Base description which applies to whole site

7 BELEIDSMATIGE MUTATIES NA NAJAARSNOTA

Om het budgetrecht van het parlement te borgen, worden beleidsmatige mutaties die na de Najaarsnota leiden tot een overschrijding van het budget op artikelniveau aan de beide Kamers gemeld. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van deze beleidsmatige mutaties. Hierbij is een ondergrens gehanteerd van 2 miljoen euro. De specifieke verantwoording over de mutaties is opgenomen in de Kamerstukken van de departementen. Voor de volledigheid wordt vermeld in welk Kamerstuk de betreffende mutatie aan de Tweede Kamer is gemeld. Ook wordt weergegeven of het een uitgavenverplichting (U) of een verplichtingenmutatie (V) betreft.

Tabel 7.1. Beleidsmatige mutaties

Begrotingshoofdstuk

Art. nr

Omschrijving

Bedrag (mln.)

Kamerstuk

U

V

4 Koninkrijkrelaties

7 Nominaal en onvoorzien

Wisselkoersmodel 2020

4,6

Veegbrief KR

x

 

6 Justitie en Veiligheid

31 Politie

Corrigeren verplichtingen RVU

133,9

TK 35570-IV nr. 91

 

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

3 Woningmarkt

Overboeking WBI (eerste tranche) naar BCF

‒ 35,2

TK 35570-VII nr. 84

x

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

3 Woningmarkt

BTW-afdracht huisvesting kwetsbare groepen

‒ 4,5

TK 35570-VII nr. 84

x

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

11 Centraal apparaat

Loonheffingsafdracht uitzendregelingen

4,6

TK 35570-VII nr. 84

x

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

12 Algemeen

Loonheffingsafdracht uitzendregelingen

‒ 4,6

TK 35570-VII nr. 84

x

x

10 Defensie

3 Koninklijke Landmacht

Bijstellen instandhouding van het clas obv eindrealisatie

8

TK 35650-X nr. 4

x

 

10 Defensie

4 Koninklijke Luchtmacht

Bijstellen instandhouding van het clas obv eindrealisaties

10

TK 35650-X nr. 4

x

 

10 Defensie

4 Koninklijke Luchtmacht

Bijstellen instandhouding van het clas obv eindrealisaties

27

TK 35650-X nr. 4

x

 

10 Defensie

4 Koninklijke Luchtmacht

Lagere ontvangsten voor inzet in de teststraten Covid-19

‒ 3

TK 35650-X nr. 4

x

 

10 Defensie

7 Defensie Materieel Organisatie

Bijstellen instandhouding DMO obv eindrealisatie

5

TK 35650-X nr. 4

x

 

10 Defensie

7 Defensie Materieel Organisatie

Bijstellen ontvangsten obv eindrealisatie

3

TK 35650-X nr. 4

x

 

12 Infrastructuur en Waterstaat

16 Openbaar vervoer en Spoor

Naar HXII tbv spuk Noord Nederland

5,8

Decemberbrief

x

x

13 Economische Zaken en Klimaat

2 Bedrijvenbeleid

Storting garantieregelingen

572,0

Veegbrief EZK

x

 

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

12 Natuur en biodiversiteit

Storting begrotingsreserve stikstof

109,8

TK 35650-XIV nr. 4

x

x

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

12 Natuur en biodiversiteit

Storting begrotingsreserve stikstof gerichte opkoop

‒ 99,5

TK 35650-XIV nr. 4

x

x

15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1 Arbeidsmarkt

NL Leert Door

‒ 10,2

1e ISB 2021

x

 

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Correctie verplichtingenraming ZonMw, RIVM, NVWA

35

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Correctie verplichtingenraming RIVM

9

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Covid-19 middelen art. 2 naar art. 1

9

Veegbrief VWS

x

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Aanpassen verplichtingenruimte vanwege ic-opschaling

302

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Covid-19 middelen art. 1 naar art. 9 (verzoek ADR)

‒ 43

N.v.t.

