Base description which applies to whole site
+

1 RIJKSREKENING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Op grond van artikel 2.35, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016, neemt de Minister van Financiën in het Financieel Jaarverslag van het Rijk de rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk op. Deze rekening, de Rijksrekening genoemd, is het overzicht op het totaalniveau van de rijksbegroting van alle uitgaven en ontvangsten van de rijksdienst in een jaar die binnen begrotingsverband zijn gerealiseerd. Voor de departementale en niet-departementale begrotingen zijn in tabellen 1.1, 1.2 en 1.3 de verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten opgenomen. In aanvulling op de gegevens onder de begroting voor Nationale schuld vermelden de tabellen 1.4 en 1.5 de voor 2021 onder de begroting van Nationale schuld oorspronkelijk geraamde en de gerealiseerde rentelasten onderscheidenlijk rentebaten. Deze gegevens zijn opgesteld in overeenstemming met het hier toepasselijke transactiestelsel. De tabellen 1.6 t/m 1.9 hebben betrekking op baten-lastenagentschappen die zoals het woord aangeeft het batenlastenstelsel als begrotingsstelsel hanteren. Tabel 1.10 blijft leeg vanwege het in 2021 niet voorkomen van verplichtingen-kasagentschappen.

In de onderstaande tabellen worden de verschillen in de verschillenkolom niet toegelicht. Voor die toelichtingen wordt verwezen naar de betrokken jaarverslagen. Let op! Door afrondingen kunnen er verschillen ontstaan met de cijfers op de Rijkssaldibalans.

Tabel 1.1 Verplichtingen 2021 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

45.684

46.444

760

IIA

Staten-Generaal

191.272

228.749

37.477

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

135.397

149.730

14.333

III

Algemene Zaken

82.087

88.624

6.537

IV

Koninkrijksrelaties

198.530

929.570

731.040

V

Buitenlandse Zaken

11.172.607

11.931.746

759.139

VI

Justitie en Veiligheid

14.225.302

15.333.118

1.107.816

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7.160.659

9.273.008

2.112.349

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

43.357.974

52.411.057

9.053.083

IXA

Nationale Schuld1

18.060.321

43.568.114

25.507.793

IXB

Financiën

16.540.038

‒ 6.872.429

‒ 23.412.467

X

Defensie

15.540.716

12.221.391

‒ 3.319.325

XII

Infrastructuur en Waterstaat

16.432.148

12.337.661

‒ 4.094.487

XIII

Economische Zaken en Klimaat

14.714.397

19.526.722

4.812.325

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.838.019

2.377.973

539.954

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

53.673.717

57.914.751

4.241.034

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27.492.197

34.899.950

7.407.753

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

1.573.325

2.525.420

952.095

XIX

Nationaal Groeifonds

4.000.000

0

‒ 4.000.000

A

Infrastructuurfonds

14.321.846

7.220.769

‒ 7.101.077

B

Gemeentefonds

33.215.875

35.128.367

1.912.492

C

Provinciefonds

2.483.429

2.552.029

68.600

F

Diergezondheidsfonds

34.329

61.786

27.457

H

BES-fonds

47.725

51.708

3.983

J

Deltafonds

1.510.891

1.479.287

‒ 31.604

K

Defensiematerieelbegrotingsfonds

8.448.390

5.729.950

‒ 2.718.440

 

Totalen

306.496.875

321.115.495

14.618.620

1

Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de verplichtingen opgenomen, exclusief de renteverplichtingen. Voor de renteuitgaven, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4.

