Base description which applies to whole site

1 RIJKSREKENING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Op grond van artikel 2.35, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016, neemt de Minister van Financiën in het Financieel Jaarverslag van het Rijk de rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk op. Deze rekening, de Rijksrekening genoemd, is het overzicht op het totaalniveau van de rijksbegroting van alle uitgaven en ontvangsten van de rijksdienst in een jaar die binnen begrotingsverband zijn gerealiseerd. Voor de departementale en niet-departementale begrotingen zijn in tabellen 1.1, 1.2 en 1.3 de verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten opgenomen. In aanvulling op de gegevens onder de begroting voor Nationale schuld vermelden de tabellen 1.4 en 1.5 de voor 2020 onder de begroting van Nationale schuld oorspronkelijk geraamde en de gerealiseerde rentelasten onderscheidenlijk rentebaten. Deze gegevens zijn opgesteld in overeenstemming met het hier toepasselijke transactiestelsel. De tabellen 1.6 t/m 1.9 hebben betrekking op baten-lastenagentschappen die zoals het woord aangeeft het batenlastenstelsel als begrotingsstelsel hanteren. Tabel 1.10 blijft leeg vanwege het in 2020 niet voorkomen van verplichtingen-kasagentschappen.

In de onderstaande tabellen worden de verschillen in de verschillenkolom niet toegelicht. Voor die toelichtingen wordt verwezen naar de betrokken jaarverslagen. Let op! Door afrondingen kunnen er verschillen ontstaan met de cijfers op de Rijkssaldibalans.

Tabel 1.1 Verplichtingen 2020 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

44.362

45.467

1.105

IIA

Staten-Generaal

172.135

187.234

15.099

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

133.782

149.388

15.606

III

Algemene Zaken

70.323

75.196

4.873

IV

Koninkrijksrelaties

54.763

823.270

768.507

V

Buitenlandse Zaken

10.078.250

10.828.952

750.702

VI

Justitie en Veiligheid

13.427.141

14.378.387

951.246

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5.997.341

7.312.695

1.315.354

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

44.009.449

47.291.756

3.282.307

IXA

Nationale Schuld1

31.555.500

31.803.654

248.154

IXB

Financiën

18.277.138

68.798.051

50.520.913

X

Defensie

11.395.659

11.122.608

‒ 273.051

XII

Infrastructuur en Waterstaat

8.835.720

9.910.861

1.075.141

XIII

Economische Zaken en Klimaat

13.794.375

17.782.739

3.988.364

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.486.957

2.344.378

857.421

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

39.665.388

59.969.252

20.303.864

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18.616.455

34.951.524

16.335.069

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2.888.779

4.749.799

1.861.020

A

Infrastructuurfonds

6.939.073

6.469.574

‒ 469.499

B

Gemeentefonds

31.901.410

33.482.207

1.580.797

C

Provinciefonds

2.480.413

2.570.874

90.461

F

Diergezondheidsfonds

33.594

93.698

60.104

H

BES-fonds

41.875

51.304

9.429

J

Deltafonds

1.795.420

1.005.477

‒ 789.943

 

Totalen

263.695.302

366.198.345

102.503.043

1

Van de Nationale Schuld zijn in dit overzicht de verplichtingen opgenomen, exclusief de renteverplichtingen. Voor de rentelasten, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4.

Tabel 1.2 Kasuitgaven 2020 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

44.362

45.467

1.105

IIA

Staten-Generaal

172.135

185.602

13.467

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

133.782

143.106

9.324

III

Algemene Zaken

70.323

75.196

4.873

IV

Koninkrijksrelaties

83.279

851.965

768.686

V

Buitenlandse Zaken

10.351.909

11.150.636

798.727

VI

Justitie en Veiligheid

13.428.819

14.382.228

953.409

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.195.972

6.961.305

765.333

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

42.705.112

44.461.515

1.756.403

IXA

Nationale Schuld1

31.555.500

31.803.654

248.154

IXB

Financiën

7.903.361

8.519.783

616.422

X

Defensie

11.035.078

11.190.446

155.368

XII

Infrastructuur en Waterstaat

8.911.581

9.460.624

549.043

XIII

Economische Zaken en Klimaat

5.694.923

8.937.160

3.242.237

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.406.095

1.775.997

369.902

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

39.695.100

59.902.405

20.207.305

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18.846.295

27.249.823

8.403.528

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.079.086

3.186.421

107.335

A

Infrastructuurfonds

6.545.954

6.371.448

‒ 174.506

B

Gemeentefonds

31.901.410

33.436.400

1.534.990

C

Provinciefonds

2.480.413

2.602.954

122.541

F

Diergezondheidsfonds

33.594

93.698

60.104

H

BES-fonds

41.875

51.304

9.429

J

Deltafonds

1.104.983

1.079.412

‒ 25.571

 

Totalen

243.420.941

283.918.549

40.497.608

1

Van de Nationale Schuld zijn in dit overzicht de kasuitgaven opgenomen, exclusief de rentelasten. Voor de rentelasten, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4.

