Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euros.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 28augustus van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 28augustus, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 28augustus.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling) (bedragen x 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen

Mutaties 4e ISB

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

1.486.957

1.406.095

90.139

1.355.291

828.068

46.027

32.000

32.000

0

Beleidsartikelen

1.151.144

1.070.282

87.353

1.384.721

857.498

46.027

42.000

42.000

0

11

Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

1.032.395

937.381

47.697

1.308.333

788.533

46.027

42.000

42.000

0

12

Natuur en biodiversiteit

118.749

132.901

39.656

76.388

68.965

0

0

0

0

Niet-beleidsartikelen

335.813

335.813

2.786

29.430

29.430

0

10.000

10.000

0

50

Apparaat

126.761

126.761

2.786

23.138

23.138

0

0

0

0

51

Nog onverdeeld

209.052

209.052

0

52.568

52.568

0

10.000

10.000

0

Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling) (bedragen x 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen

Mutaties 4e ISB

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

36.357

36.357

36.357

35.837

35.837

35.600

Subtotaal

36.357

36.357

36.357

35.837

35.837

35.600

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (2019)

32.755

Subtotaal

32.755

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (2020)

Totaal

36.357

36.357

36.357

0

0

32.755

35.837

35.837

35.600

Licence