x

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Aanpassen verplichtingenruimte vanwege aankoop testmaterialen

300

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Correctie verplichtingenraming RIVM

86

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Verplichtingen vaccinimplementatie

798

5e ISB VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Verplichtingen ADT, letsel en heroïne-behandelunits

21

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 Curatieve Zorg

Verplichtingen projectsubsidies

45

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 Curatieve Zorg

Verplichtingen medische noodvoorraden (RescEU)

57

5e ISB VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 Curatieve Zorg

Covid-19 middelen art. 2 naar art. 1

‒ 9

Veegbrief VWS

x

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 Curatieve Zorg

Covid-19 middelen art.4 naar art. 2

9

Veegbrief VWS

x

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 Curatieve Zorg

Verplichtingenruimte Rijksbijdrage 18-

2.797

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingen projectsubsidies

5

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingen Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

13

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingenruimte Rijksbijdrage Wlz en Bijdrage in kosten van kortingen

10.889

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3 Langdurige zorg en ondersteuning

Verplichtingen Centrum Indicatiestelling Zorg

59

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Covid-19 middelen art. 4 naar art. 2

‒ 9

Veegbrief VWS

x

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingen subsidies opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

421

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingen informatiebeleid

20

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Verplichtingen NZa

4

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Verplichtingen subsidies herinnering Tweede Wereldoorlog

8

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Verplichtingen SVB voor de uitkeringen en uitvoeringskosten

201

Veegbrief VWS

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Salderen zorgtoeslag

460

Veegbrief VWS

x

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

9 Algemeen

Covid-19 middelen art. 1 naar art. 9 (verzoek ADR)

43

N.v.t.

x

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10 Apparaat

Desaldering PD-ALT

2

Veegbrief VWS

x

x

50 Gemeentefonds

1. Gemeentefonds

Jeugd in Coronatijd (Covid-19)

21

TK 35650 B nr. 1

 

x

55 Infrastructuurfonds

17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Saldo 2020 art. 17 megaprojecten

34,5

Decemberbrief

x

 

55 Infrastructuurfonds

13 Spoorwegen

Verrekening NFE met uitgaven ERTMS ombouw treinen

10,9

Decemberbrief

x

x

64 BES-fonds

1 BES-fonds

Wisselkoersmodel 2020

‒ 4,6

Veegbrief KR

x

 

Toelichting

Wisselkoersmodel 2020

De wisselkoersmeevaller op het BES-fonds over 2020 wordt teruggeboekt naar de wisselkoersreserve op begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties.

Corrigeren verplichtingen RVU

Het landelijk pensioenakkoord van juni 2019 biedt werkgevers en vakbonden de mogelijkheid om voor de periode 2021–2025 een tijdelijke sectorale vroegpensioenvoorziening af te spreken. In 2020 is dit middels een specifieke regeling voor de politie vastgelegd. De RVU leidt ertoe dat in de jaarrekening 2020 van de politie een voorziening voor de RVU-lasten moet worden opgenomen, zijnde een last in de jaarrekening 2020. Dit leidt ertoe dat voor JenV de verplichtingen op artikel 31 met 134 miljoen euro worden opgehoogd. Dit leidt niet tot een kasoverschrijding.

Overboeking WBI (eerste tranche) naar BCF

In het kader van de eerste tranche van de woningbouwimpuls vindt er een afdracht van btw plaats voor de projecten die in 2020 zijn uitgekeerd (circa 35,2 miljoen euro).

BTW-afdracht huisvesting kwetsbare groepen

Er wordt in het kader van de woningbouwimpuls circa 4,5 miljoen euro afgedragen aan het Bcf vanwege de specifieke uitkeringen kwetsbare groepen, voor de ondersteuning van de medeoverheden.

Loonheffingsafdracht uitzendregelingen

Bij eerste suppletoire begroting 2020 is circa 4,5 miljoen euro gereserveerd voor de loonheffingsafdracht over uitzendregelingen. De loonheffingsafdracht vindt plaats op artikel 11 Centraal Apparaat. Bij Slotwet 2020 wordt daarom 4,5 miljoen euro gerealloceerd naar artikel 11.

