Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 21 december 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 21 december 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 21 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e suppletoire begroting, NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.581.429

4.819.401

5.175.853

210.000

0

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Defensiebreed Materieel

537.544

816.535

72.346

0

0

0

2

Maritiem Materieel

465.293

560.328

26.100

0

0

0

3

Land Materieel

1.662.829

646.417

2.500

0

0

0

4

Lucht Materieel

663.688

1.370.409

5.527

0

0

0

5

Infrastructuur en Vastgoed

733.660

774.874

21.370

55.000

0

0

6

IT

518.415

650.838

10.526

155.000

0

0

7

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

0

0

5.037.484

0

0

0

Licence