Base description which applies to whole site

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Afkortingen

AMIF

Asiel-, Migratie-, en Integratiefonds

AOW

Algemene Ouderdomswet

AZ

Ministerie van Algemene Zaken

bbp

bruto binnenlands product

Bni

Bruto nationaal inkomen

bpm

belasting van personenauto’s en motorrijwielen

btw

belasting over de toegevoegde waarde

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

COA

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

CPB

Centraal Planbureau

CPI

consumentenprijsindex

CW

Comptabiliteitswet

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

EBN

Energie Beheer Nederland

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EFMZV

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ELFPO

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

ELGF

Europees Landbouwgarantiefonds

EMU-

Economische en Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESI

Europese structuur- en investeringsfondsen

EU

Europese Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FJR

Financieel Jaarverslag van het Rijk

GF

Gemeentefonds

GLB

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

IBO

interdepartementaal beleidsonderzoek

IBOS

Interdepartementaal Budgettair Overleg Systeem

ISB

Incidentele Suppletoire Begroting

ISF

Fonds voor de Interne Veiligheid

JBR

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MN

Miljoenennota

NAM

Nederlandse Aardolie Maatschappij

NJN

Najaarsnota

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODA

Official Development Assistance (Officieel erkende financiering ontwikkelingssamenwerking)

OM

Openbaar Ministerie

OV

Openbaar Vervoer

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PF

Provinciefonds

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDG

Sustainable Development Goal

SEA

Strategische evaluatieagenda

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UWV

Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen

VJN

Voorjaarsnota

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

vpb

vennootschapsbelasting

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wajong

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WKB

Wet op het kindgebonden budget

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WW

Werkloosheidswet

zbo

zelfstandig bestuursorgaan

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZW

Ziektewet

Licence