Base description which applies to whole site

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

2.033,10

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Nvwa

‒ 24,1

Onderuitputting maatregel gerichte opkoop (stikstofmiddelen)

‒ 133,3

Diversen

‒ 76,6

 

‒ 234

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Eindejaarsmarge 2020

39,1

Inzet vrije ruimte

‒ 25,6

Kasschuif gerichte opkoop (stikstofmiddelen)

‒ 212,9

Kasschuif natuurbank (stikstofmiddelen)

‒ 110,7

Kasschuif nominaal/onvoorzien dekking

‒ 17,3

Kasschuif regeling versneld natuurherstel rvo (stikstofmiddelen)

‒ 68,6

Kasschuif sanering varkenshouderij naar 2021 (stikstofmiddelen)

57

Kasschuif sanering varkenshouderij naar 2022 (stikstofmiddelen)

‒ 100,3

Kasschuif tbv aanpassen kasritme op nominaal/onvoorzien

17,3

Kasschuif waterbassins mest (stikstofmiddelen)

‒ 20,1

Diversen

‒ 39

 

‒ 481,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Doorschuif 2020 sierteelt/voedingstuinbouw

36

Middelen gerichte opkoop 1e tranche (stikstofmiddelen)

99,5

Middelen gerichte opkoop 3e tranche (stikstofmiddelen)

110

Nadeelcompensatie pelsdierhouders vervroegd verbod

122,5

Natuurbank desaldering (stikstofmiddelen)

112,1

Steunmaatregel dierentuinen i.v.m. covid-19

39

Diversen

145,3

 

664,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 50,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

1.982,50

Totaal Internationale samenwerking

31,1

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

2.013,50

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

237,1

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 30,3

 

‒ 30,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

27,6

 

27,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Middelen gerichte opkoop 1e tranche (stikstofmiddelen)

99,5

Middelen gerichte opkoop 3e tranche (stikstofmiddelen)

110

Natuurbank desaldering (stikstofmiddelen)

112,1

Diversen

84,9

 

406,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

403,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

641

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

641

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

NVWA

Bij Voorjaarsnota is 13,9 miljoen in 2021 aan voorziene onderuitputting NVWA geboekt. Dit wordt ingezet als dekking voor het dempen van de retributiestijging NVWA voor het bedrijsleven, zie ook de post beleidsmatige mutaties diversen. Daarnaast was er een meevaller op het opdrachtgevers budget van de NVWA (10,2 miljoen euro).

Onderuitputting maatregel gerichte opkoop (stikstofmiddelen)

Een deel van de onderuitputting op de saneringsregeling varkenshouderijen is bij de Miljoenennota toegevoegd aan het budget voor de gerichte opkoop (133,3 miljoen euro). De publicatie van wijziging van deze regeling is vertraagd, waardoor de betalingen dit jaar niet mogelijk zijn.

Diversen

Deze diversenpost bestaat onder andere uit onderuitputting op de stikstofmaatregelen (35,1 miljoen euro). Daarnaast bevat deze diversenpost onderuitputting met betrekking tot energie-efficiëntie glastuinbouw (4,7 miljoen euro), innovatieagenda energie (4,3 miljoen euro), flankerend beleid pelsdierhouders (5,9 miljoen euro), Brexit zbo’s (3 miljoen euro) en mestbeleid (6,2 miljoen euro). De eindejaarsmarge LNV (13,7 miljoen euro) wordt ingezet als dekking voor tegenvallers.

Beleidsmatige mutaties

Eindejaarsmarge 2020

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van LNV (13,7 miljoen euro). Deze mutatie bestaat verder uit de onderuitputting op de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (17,9 miljoen euro) en de onderuitputting op de Floriade (7,5 miljoen euro).

Inzet vrije ruimte

LNV dekt enkele tegenvallers op de begroting uit de ruimte op het artikel nominaal en onvoorzien (artikel 51). Deze tegenvallers zijn onder andere de te betalen compensatie aan VWS voor de financiële gevolgen van het integraal maken van de kostprijs van de NVWA (6,8 miljoen euro in 2021) en bijdrage aan KCB in het kader van de Brexit (4,2 miljoen euro in 2021). Deze ruimte op artikel 51 bestaat onder andere uit de loon- en prijsbijstelling.

Kasschuif gerichte opkoop (stikstofmiddelen)

In de zomer van 2021 is de eerste tranche van de gerichte opkoop geëvalueerd. De verwachting is dat de tweede en derde tranche pas leiden tot verplichtingen in 2022. Daarom worden de middelen voor deze tranches met deze kasschuif doorgeschoven. Daarnaast worden ook de uitvoeringkosten RVO van de eerste tranche in de goede jaren geplaatst.

