Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1maart 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer) (Bedragen x 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl. NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties eerste incidentele suppletoire begroting inzake OVS

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Artikelen

12

Hoofdwegennet

3.037.025

2.762.695

116.173

1.103.467

181.963

3.543

13

Spoorwegen

1.880.706

2.078.808

181.758

16.599

80.200

46.750

166.876

166.876

14

Regionaal, lokale infrastructuur

48.264

181.250

402

34.059

46

15

Hoofdvaarwegennet

973.825

994.399

154.888

178.929

32.859

19.414

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

921.616

451.893

46.141

63.675

137.736

11.739

18

Overige uitgaven en ontvangsten

2.422

2.287

42.684

42.721

25.945

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.046.994

363.548

166.876

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

75.215

74.622

81.197

81.456

Subtotaal

6.939.073

6.545.954

6.545.954

1.358.799

276.922

325.503

166.876

166.876

166.876

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

48.581

Subtotaal

6.939.073

6.545.954

6.545.954

1.358.799

276.922

276.922

166.876

166.876

166.876

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

Totaal

6.939.073

6.545.954

6.545.954

1.358.799

276.922

276.922

166.876

166.876

166.876

Licence