Bijstellen instandhouding van het clas obv eindrealisatie

Op het instandhoudingsbudget is 27 miljoen euro meer uitgegeven door hogere kosten voor het onderhoud van de infanteriegevechtsvoertuig CV90. Wegens achterstallig onderhoud is een aantal onderdelen zoals de motoren en versnellingsbakken vervangen.

Bijstellen instandhouding van het clas obv eindrealisaties

Op het instandhoudingsbudget voor de Luchtmacht is 10 miljoen euro meer uitgegeven als gevolg van hogere uitgaven bij de Cougar Helikopters en de C4i radiosystemen dan verwacht.

Bijstellen instandhouding van het clas obv eindrealisaties

Op de personele uitgaven bij de Luchtmacht is er 8 miljoen meer uitgegeven wegens meer toelagen voor luchtverkeersleidingpersoneel die volgen uit de Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders. Deze toelagen dienen als salariscompensatie voor militair personeel ten opzichte van de salarissen voor burgerpersoneel in de luchtverkeersleiding.

Lagere ontvangsten voor inzet in de teststraten Covid-19

Voor de inzet in de teststraten voor COVID-19 is er 3 miljoen euro minder ontvangen dan verwacht omdat de inzet lager was dan verwacht.

Bijstellen instandhouding DMO obv eindrealisatie

De uitgaven bij instandhouding zijn 5 miljoen euro hoger uitgevallen als gevolg van het vooruitbetalingen aan een aantal kennisinstituten. In lijn met Rijkbeleid is hier gekozen voor een vooruitbetaling om financiële zekerheid te bieden aan de strategische partners.

Bijstellen ontvangsten obv eindrealisatie

Als gevolg meer vraag van andere departementen is er door JIVC extra IT-dienstverlening uitgevoerd. De daarmee samenhangende vergoedingen van de andere departementen leiden ertoe dat de ontvangsten 3 miljoen euro hoger zijn uitgevallen.

Naar HXII tbv spuk Noord Nederland

Vanuit het Infrastructuurfonds is een bijdrage van 5,8 miljoen euro aan kas-en verplichtingenbudget overgeheveld naar artikel 16 om diverse specifieke uitkeringen te verstrekken aan de provincies Groningen en Friesland. Dit betreft een incidentele bijdrage aan het Regiospecifek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) van 5,1 miljoen euro en een bijdrage aan de vierde trein Sneek-Leeuwarden van 0,7 miljoen euro. Deze mutatie is gemeld in de Decemberbrief.

Storting garantieregelingen

EZK heeft verschillende reguliere garantieregelingen en aanvullende garanties in het kader van de coronasteunpakketten. Het gaat om de BMKB (inclusief BMKB-c), de KKC, de GO, de GO-c, de Groeifaciliteit en garanties MKB-financiering. De in de begrotingsreserves beschikbare middelen fungeren als dekking voor eventuele schades op afgegeven garanties. In 2020 zijn de beschikbaar gestelde kasbuffers voor de corona-gerelateerde garantieregelingen en het saldo van premieontvangsten en schadebetalingen op de garantieregeling gestort in de begrotingsreserves. Voor de BMKB (inclusief coronaluik) is 227,5 miljoen euro afgestort, voor de GO en de GO-C gezamenlijk 178,2 miljoen euro en voor KKC 164,8 miljoen euro. Er is 0,9 miljoen euro afgestort in de begrotingsreserve Groeifaciliteit en voor de garanties MKB-financiering is 0,5 miljoen euro gestort in de begrotingsreserve. Cumulatief bedroeg de storting 572 miljoen euro.

Storting begrotingsreserve stikstof

Dit betreft de storting van verschillende posten in de begrotingsreserve stikstof. Het gaat o.a. om 99,5 miljoen euro voor de gerichte opkoop, 0,2 miljoen euro voor uitvoeringskosten natuurbank en 10 miljoen euro voor het omschakelprogramma.