Kasschuif natuurbank (stikstofmiddelen)

Uit de begrotingsreserve stikstof wordt 112 miljoen euro overgeheveld naar artikel 22. Omdat de begrotingsreserve eind 2021 ophoudt te bestaan, worden deze middelen in zijn geheel in 2021 naar artikel 22 overgeheveld, zie natuurbank desaldering (stikstofmiddelen). De besteding van de Natuurbank gaat de komende 5 jaar plaatsvinden. In 2021 zullen alleen uitvoeringskosten door RVO gemaakt worden. Met deze kasschuif worden de middelen doorgeschoven naar latere jaren.

Kasschuif nominaal/onvoorzien dekking

LNV dekt enkele tegenvallers op de begroting uit de ruimte op het artikel nominaal en onvoorzien (artikel 51), zie ook de post beleidsmatige mutaties inzet vrije ruimte. De problematiek en de dekking stonden niet in hetzelfde kasritme. Middels deze kasschuif wordt dit rechtgetrokken.

Kasschuif regeling versneld natuurherstel rvo (stikstofmiddelen)

In 2021 is de regeling voor versneld natuurherstel gesloten. De uitfinanciering van de tweede tranche is op dit moment nog niet bekend. In deze kasschuif is uitgegaan van het scenario dat de uitfinanciering start in het laatste kwartaal van 2021. De uitfinanciering vindt plaats in de periode 2021 tot en met 2025.

Kasschuif sanering varkenshouderij naar 2021 (stikstofmiddelen)

De complexiteit van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (srv) heeft ervoor gezorgd dat er in de uitvoering door RVO vertraging is ontstaan. Deze middelen (57 miljoen euro) worden via een kasschuif meegenomen naar 2021. Deze middelen blijven, conform de daarover gemaakte afspraken, beschikbaar in 2021 voor de structurele aanpak stikstof om de programmadoelen te behalen. Deze kasschuif is gemeld bij NJN 2020.

Kasschuif sanering varkenshouderij naar 2022 (stikstofmiddelen)

Van het totaal beschikbare budget op de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt circa 170 miljoen euro niet uitgeput. Dit komt doordat er uiteindelijk minder varkenshouders aan de regeling deelnemen dan er in eerste instantie aanmeldingen waren. Bij Najaarsnota 2020 is afgesproken dat de niet-uitgeputte middelen van de Srv behouden blijven voor de structurele aanpak stikstof. De Kamer is 30 juni 2021 geïnformeerd over een pakket alternatieve maatregelen dat uit deze onderuitputting wordt bekostigd.2 Deze middelen zullen in 2021 niet tot besteding komen en zijn daarom doorgeschoven naar 2022, en vervolgens overgeboekt naar de juiste artikelen. Vanuit het stikstofpakket is er 275 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Srv in 2020. Er resteert nu nog 41,3 miljoen euro in 2021 en 66,3 miljoen euro in 2022 (exclusief extra middelen uit Regeerakkoord en Urgenda).

Kasschuif tbv aanpassen kasritme op nominaal en onvoorzien

LNV dekt enkele tegenvallers op de begroting uit de ruimte op het artikel nominaal en onvoorzien (artikel 51), zie ook de post beleidsmatige mutaties inzet vrije ruimte. De problematiek en de dekking stonden niet in hetzelfde kasritme. Middels deze kasschuif wordt dit rechtgetrokken.

Kasschuif waterbassins mest (stikstofmiddelen)

Oorspronkelijke openstelling van regeling waterbassins staat gepland in het 4e kwartaal van 2021. Tegen het eind van het jaar zullen alleen nog eventueel verplichtingen aangegaan kunnen worden vanwege diverse onzekerheden, zoals bijv. goedkeuring van de Europese Commissie. Om deze reden wordt alvast een groot deel van de beschikbare middelen in 2021 naar achteren geschoven.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties, waaronder bijvoorbeeld een kasschuif ten behoeve van pilots en onderzoek in veenweidegebieden (14,5 miljoen euro). Daarnaast bevat deze post het dempen van de retributiestijging NVWA voor het bedrijfsleven (13,9 miljoen euro). De NVWA brengt kosten van verrichte werkzaamheden via retributies in rekening bij het bedrijfsleven.

Technische mutaties

Doorschuif 2020 sierteelt/voedingstuinbouw

De definitieve vaststelling en uitkering van de steunmaatregelen voor de tuinbouw en de frietaardappelsector is over de jaargrens geschoven. Betalingen konden niet volledig plaatsvinden in 2020 en vallen daarom gedeeltelijk in 2021. De beoordeling en afronding vindt begin 2021 plaats. De definitieve vaststelling is al wel geweest, dus er zullen in 2021 alleen nog definitieve betalingen plaatsvinden.

Middelen gerichte opkoop 1e tranche (stikstofmiddelen)

Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van de eerste tranche voor de gerichte opkoop in de begrotingsreserve stikstof gestort. Het gaat om 99,5 miljoen euro. Met deze mutatie wordt het budget uit de begrotingsreserve stikstof opgevraagd om op de LNV-begroting te plaatsen. Deze middelen zijn bestemd voor uitbetalingen uit de eerste tranche.

