Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1maart 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, De Minister van Justitie en Veiligheid,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (tweede incidentele suppletoire begroting inzake Regeling bedrijvenschade coronarellen) (bedragen x 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties

incl. NvW en amendementen en ISB 1

2e incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgave

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

14.292.502

14.293.833

1.574.110

2.500

2.500

0

Beleidsartikelen

31

Politie

6.365.623

6.365.623

9.188

0

0

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.639.135

1.639.135

193.383

0

0

0

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.026.745

1.026.745

1.261.393

0

0

0

34

Straffen en Beschermen

2.974.073

2.974.073

83.749

2.500

2.500

0

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

354.948

354.948

2.000

0

0

0

37

Migratie

1.403.934

1.403.934

4.991

0

0

0

Niet-beleidsartikelen

91

Apparaat Kerndepartement

472.402

473.733

19.406

0

0

0

92

Nog onverdeeld

52.588

52.588

0

0

0

0

93

Geheim

3.054

3.054

0

0

0

0

Licence