Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 24 september 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 24 september, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 24 september 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (vijfde incidentele suppletoire begroting inzake bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting eerste supp. begroting 2021 en ISB 4

Mutaties 5e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15.033.026

15.048.149

1.901.269

45.000

45.000

0

               
 

Beleidsartikelen

           

31

Politie

6.553.346

6.567.173

11.683

0

0

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.755.559

1.755.559

193.383

0

0

0

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

970.242

974.242

1.481.685

0

0

0

34

Straffen en Beschermen

3.216.509

3.216.509

83.749

0

0

0

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

566.378

562.343

31.472

45.000

45.000

0

37

Migratie

1.292.400

1.292.400

79.891

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Apparaat Kerndepartement

505.206

506.537

19.406

0

0

0

92

Nog onverdeeld

170.272

170.272

0

0

0

0

93

Geheim

3.114

3.114

0

0

0

0

Licence