Middelen gerichte opkoop 3e tranche (stikstofmiddelen)

De begrotingsreserve stikstof houdt eind 2021 op te bestaan. In deze begrotingsreserve zit onder andere 110 miljoen euro bestemd voor de derde tranche van de regeling gerichte opkoop. Om deze middelen beschikbaar te houden is desaldering noodzakelijk. De middelen zijn met een kasschuif in het verwachte ritme geplaatst (zie kasschuif gerichte opkoop).

Nadeelcompensatie pelsdierhouders vervroegd verbod

Voor het vervroegd verbod pelsdierhouderij is er in totaal 140 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post. Hiervan is 122,5 miljoen euro toegevoegd aan de LNV-begroting 2021 voor de nadeelcompensatie voor pelsdierhouders.

Natuurbank desaldering (stikstofmiddelen)

In de begrotingsreserve stikstof resteren middelen bestemd voor het oprichten van een natuurcompensatiebank. Conform het definitieve bestedingsplan worden de middelen onttrokken aan de begrotingsreserve en voor het jaar 2021 aan de LNV begroting toegevoegd. De middelen zijn vervolgens via een kasschuif in het verwachte ritme gezet, zie kasschuif natuurbank (stikstofmiddelen).

Steunmaatregel dierentuinen i.v.m. covid-19

In het derde COVID steun- en herstelpakket is 39 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dierentuinen. De steun is bedoeld ter voorkoming van dierenwelzijnsproblemen, vanwege een periode van sluiting en beperkte openstelling van dierentuinen. Deze middelen zijn overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties, waaronder middelen om middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw gebruik te laten maken van de hogere subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten (20 miljoen euro). Ook bestaat deze post uit een onttrekking uit de begrotingsreserve stikstof ten behoeve van de regeling versneld natuurherstel (21,6 miljoen euro). Verder bestaat deze post uit subsidiëring van LED in de glastuinbouw (25 miljoen euro). Deze middelen zijn overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting. Deze maatregel hoort bij het Urgenda 2.0 pakket. Verder bevat deze post een afboeking van 25,3 miljoen euro gereserveerd voor de corona-gerelateerde verplichte stoppersregeling pelsdierhouderijen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft het saldo van verschillende autonome ramingsbijstellingen op de LNV-begroting. Een meevaller is onder andere hogere ontvangsten agro (3,9 miljoen euro). Tegenvallers zijn onder andere lagere ontvangsten subsidievoorschotten (2,8 miljoen) en lagere ontvangsten visserij (2,0 miljoen euro).

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post bestaat onder andere uit een onttrekking uit de begrotingsreserve apurement (12,0 miljoen euro). Deze begrotingsreserve heeft onder andere betrekking op correcties van de Europese Commissie vanwege een niet EU-conforme uitvoering van EU-subsidieregelingen. Daarnaast bevat deze post een onttrekking uit de begrotingsreserve landbouw (13,1 miljoen euro). Dit gaat om flankerend beleid pelsdierhouders, Warmtenet Westland uit CO2 gelden glastuinbouw en het sociaaleconomisch plan pelsdierhouderij.

Technische mutaties

Middelen gerichte opkoop 1e tranche (stikstofmiddelen)

Bij Slotwet 2020 zijn de resterende middelen van de eerste tranche voor de gerichte opkoop in de begrotingsreserve stikstof gestort. Het gaat om 99,5 miljoen euro. Met deze mutatie wordt het budget uit de begrotingsreserve stikstof opgevraagd om op de LNV-begroting te plaatsen. Deze middelen zijn bestemd voor uitbetalingen uit de eerste tranche.

Middelen gerichte opkoop 3e tranche (stikstofmiddelen)

De begrotingsreserve stikstof houdt eind 2021 op te bestaan. In deze begrotingsreserve zit onder andere 110 miljoen euro bestemd voor de derde tranche van de regeling gerichte opkoop. Om deze middelen beschikbaar te houden is desaldering noodzakelijk. De middelen zijn met een kasschuif in het verwachte ritme geplaatst (zie kasschuif gerichte opkoop).

Natuurbank desaldering (stikstofmiddelen)

In de begrotingsreserve stikstof resteren middelen bestemd voor het oprichten van een natuurcompensatiebank. Conform het definitieve bestedingsplan worden de middelen onttrokken aan de begrotingsreserve en voor het jaar 2021 aan de LNV begroting toegevoegd. De middelen zijn vervolgens via een kasschuif in het verwachte ritme gezet, zie kasschuif natuurbank (stikstofmiddelen).

Diversen

Deze post bestaat onder andere uit de onttrekking begrotingsreserve stikstof (21,6 miljoen euro). Deze middelen worden ingezet voor de regeling versneld natuurherstel. Ook bevat deze post onttrekking van de begrotingsreserve landbouw ten behoeve van de sloop- en ombouwregeling pelsdierhouders (10,3 miljoen euro). Daarnaast bestaat deze post uit terugontvangsten subsidievoorschotten regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 (16 miljoen euro).

2

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/30/kamerbrief-stand-van-zaken-subsidieregeling-sanering-varkenshouderijen

Licence