Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Socialen Zaken en Werkgelegenheid (XV), alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 31augustus van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 31augustus, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31augustus.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (3e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

53.673.717

53.723.417

1.831.107

5.812.132

5.484.875

2.075.945

34.595

34.595

0

Beleidsartikelen

52.970.774

53.018.620

1.772.346

5.662.531

5.327.299

2.061.434

1.405

1.405

0

1

Arbeidsmarkt

7.207.349

7.237.680

24.975

4.668.161

4.347.039

1.030.637

0

0

0

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

8.245.719

8.261.204

4.415

313.493

313.668

958.294

1.405

1.405

0

3

Arbeidsongeschiktheid

10.722

10.722

0

6

6

0

0

0

0

4

Jonggehandicapten

3.484.285

3.484.285

0

14.858

14.858

28.416

0

0

0

5

Werkloosheid

253.616

255.146

0

10.233

2.948

0

0

0

0

6

Ziekte en zwangerschap

12.612

12.612

0

541

541

0

0

0

0

7

Kinderopvang

3.558.509

3.558.509

1.543.876

326.939

326.939

12.349

0

0

0

8

Oudedagsvoorziening

26.178

26.178

0

2.466

2.466

64

0

0

0

9

Nabestaanden

1.370

1.370

0

250

250

0

0

0

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.521.835

6.521.835

198.080

80.936

80.936

11.604

0

0

0

11

Uitvoeringskosten

655.858

655.858

0

38.864

38.864

65.892

0

0

0

12

Rijksbijdragen

22.756.024

22.756.024

0

395.427

395.427

2.084

0

0

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

236.697

237.197

1.000

21.245

28.245

0

0

0

0

Niet-beleidsartikelen

702.943

704.797

58.761

149.601

157.576

14.511

36.000

36.000

0

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

407.222

407.222

58.761

31.019

31.109

14.511

0

0

0

98

Algemeen

25.997

27.851

0

4.098

3.923

0

0

0

0

99

Nominaal en onvoorzien

269.724

269.724

0

114.484

122.544

0

36.000

36.000

0

Licence