Storting begrotingsreserve stikstof gerichte opkoop

De middelen voor de regelinggerichte opkoop (99,5 miljoen euro) zijn in 2020 niet tot uitputting gekomen. Dit bedrag wordt gestort in de begrotingsreserve stikstof.

NL Leert Door

Het lukte UWV niet om voor 2020 alle aanvragen (ingediend tussen 2 en 16 november) van samenwerkingsverbanden voor de regeling NL Leert Door met inzet van scholing te beoordelen. Daarom vindt de uitbetaling van deze 10,2 miljoen euro pas in 2021 plaats. De opboeking van 10,2 miljoen euro in 2021 is gedaan bij de eerste ISB 2021, waarin dit tevens gecommuniceerd is.

Correctie verplichtingenraming ZonMw, RIVM, NVWA

In verband met de vastlegging van meerjarige verplichtingen van de programma’s Preventie in zorgstelsel en Vitaal bedrijf is het verplichtingenbudget op het instrument subsidies gezondheidsbeleid voor 2020 met 3,1 miljoen euro verhoogd. Daarnaast is in verband met de opdrachtverlening 2021 aan de NVWA die in december 2020 wordt vastgelegd het verplichtingenbudget met 21,5 miljoen euro verhoogd. Tevens is het verplichtingenbudget RIVM verhoogd met 6,1 miljoen euro in verband met het vastleggen van de opdrachtverlening 2021. Tot slot is het verplichtingenbudget op het instrument bijdragen aan ZBO’s en RWT’s voor ZonMw met 4,6 miljoen euro verhoogd om meerjarige verplichtingen te kunnen vastleggen.

Correctie verplichtingenraming RIVM

Op het instrument subsidies ziektepreventie is de verplichtingenruimte verhoogd met 9,2 miljoen euro in verband met een correctie van de verplichtingenraming voor het platform C-support dat coronapatiënten met langdurige klachten ondersteunt.

Covid-19 middelen art. 2 naar art. 1

Op het instrument subsidies is voor 9,5 miljoen euro het kas- en verplichtingenbudget verhoogd op artikel 1 in verband met correcties op het budget opschaling van ic-bedden en de daarmee samenhangende opleidingen. De subsidieregeling opschaling ic-bedden en opleidingen wordt gefinancierd vanuit artikel 1. De middelen zijn in eerste instantie foutief geboekt op artikel 2 en 4. Met deze mutaties worden de boekingen gecorrigeerd naar artikel 1.

Aanpassen verplichtingenruimte vanwege ic-opschaling

Er is sprake van een verhoging van de verplichtingenruimte van 302,2 miljoen euro op het budget voor de subsidieregeling ic-opschaling. Voor de subsidieregeling opschaling curatieve zorg Covid-19 zijn meerjarig (2020 t/m 2022) middelen gereserveerd. De aanvragen voor de subsidies betreffen de hele periode 2020-2022 en worden grotendeels nog in 2020 afgewikkeld.

Covid-19 middelen art. 1 naar art. 9 (verzoek ADR)

Op verzoek van de ADR is dit Covid-budget overgeboekt van artikel 1 naar artikel 9. Dit betreft budget voor het Emergency Support Instrument (ESI) van de Europese Unie; een hulpstructuur voor de lidstaten bij een wereldwijde crisis zoals Covid-19.

Aanpassen verplichtingenruimte vanwege aankoop testmaterialen

Het verplichtingenbudget op het instrument opdrachten is verhoogd met 300 miljoen euro. Deze verhoging hangt samen het in 2020 vastleggen van betalingsverplichtingen voor (snel)testen.

Correctie verplichtingenraming RIVM

Het instrument bijdragen aan agentschappen op het artikelonderdeel ziektepreventie is verhoogd met 86,3 miljoen euro aan verplichtingenruimte voor het RIVM, bestaande uit 75 miljoen euro voor het RIVM Covid-programma en 11,3 miljoen euro voor aankoop van Remdesivir.