Tabel 1.2 Kasuitgaven 2021 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

45.684

46.444

760

IIA

Staten-Generaal

191.272

212.062

20.790

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

136.578

146.868

10.290

III

Algemene Zaken

82.087

82.341

254

IV

Koninkrijksrelaties

227.046

792.898

565.852

V

Buitenlandse Zaken

11.393.366

12.126.639

733.273

VI

Justitie en Veiligheid

14.226.633

14.982.700

756.067

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7.212.853

8.667.919

1.455.066

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

44.174.553

49.040.989

4.866.436

IXA

Nationale Schuld1

18.060.321

43.568.114

25.507.793

IXB

Financiën

9.954.970

9.480.552

‒ 474.418

X

Defensie

11.631.696

12.094.802

463.106

XII

Infrastructuur en Waterstaat

16.476.499

11.761.312

‒ 4.715.187

XIII

Economische Zaken en Klimaat

7.846.156

12.322.701

4.476.545

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2.065.497

2.013.548

‒ 51.949

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

53.723.417

57.702.854

3.979.437

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27.966.396

33.112.558

5.146.162

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.064.088

3.188.330

124.242

XIX

Nationaal Groeifonds

1.000.000

0

‒ 1.000.000

A

Infrastructuurfonds

13.804.440

6.924.252

‒ 6.880.188

B

Gemeentefonds

33.215.875

35.028.123

1.812.248

C

Provinciefonds

2.483.429

2.541.945

58.516

F

Diergezondheidsfonds

34.329

48.323

13.994

H

BES-fonds

47.725

51.708

3.983

J

Deltafonds

1.218.675

1.136.551

‒ 82.124

K

Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.610.299

4.606.984

‒ 3.315

 

Totalen

284.893.884

321.681.517

36.787.633

1

Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de kasuitgaven opgenomen, exclusief de renteuitgaven. Voor de renteuitgaven, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4.

Tabel 1.3 Kasontvangsten 2021 van de departementale en niet departementale begrotingen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

I

Koning

0

269

269

IIA

Staten-Generaal

3.865

6.302

2.437

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

6.040

6.060

20

III

Algemene Zaken

7.086

7.085

‒ 1

IV

Koninkrijksrelaties

37.896

52.109

14.213

V

Buitenlandse Zaken

921.285

993.653

72.368

VI

Justitie en Veiligheid

1.574.110

1.992.827

418.717

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

666.431

1.039.375

372.944

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.444.964

1.620.594

175.630

IXA

Nationale Schuld1

63.736.100

77.140.099

13.403.999

IXB

Financiën

156.162.159

172.147.485

15.985.326

X

Defensie

160.097

166.534

6.437

XII

Infrastructuur en Waterstaat

19.710

35.449

15.739

XIII

Economische Zaken en Klimaat

4.820.359

5.699.567

879.208

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

237.139

641.017

403.878

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.831.107

3.804.362

1.973.255

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

403.519

784.853

381.334

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

56.661

62.000

5.339

XIX

Nationaal Groeifonds

0

0

0

A

Infrastructuurfonds

13.804.440

7.445.078

‒ 6.359.362

B

Gemeentefonds

33.215.875

35.028.123

1.812.248

C

Provinciefonds

2.483.429

2.541.945

58.516

F

Diergezondheidsfonds

33.964

40.297

6.333

H

BES-fonds

47.725

51.708

3.983

J

Deltafonds

1.218.675

1.427.816

209.141

K

Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.610.299

5.184.392

574.093

 

Totalen

287.502.935

317.918.999

30.416.064

1

Van de Nationale schuld zijn in dit overzicht de ontvangsten opgenomen, exclusief de rentebaten. Voor de rentebaten, die op transactiebasis worden verantwoord, zie tabel 1.4.

Het gerealiseerde saldo van de kasuitgaven en de kasontvangsten over 2021, zoals dat uit de tabellen 1.2 en 1.3 blijkt – het verschil tussen 321,7 miljard euro en 317,9 miljard euro, zijnde een negatief verschil (tekort) van 3,8 miljard euro – heeft geen directe relatie met het EMU-saldo 2021 van het Rijk. De saldoberekeningen van beide opstellingen verschillen daartoe teveel van elkaar. Een belangrijk verschil vormen de uitgaven en ontvangsten van Nationale Schuld (IXA) die betrekking hebben op de financieringstransacties (de aflossingen en de aangetrokken leningen in verband met de tekortfinanciering en herfinanciering). Deze zijn wel in de tabellen 1.2 en 1.3 meegenomen, maar tellen niet mee in de berekening van het EMU-saldo. Ook wordt het EMU-saldo opgesteld op transactiebasis, terwijl hier de gepresenteerde opstelling op kasbasis is. Het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) 2010 schrijft voor welke uitgaven en ontvangsten als relevant voor het EMU-saldo worden aangemerkt.

