Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1januari 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1januari 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1januari 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (2e incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

27.492.197

27.966.396

403.519

80.000

934.000

47.000

Beleidsartikelen

1

Volksgezondheid

3.636.510

3.946.276

47.703

0

797.500

0

2

Curatieve Zorg

3.527.717

3.502.843

260.053

0

56.500

47.000

3

Langdurige zorg en ondersteuning

11.515.376

11.391.316

5.691

0

0

0

4

Zorgbreed beleid

1.985.528

2.270.139

68.655

80.000

80.000

0

5

Jeugd

117.426

117.176

9.182

0

0

0

6

Sport en bewegen

416.725

440.737

740

0

0

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

240.285

241.085

2.901

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.625.749

5.625.749

0

0

0

0

Niet-beleidsartikelen

9

Algemeen

32.024

35.892

0

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

392.606

392.932

8.594

0

0

0

11

Nog onverdeeld

2.251

2.251

0

0

0

0

Licence