Tabel 1.3 Kasontvangsten 2020 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

0

53

53

IIA

Staten-Generaal

4.215

3.604

‒ 611

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

5.890

5.939

49

III

Algemene Zaken

6.624

6.680

56

IV

Koninkrijksrelaties

38.516

63.477

24.961

V

Buitenlandse Zaken

787.390

862.722

75.332

VI

Justitie en Veiligheid

1.546.443

1.243.853

‒ 302.590

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

729.449

922.242

192.793

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.364.345

1.519.484

155.139

IXA

Nationale Schuld1

36.311.998

88.168.904

51.856.906

IXB

Financiën

161.962.988

151.367.520

‒ 10.595.468

X

Defensie

264.617

308.387

43.770

XII

Infrastructuur en Waterstaat

15.521

28.780

13.259

XIII

Economische Zaken en Klimaat

4.903.988

5.238.214

334.226

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

90.139

292.164

202.025

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.923.357

1.802.827

‒ 120.530

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

133.631

751.308

617.677

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

79.288

108.848

29.560

A

Infrastructuurfonds

6.545.954

6.091.583

‒ 454.371

B

Gemeentefonds

31.901.410

33.436.400

1.534.990

C

Provinciefonds

2.480.413

2.602.954

122.541

F

Diergezondheidsfonds

36.357

109.990

73.633

H

BES-fonds

41.875

51.304

9.429

J

Deltafonds

1.104.983

1.074.179

‒ 30.804

 

Totalen

252.279.391

296.061.416

43.782.025

1

Van de Nationale Schuld zijn in dit overzicht de ontvangsten opgenomen, exclusief de rentebaten. Voor de rentebaten, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.5.

Het gerealiseerde saldo van de kasuitgaven en de kasontvangsten over 2020, zoals dat uit de tabellen 1.2 en 1.3 blijkt – het verschil tussen 283,9 miljard euro en 296,1 miljard euro, zijnde een positief verschil (overschot) van 12,2 miljard euro – heeft geen directe relatie met het EMU-saldo 2020 van het Rijk. De saldoberekeningen van beide opstellingen verschillen daartoe teveel van elkaar. Een belangrijk verschil vormen de uitgaven en ontvangsten van Nationale Schuld (IXA) die betrekking hebben op de financieringstransacties (de aflossingen en de aangetrokken leningen in verband met de tekortfinanciering en herfinanciering). Deze zijn wel in de tabellen 1.2 en 1.3 meegenomen, maar tellen niet mee in de berekening van het EMU-saldo. Ook wordt het EMU-saldo opgesteld op transactiebasis, terwijl hier de gepresenteerde opstelling op kasbasis is. Het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) 2010 schrijft voor welke uitgaven en ontvangsten als relevant voor het EMU-saldo worden aangemerkt.

Tabel 1.4 Rentelasten 2020 (op transactiebasis) van de begroting Nationale Schuld ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

IXA

Nationale Schuld

5.146.405

5.068.497

‒ 77.908

 

Totalen

5.146.405

5.068.497

‒ 77.908

Tabel 1.5 Rentebaten 2020 (op transactiebasis) van de begroting Nationale Schuld ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

IXA

Nationale Schuld

‒ 1.474.302

‒ 1.361.824

112.478

 

Totalen

‒ 1.474.302

‒ 1.361.824

112.478

Tabel 1.6 Lasten 2020 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

93.012

126.481

33.469

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

105.058

107.846

2.788

BZK

Logius

221.267

228.735

7.468

BZK

P-Direkt

100.386

105.138

4.752

BZK

Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk

266.379

303.369

36.990

BZK

FM Haaglanden

137.321

128.609

‒ 8.712

BZK

SSC-ICT Haaglanden

267.595

286.672

19.077

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

1.303.755

1.288.720

‒ 15.035

BZK

Dienst Huurcommissie

12.434

13.726

1.292

JenV

Centraal Justitieel Incassobureau

150.119

149.356

‒ 763

JenV

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.248.652

2.565.272

316.620

JenV

Immigratie- en naturalisatiedienst

471.126

543.838

72.712

JenV

Justis

43.426

45.288

1.862

JenV

Nederlandse Forensisch Instituut

81.037

90.256

9.219

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

322.076

346.854

24.778

OCW

Nationaal Archief

45.153

44.179

‒ 974

DEF

Paresto

69.927

58.604

‒ 11.323

IenW

Rijkswaterstaat

2.790.777

2.974.142

183.365

IenW

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

88.272

88.129

‒ 143

IenW

Inspectie Leefomgeving en Transport

160.671

175.759

15.088

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

629.683

802.212

172.529

EZK

Agentschap Telecom

51.247

57.208

5.961

EZK

Dienst ICT Uitvoering

295.743

316.017

20.274

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

9.067

9.600

533

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

387.518

418.512

30.994

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

375.900

461.745

85.845

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

84.551

98.086

13.535

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

51.642

55.836

4.194

 

