Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euros.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 25mei 2021 en werkt terug tot en met 18mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 25mei 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 18mei 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (7e incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's1

Mutaties 7e incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

32.753.622

34.081.821

491.019

558.352

63.352

0

Beleidsartikelen

1

Volksgezondheid

7.889.013

8.996.279

77.703

558.352

63.352

0

2

Curatieve Zorg

3.706.076

3.737.702

307.053

0

0

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

11.727.676

11.603.616

5.691

0

0

0

4

Zorgbreed beleid

2.200.697

2.485.308

68.655

0

0

0

5

Jeugd

120.926

120.676

11.682

0

0

0

6

Sport en bewegen

764.725

788.737

8.740

0

0

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

240.285

241.085

2.901

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.632.749

5.632.749

0

0

0

0

Niet-beleidsartikelen

9

Algemeen

32.024

35.892

0

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

437.200

437.526

8.594

0

0

0

11

Nog onverdeeld

2.251

2.251

0

0

0

0

1

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35763, nr. 1, ISB5 Kamerstukken II 2020/21, 35796, nr. 1 en ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35815, nr. 1

Licence