Tabel 1.4 Rentelasten 2021 (op transactiebasis) van de begroting Nationale Schuld ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

IXA

Nationale Schuld

4.397.256

4.481.073

83.817

 

Totalen

4.397.256

4.481.073

83.817

Tabel 1.5 Rentebaten 2021 (op transactiebasis) van de begroting Nationale Schuld ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

IXA

Nationale Schuld

2.137.242

1.132.845

‒ 1.004.397

 

Totalen

2.137.242

1.132.845

‒ 1.004.397

Tabel 1.6 Lasten 2021 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

83.548

146.951

63.403

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

110.334

133.118

22.784

BZK

Logius

235.855

241.910

6.055

BZK

P-Direkt

107.558

107.242

‒ 316

BZK

Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk

286.529

332.297

45.768

BZK

FM Haaglanden

143.273

132.906

‒ 10.367

BZK

SSC-ICT Haaglanden

292.964

295.435

2.471

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

1.355.954

1.319.625

‒ 36.329

BZK

Dienst Huurcommissie

14.285

18.646

4.361

JenV

Centraal Justitieel Incassobureau

151.084

160.733

9.649

JenV

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.461.719

2.695.469

233.750

JenV

Immigratie- en naturalisatiedienst

484.863

553.230

68.367

JenV

Justis

47.086

50.402

3.316

JenV

Nederlandse Forensisch Instituut

83.398

91.426

8.028

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

318.935

389.851

70.916

OCW

Nationaal Archief

44.221

44.733

512

DEF

Paresto

75.176

63.414

‒ 11.762

IenW

Rijkswaterstaat

3.129.852

3.329.819

199.967

IenW

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

92.050

95.875

3.825

IenW

Inspectie Leefomgeving en Transport

168.247

184.392

16.145

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

772.836

950.790

177.954

EZK

Agentschap Telecom

60.435

60.971

536

EZK

Dienst ICT Uitvoering

302.203

326.014

23.811

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

11.047

9.863

‒ 1.184

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

425.143

434.685

9.542

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

453.800

628.403

174.603

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

93.765

108.929

15.164

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

55.120

57.340

2.220

 

Totalen

11.861.280

12.964.469

1.103.189

Tabel 1.7 Baten 2021 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

83.548

148.136

64.588

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

105.517

167.235

61.718

BZK

Logius

235.855

239.908

4.053

BZK

P-Direkt

107.558

107.939

381

BZK

Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk

286.529

331.937

45.408

BZK

FM Haaglanden

143.273

136.246

‒ 7.027

BZK

SSC-ICT Haaglanden

292.964

298.515

5.551

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

1.355.954

1.331.035

‒ 24.919

BZK

Dienst Huurcommissie

12.829

17.946

5.117

JenV

Centraal Justitieel Incassobureau

151.084

156.853

5.769

JenV

Dienst Justitiële Inrichtingen

2.461.719

2.660.749

199.030

JenV

Immigratie- en naturalisatiedienst

484.863

531.883

47.020

JenV

Justis

47.912

49.493

1.581

JenV

Nederlandse Forensisch Instituut

83.398

92.172

8.774

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

318.935

389.635

70.700

OCW

Nationaal Archief

44.221

47.729

3.508

DEF

Paresto

75.176

66.470

‒ 8.706

IenW

Rijkswaterstaat

3.135.829

3.357.301

221.472

IenW

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

92.075

95.568

3.493

IenW

Inspectie Leefomgeving en Transport

168.247

195.158

26.911

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

772.836

973.566

200.730

EZK

Agentschap Telecom

60.435

60.703

268

EZK

Dienst ICT Uitvoering

302.203

346.914

44.711

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

11.047

10.661

‒ 386

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

421.343

448.387

27.044

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

453.800

644.265

190.465

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

93.765

114.154

20.389

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

55.120

58.496

3.376

 