Totalen

10.863.794

11.890.189

1.026.395

Tabel 1.7 Baten 2020 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

93.012

127.875

34.863

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

101.921

114.295

12.374

BZK

Logius

221.267

228.639

7.372

BZK

P-Direkt

100.386

105.368

4.982

BZK

Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk

266.379

311.948

45.569

BZK

FM Haaglanden

137.321

128.810

‒ 8.511

BZK

SSC-ICT Haaglanden

267.595

282.679

15.084

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

1.303.755

1.319.908

16.153

BZK

Dienst Huurcommissie

12.434

11.965

‒ 469

JenV

Centraal Justitieel Incassobureau

150.119

145.947

‒ 4.172

JenV

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.248.652

2.479.793

231.141

JenV

Immigratie- en naturalisatiedienst

471.126

495.922

24.796

JenV

Justis

50.680

42.432

‒ 8.248

JenV

Nederlandse Forensisch Instituut

81.037

87.391

6.354

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

322.076

349.559

27.483

OCW

Nationaal Archief

45.153

46.315

1.162

DEF

Paresto

69.927

58.224

‒ 11.703

IenW

Rijkswaterstaat

2.808.777

2.976.169

167.392

IenW

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

88.297

88.489

192

IenW

Inspectie Leefomgeving en Transport

160.671

174.553

13.882

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

629.683

828.947

199.264

EZK

Agentschap Telecom

51.247

55.384

4.137

EZK

Dienst ICT Uitvoering

295.743

319.334

23.591

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

9.067

10.494

1.427

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

387.518

370.179

‒ 17.339

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

375.900

475.609

99.709

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

84.551

101.786

17.235

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

51.642

55.160

3.518

 

Totalen

10.885.936

11.793.174

907.238

Tabel 1.8 Kapitaaluitgaven 2020 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

4.260

14.350

10.090

BZK

Logius

2.270

270

‒ 2.000

BZK

P-Direkt

15.667

6.617

‒ 9.050

BZK

Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk

1.000

610

‒ 390

BZK

FM Haaglanden

9.202

11.728

2.526

BZK

SSC-ICT Haaglanden

98.265

93.472

‒ 4.793

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

955.394

1.101.954

146.560

BZK

Dienst Huurcommissie

0

3.336

3.336

JenV

Centraal Justitieel Incassobureau

6.662

8.006

1.344

JenV

Dienst Justitiële Inrichtingen

55.535

30.884

‒ 24.651

JenV

Immigratie- en naturalisatiedienst

12.890

12.974

84

JenV

Justis

7.254

2.058

‒ 5.196

JenV

Nederlandse Forensisch Instituut

11.200

6.450

‒ 4.750

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

45.600

41.173

‒ 4.427

OCW

Nationaal Archief

160

683

523

DEF

Paresto

0

80

80

IenW

Rijkswaterstaat

107.677

63.835

‒ 43.842

IenW

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.450

3.308

‒ 1.142

IenW

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

82

‒ 118

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

21.242

32.057

10.815

EZK

Agentschap Telecom

8.098

6.357

‒ 1.741

EZK

Dienst ICT Uitvoering

61.313

46.741

‒ 14.572

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

320

2.144

1.824

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

20.461

59.535

39.074

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

4.800

6.750

1.950

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

6.691

13.374

6.683

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

500

2.247

1.747

 

Totalen

1.461.111

1.571.075

109.964

Tabel 1.9 Kapitaalontvangsten 2020 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

4.260

0

‒ 4.260

BZK

Logius

2.000

0

‒ 2.000

BZK

P-Direkt

8.000

0

‒ 8.000

BZK

Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk

0

652

652

BZK

FM Haaglanden

4.088

3.797

‒ 291

BZK

SSC-ICT Haaglanden

43.375

47.936

4.561

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

647.000

755.426

108.426

BZK

Dienst Huurcommissie

0

2.171

2.171

JenV

Centraal Justitieel Incassobureau

2.585

4.601

2.016

JenV

Dienst Justitiële Inrichtingen

10.000

33.329

23.329

JenV

Immigratie- en naturalisatiedienst

2.890

49.094

46.204

JenV

Justis

0

495

495

JenV

Nederlandse Forensisch Instituut

6.400

4.122

‒ 2.278

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

27.500

28.241

741

OCW

Nationaal Archief

0

0

0

DEF

Paresto

0

4.352

4.352

IenW

Rijkswaterstaat

93.400

26.019

‒ 67.381

IenW

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

2.000

1.787

‒ 213

IenW

Inspectie Leefomgeving en Transport

0

0

0

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

11.000

16.528

5.528

EZK

Agentschap Telecom

4.100

2.987

‒ 1.113

EZK

Dienst ICT Uitvoering

30.000

25.086

‒ 4.914

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

0

326

326

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

8.725

64.246

55.521

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0

1.168

1.168

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

3.720

1.229

‒ 2.491

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

0

0

0

 

Totalen

911.043

1.073.592

162.549

Tabel 1.10 Verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten 2020 van de verplichtingen-kasagentschappen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

In 2020 waren er geen verplichtingen-kasagentschappen.

    
Licence