Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 15juni 2020 van het onderhavi-ge begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 15juni 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 15juni 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

18.616.455

18.846.295

133.631

2.622.843

1.542.798

327.223

1.603.500

1.603.500

180.000

Beleidsartikelen

1

Volksgezondheid

841.280

1.039.858

13.903

93.112

132.241

10.000

1.027.800

1.027.800

0

2

Curatieve Zorg

3.080.575

3.117.206

5.053

955.951

1.036.189

291.300

450.000

450.000

180.000

3

Langdurige zorg en ondersteuning

7.423.429

7.259.805

5.691

3.469.249

25.349

0

2.000

2.000

0

4

Zorgbreed beleid

957.990

1.079.709

70.655

32.785

95.494

0

8.800

8.800

0

5

Jeugd

107.273

107.273

26.085

48.164

58.164

0

0

0

0

6

Sport en bewegen

343.374

373.966

740

23.593

28.263

0

110.000

110.000

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

254.599

254.599

2.901

224.962

4.997

0

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.238.449

5.238.449

0

39.600

39.600

0

0

0

0

Niet-beleidsartikelen

9

Algemeen

23.374

26.572

0

62.511

63.971

8.331

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

338.243

340.989

8.603

56.304

57.382

17.592

4.900

4.900

0

11

Nog onverdeeld

7.869

7.869

0

11.142

11.142

0

0

0

0

Licence