Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 7mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 7mei, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 7mei.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC) (bedragen x 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en ISB's

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

25.935.375

8.778.923

4.903.988

627.017

421.112

19.156

760.144

211.144

0

Beleidsartikelen

25.653.590

8.497.138

4.878.562

560.338

354.433

19.056

760.144

211.144

0

1

Goed functionerende economie en markten

214.305

215.326

31.934

5.730

7.226

20

1.804

1.804

0

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

14.232.632

4.059.493

129.867

174.729

15.751

22.600

753.000

204.000

0

3

Toekomstfonds

242.952

284.452

34.600

129.804

152.278

15.000

0

0

0

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.797.624

3.771.790

3.487.161

53.897

17.000

139.375

5.340

5.340

0

5

Een veilig Groningen met perspectief

166.077

166.077

1.195.000

196.178

196.178

157.939

0

0

0

Niet-beleidsartikelen

281.785

281.785

25.426

66.679

66.679

100

0

0

0

40

Apparaat

281.785

281.785

25.426

13.053

13.053

100

0

0

0

41

Nog onverdeeld

0

0

0

53.626

53.626

0

0

0

0

Licence