Verplichtingen vaccinimplementatie

Het ministerie van VWS heeft aan het RIVM de opdracht verleent om de implementatie van het Covid-19 vaccin te verzorgen. De opdracht wordt in 2020 verstrekt en leidt tot een verhoging van het verplichtingenbudget van 797,5 miljoen euro. De bijbehorende uitgaven zullen in 2021 plaatsvinden.

Verplichtingen ADT, letsel en heroïne-behandelunits

Het verplichtingenbudget op dit artikelonderdeel is verhoogd met een bedrag van 21 miljoen euro in verband met het aangaan van verplichtingen voor 2021. Het betreft verplichtingenruimte voor subsidies ADT voor 0,5 miljoen euro, 4,5 miljoen euro voor de subsidie letselpreventie en 16 miljoen euro voor heroïne-behandelunits die vallen onder bijdragen aan medeoverheden.

Verplichtingen projectsubsidies

Op dit artikelonderdeel wordt bij het instrument subsidies medische producten een bedrag van totaal 45,1 miljoen euro aan verplichtingenruimte naar voren gehaald in verband met het verstrekken van instellingssubsidies en meerjarige projectsubsidies.

Verplichtingen medische noodvoorraden (RescEU)

Nederland heeft bij de Europese Commissie een voorstel ingediend als onderdeel van het RescEU-programma om een medische noodvoorraad aan te trekken. De opdracht heeft geleid tot een verhoging van het verplichtingenbudget van 56,5 miljoen euro in 2020 De bijbehorende uitgaven zullen in 2021 plaatsvinden.

Covid-19 middelen art. 2 naar art. 1

Zie toelichting bij artikel 1 ‘Covid-19 middelen art. 2 naar art. 1’.

Covid-19 middelen art.4 naar art. 2

Zie toelichting bij artikel 1 ‘Covid-19 middelen art. 2 naar art. 1’.

Verplichtingenruimte Rijksbijdrage 18-

Het verplichtingenbudget op het instrument bekostiging binnen dit artikelonderdeel is verhoogd met 2,8 miljard euro. Deze verhoging hangt samen het in 2020 vastleggen van de betalingsverplichting van de Rijksbijdrage 18- in 2021.

Verplichtingen projectsubsidies

Binnen het instrument subsidies voor de toegang tot zorg en ondersteuning is een bedrag van 5,3 miljoen euro aan verplichtingenruimte uit 2021 en 2022 naar voren gehaald in verband met het in 2020 kunnen verlenen van projectsubsidies voor 15 sociale werkplaatsen.

Verplichtingen Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

Met betrekking tot het aangaan van verplichtingen voor subsidies gericht op maatschappelijke ondersteuning is een bedrag van 8,3 miljoen euro aan verplichtingenruimte uit 2021 tot en met 2023 naar voren gehaald. Op het instrument bijdragen aan agentschappen is een bedrag van 4,2 miljoen euro aan verplichtingenruimte uit 2021 naar voren gehaald.

Verplichtingenruimte Rijksbijdrage Wlz en Bijdrage in kosten van kortingen

Het verplichtingenbudget op het instrument bekostiging binnen dit artikelonderdeel is verhoogd met totaal 10,9 miljard euro. Deze verhoging hangt samen het in 2020 vastleggen van de betalingsverplichting 2021 van de Rijksbijdrage Wlz van 6,9 miljard euro en de bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) van 4 miljard euro.

Verplichtingen Centrum Indicatiestelling Zorg

Er wordt voor 59,4 miljoen euro aan verplichtingenbudget naar voren gehaald voor de bijdragen aan ZBO’s. Deze mutatie hangt samen met het reeds in 2020 vastleggen van de CIZ-uitvoeringskosten voor 2021.

Covid-19 middelen art. 4 naar art. 2

Zie toelichting bij artikel 1 ‘Covid-19 middelen art. 2 naar art. 1’.

Verplichtingen subsidies opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Om meerjarige verplichtingen aan te kunnen gaan is het verplichtingenbudget verhoogd met 421 miljoen euro voor subsidies Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt.

