Base description which applies to whole site

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Afkortingenlijst

AIO

Aanvulling inkomensvoorziening ouderen

AMIF

Asiel-, Migratie-, en Integratiefonds

AOW

Algemene Ouderdomswet

AZ

Ministerie van Algemene Zaken

bbp

bruto binnenlands product

Bbz

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

BIK

Baangerelateerde Investeringskorting

Bni

Bruto nationaal inkomen

bpm

belasting van personenauto’s en motorrijwielen

btw

belasting over de toegevoegde waarde

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CBR

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

COA

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

COHO

Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling

CPB

Centraal Planbureau

CPI

consumentenprijsindex

CTVLAO

Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

CW

Comptabiliteitswet

DBBS

Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem

DBFM

Design, Build, Finance and Maintain

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DNB

De Nederlandsche Bank

EBN

Energie Beheer Nederland

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EFMZV

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ELFPO

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

ELGF

Europees Landbouwgarantiefonds

EMU-

Economische en Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESI

Europese structuur- en investeringsfondsen

ETS

Emissiehandel

EU

Europese Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FJR

Financieel Jaarverslag van het Rijk

GF

Gemeentefonds

ggz

geestelijke gezondheidszorg

GLB

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

IBO

interdepartementaal beleidsonderzoek

IBOS

Interdepartementaal Budgettair Overleg Systeem

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IMG

Instituut Mijnbouwschade Groningen

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISB

Incidentele Suppletoire Begroting

ISF

Fonds voor de Interne Veiligheid

IVA

Inkomensvoorziening Volledige Arbeidsongeschiktheid

JBR

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

KOT

kinderopvangtoeslag

KVK

Kamer van Koophandel

LIV

lage-inkomensvoordeel

LKV

Loonkostenvoordeel

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MLT

Middellangetermijn

MN

Miljoenennota

MPP

Meerjaren Productie Prognose

NAM

Nederlandse Aardolie Maatschappij

NJN

Najaarsnota

NOW

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

NP

Nationaal Programma

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODA

Official Development Assistance (Officieel erkende financiering ontwikkelingssamenwerking)

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OM

Openbaar Ministerie

OV

Openbaar Vervoer

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PF

Provinciefonds

POK

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDG

Sustainable Development Goal

SEA

Strategische evaluatie- en onderzoeksagenda

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SPUK

Specifieke Uitkering

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten

UWV

Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen

VJN

Voorjaarsnota

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VOI

Veranderopgave Inburgering

vpb

vennootschapsbelasting

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wajong

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIEG

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

WKB

Wet op het kindgebonden budget

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein

Wts

Wet tegemoetkoming schade

WW

Werkloosheidswet

zbo

zelfstandig bestuursorgaan

ZEZ

Zwangerschaps- en bevallingsverlof zelfstandigen

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZW

Ziektewet

Licence