Base description which applies to whole site

SAMENVATTING FINANCIEEL JAARVERSLAG RIJK 2021

Corona bepaalde ook in 2021 het leven in Nederland. De tijdlijn omvat gebeurtenissen over het jaar 2021. Ondanks corona was er sprake van economisch herstel. De ontwikkeling van het bbp wordt in een grafiek weergegeven over de jaren 2016 tot en met 2021. De economische indicatoren: werkeloosheid, faillissementen en inflatie worden weergegeven in grafieken over de jaren 2018 tot en met 2021.
De overheidsfinanciën staan er beter voor dan verwacht. Het overheidssaldo wordt over de jaren 2016 tot en met 2021 weergegeven in % bbp. De overheidsschuld is weergegeven in grafieken in % bbp en in miljarden euro’s. Het kabinet gaf opnieuw veel uit aan steun- en herstelpakketten. De uitgavenmaatregelen, inkomstenmaatregelen en risicoregelingen worden schematisch weergegeven.
Het financieel management van het Rijk stond ook in 2021 onder druk. In twee cirkeldiagrammen worden de uitgaven en verplichten getoond, deze zijn onderverdeeld in een rechtmatig en fout of onzeker deel. Verdeling inkomsten uitgaven Rijk 2021. De verdeling van de inkomsten en uitgaven zijn in cirkeldiagrammen opgenomen.
Overzicht inkomsten en uitgaven Rijk 2021. In de staafdiagrammen zijn de inkomsten en uitgaven in miljarden euro’s uitgedrukt.
Licence