Verplichtingen informatiebeleid

Om in 2020 voor de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg (Nictiz) verplichtingen aan te gaan is een bedrag van 7 miljoen euro aan verplichtingenruimte naar voren gehaald. Daarnaast is voor 5,3 miljoen euro aan verplichtingenruimte naar voren gehaald voor de subsidieregeling van het programma persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) on air. Tevens is op het instrument bijdragen aan agentschappen in het kader van informatiebeleid een bedrag van 7,7 miljoen euro aan verplichtingenruimte naar voren gehaald om verplichtingen voor 2021 in 2020 vast te kunnen leggen.

Verplichtingen NZa

Er is voor 4 miljoen euro aan verplichtingenruimte naar voren gehaald voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Verplichtingen subsidies herinnering Tweede Wereldoorlog

Voor het instrument subsidies is voor een bedrag van 8 miljoen euro aan verplichtingenruimte naar voren gehaald om verplichtingen voor 2021 aan te kunnen gaan.

Verplichtingen SVB voor de uitkeringen en uitvoeringskosten

Het verplichtingenbudget voor de inkomensoverdrachten is met 192 miljoen euro verhoogd. De mutatie komt ten laste van het verplichtingenbudget 2021 zodat de bijdrage aan de SVB voor de uitkeringen en uitvoeringskosten tijdig kan worden vastgelegd. Daarnaast is een bedrag van 9 miljoen euro verplichtingenbudget op het instrument bijdragen aan ZBO’s en RWT’s van 2021 naar voren gehaald, ten behoeve van de uitvoeringskosten van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR).

Salderen zorgtoeslag

Vooruitlopend op de Slotwet/Jaarverslag is reeds een technische bijstelling gedaan aan de uitgaven- en ontvangstenkant ten aanzien van de zorgtoeslag. De totale uitgaven aan de zorgtoeslag wijzigen niet. Het betreft een opwaartse bijstelling van 460 miljoen euro ten opzichte van de tweede suppletoire wet aan de uitgavenkant en een opwaartse bijstelling van 460 miljoen euro aan de ontvangstenkant.

Covid-19 middelen art. 1 naar art. 9

Op verzoek van de ADR is dit Covid-budget overgeboekt van artikel 1 naar artikel 9. Dit betreft budget voor het Emergency Support Instrument (ESI) van de Europese Unie; een hulpstructuur voor de lidstaten bij een wereldwijde crisis zoals Covid-19.

Desaldering PD-ALT

Dit betreft een desaldering voor de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek waarbij de uitgaven en ontvangsten worden verhoogd met 2,4 miljoen euro (per saldo 0).

Jeugd in Coronatijd (Covid-19)

Het kabinet heeft een extra impuls gegeven aan gemeenten om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Van deze impuls is 21 miljoen euro toegekend aan het gemeentefonds voor 2020.

Saldo 2020 art. 17 megaprojecten

Op artikel 17 is met 34,5 miljoen euro het kas- en verplichtingenbudget verhoogd voor een specifieke uitkering aan de Provincie Limburg ten behoeve van de inbouw van het European Rail Traffic Management System (ERTMS) in de vloot van de regionale concessiehouder. Aanvankelijk was de uitkering voorzien voor 2021, maar de uitwerking van de projectplannen verliep voorspoediger dan verwacht. Deze mutatie is gemeld in de Decemberbrief.

Verrekening NFE met uitgaven ERTMS ombouw treinen

Op artikel 13 zijn zowel de uitgaven als ontvangsten verlaagd omdat het Netto Financieel Effect voor de Nationale Spoorwegen (NS) van de omvouw van treinen in het kader van ERTMS (10,8 miljoen euro) is verrekend met de te betalen concessieprijs voor 2020. Dit is gebeurd in november en de mutatie is gemeld in de Decemberbrief.

Wisselkoersmodel 2020

De wisselkoersmeevaller op het BES-fonds over 2020 wordt teruggeboekt naar de wisselkoersreserve op begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties.

Licence