Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9april 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaat voor het jaar 2020 (incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaao en Sint Maarten)

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaao en Sint Maarten) (bedragenx1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

54.763

83.279

38.516

135.000

135.000

0

Beleidsartikelen

29.481

57.997

38.516

135.000

135.000

0

1

Versterken rechtsstaat

13.643

13.643

0

0

0

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

15.838

15.838

0

0

0

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

28.516

38.516

135.000

135.000

0

8

Wederopbouw bovenwindse eilanden

0

0

0

0

0

0

Niet-beleidsartikelen

25.282

25.282

0

0

0

0

6

Apparaat

23.722

23.722

0

0

0

0

7

Nog onverdeeld

1.560

1.560

0

0

0

0

Licence