Totalen

11.858.035

13.079.054

1.221.019

Tabel 1.8 Kapitaaluitgaven 2021 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

3.448

14.748

11.300

BZK

Logius

6.100

0

‒ 6.100

BZK

P-Direkt

13.402

4.922

‒ 8.480

BZK

Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk

1.000

3.265

2.265

BZK

FM Haaglanden

7.608

9.826

2.218

BZK

SSC-ICT Haaglanden

107.799

95.233

‒ 12.566

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

815.365

955.339

139.974

BZK

Dienst Huurcommissie

1.600

590

‒ 1.010

JenV

Centraal Justitieel Incassobureau

6.658

5.603

‒ 1.055

JenV

Dienst Justitiële Inrichtingen

55.535

24.615

‒ 30.920

JenV

Immigratie- en naturalisatiedienst

12.100

9.965

‒ 2.135

JenV

Justis

826

0

‒ 826

JenV

Nederlandse Forensisch Instituut

9.986

6.439

‒ 3.547

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

54.500

56.490

1.990

OCW

Nationaal Archief

17.727

5.065

‒ 12.662

DEF

Paresto

0

1.237

1.237

IenW

Rijkswaterstaat

55.169

47.587

‒ 7.582

IenW

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

5.028

3.236

‒ 1.792

IenW

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

945

745

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

43.806

66.054

22.248

EZK

Agentschap Telecom

9.365

5.269

‒ 4.096

EZK

Dienst ICT Uitvoering

63.212

44.325

‒ 18.887

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

0

2.991

2.991

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

20.520

20.032

‒ 488

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

5.600

8.726

3.126

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

10.814

6.910

‒ 3.904

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

500

872

372

 

Totalen

1.327.868

1.400.284

72.416

Tabel 1.9 Kapitaalontvangsten 2021 van de baten-lastenagentschappen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

AZ

Dienst Publiek en Communicatie

0

0

0

BZK

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

0

0

0

BZK

Logius

6.100

0

‒ 6.100

BZK

P-Direkt

9.500

0

‒ 9.500

BZK

Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk

0

4

4

BZK

FM Haaglanden

2.992

5.379

2.387

BZK

SSC-ICT Haaglanden

60.300

51.843

‒ 8.457

BZK

Rijksvastgoedbedrijf

480.000

661.210

181.210

BZK

Dienst Huurcommissie

1.456

0

‒ 1.456

JenV

Centraal Justitieel Incassobureau

2.145

7.060

4.915

JenV

Dienst Justitiële Inrichtingen

3.000

65.601

62.601

JenV

Immigratie- en naturalisatiedienst

4.100

3.928

‒ 172

JenV

Justis

0

603

603

JenV

Nederlandse Forensisch Instituut

6.450

4.757

‒ 1.693

OCW

Dienst Uitvoering Onderwijs

33.200

37.442

4.242

OCW

Nationaal Archief

11.400

8.500

‒ 2.900

DEF

Paresto

0

0

0

IenW

Rijkswaterstaat

45.000

39.815

‒ 5.185

IenW

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

2.800

1.785

‒ 1.015

IenW

Inspectie Leefomgeving en Transport

0

699

699

EZK

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

29.200

25.669

‒ 3.531

EZK

Agentschap Telecom

5.765

5.703

‒ 62

EZK

Dienst ICT Uitvoering

32.000

11.827

‒ 20.173

EZK

Nederlandse Emissieautoriteit

400

2.870

2.470

LNV

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

7.150

11.105

3.955

VWS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0

0

0

VWS

Centrum Informatiepunt Beroepen in Gezondheidszorg

7.583

308

‒ 7.275

VWS

College ter Beoordeling Geneesmiddelen

0

0

0

 

Totalen

750.541

946.108

195.567

Tabel 1.10 Verplichtingen, kasuitgaven en kasontvangsten 2021 van de verplichtingen-kasagentschappen ( x € 1.000)
 

Onderdeel

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

In 2021 waren er geen verplichtingen-kasagentschappen.

    
Licence