Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 31augustus van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 31augustus, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31augustus.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (4e incidentele suppletoire begroting) (bedragenx1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen

Mutaties 4e incidentele suppletoire begroting

1

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

39.665.388

39.695.100

1.923.357

31.707.976

31.703.330

63.636

2.554.300

2.554.300

1.000

Beleidsartikelen

39.077.560

39.104.699

1.870.837

31.188.920

31.185.000

69.443

2.471.600

2.471.600

1.000

1

Arbeidsmarkt

891.882

891.167

24.000

22.355.016

22.355.242

9.846

2.203.100

2.203.100

0

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.975.855

7.002.798

26.020

5.086.135

5.081.989

0

253.000

253.000

0

3

Arbeidsongeschiktheid

3.878

3.878

0

190

190

0

0

0

0

4

Jonggehandicapten

3.386.123

3.386.123

0

26.841

26.841

22.272

0

0

0

5

Werkloosheid

115.743

116.911

0

9.030

9.030

0

0

0

0

6

Ziekte en zwangerschap

11.738

11.981

0

1.380

1.380

0

0

0

0

7

Kinderopvang

3.461.212

3.461.212

1.597.613

394.684

394.684

61.987

8.500

8.500

500

8

Oudedagsvoorziening

25.100

25.100

0

217

217

0

0

0

0

9

Nabestaanden

1.227

1.227

0

89

89

0

0

0

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.550.142

6.550.142

222.204

103.071

103.071

19.882

0

0

500

11

Uitvoeringskosten

499.637

499.637

0

33.902

33.902

0

7.000

7.000

0

12

Rijksbijdragen

16.901.655

16.901.655

0

3.272.785

3.272.785

0

0

0

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

253.368

252.868

1.000

37.598

37.598

0

0

0

0

Niet-beleidsartikelen

587.828

590.401

52.520

519.056

518.330

5.807

82.700

82.700

0

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

372.070

372.070

51.666

27.036

27.036

6.661

0

0

0

98

Algemeen

30.185

32.758

854

1.958

2.684

854

200

200

0

99

Nominaal en onvoorzien

185.573

185.573

0

493.978

493.978

0

82.500

82.500

0

Licence