Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financin (IX), voor het jaar 2020.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financin (IXB) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1juni 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1juni 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financin,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financin (IXB) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten) (Bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen1

Mutatie 4e ISB 2020

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

18.277.138

7.903.361

161.962.988

20.617.974

2.143.631

92.237

519.000

Beleidsartikelen

1

Belastingen

2.864.839

2.944.639

156.369.310

317.481

294.663

754.518

519.000

2

Financile markten

26.608

26.608

9.155

11.294

11.294

250

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

5.500

5.500

145.000

4

Internationale financile betrekkingen

912.681

103.694

52.804

7.854.815

3.290

7.455

5

Exportkredietkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

77.244

235.954

12.140.244

1.540.244

520.244

6

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

3.886

3.886

3.886

9

Douane

440.852

440.852

605

10.087

10.087

0

Niet-beleidsartikelen

8

Apparaat kerndepartement

266.049

266.049

51.837

9.436

9.436

856

10

Nog onverdeeld

180.362

175.432

0

285.405

285.405

0

1

Kamerstukken II 20192020, 35412, nr. 1, II 20192020, 35433, nr. 1 en II 20192020, 35450, nr. 1, II 20192020, 35466, nr. 1

Licence