Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 25maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 25maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 25maart.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19) (bedragen x 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's1

Mutaties 5e incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

19.733.297

12.864.556

4.820.359

1.237.500

1.057.500

0

Beleidsartikelen

19.446.984

12.578.243

4.795.367

1.237.500

1.057.500

0

1

Goed functionerende economie en markten

282.237

240.528

439.858

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

12.051.799

7.972.896

153.738

987.500

807.500

3

Toekomstfonds

250.348

265.316

44.000

250.000

250.000

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

6.140.587

3.377.490

3.383.771

5

Een veilig Groningen met perspectief

722.013

722.013

774.000

Niet-beleidsartikelen

286.313

286.313

24.992

0

0

0

40

Apparaat

286.313

286.313

24.992

41

Nog onverdeeld

0

0

0

1

Kamerstuk 35 677, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 685, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 723, nr. 1 en 2 en Kamerstuk 35 747, nr. 1 en 2.

Licence