Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 mei 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 mei 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 mei 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van het Defensie (X) voor het jaar 2022 (eerste incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

        
 

TOTAAL

11.912.702

12.723.585

141.952

458.100

8.800

 
        
 

Beleidsartikelen

5.414.889

5.463.958

132.956

   
        

01

Inzet

162.677

190.426

2.907

   

02

Koninklijke Marine

823.417

844.737

10.881

   

03

Koninklijke Landmacht

1.447.638

1.447.638

7.875

   

04

Koninklijke Luchtmacht

681.581

681.581

12.111

   

05

Koninklijke Marechaussee

486.905

486.905

4.459

   

07

Defensie Materieel Organisatie

607.093

607.093

26.245

   

08

Defensie Ondersteuningscommando

1.205.578

1.205.578

68.478

   
        
        
 

Niet-beleidsartikelen

6.497.813

7.259.627

8.996

458.100

8.800

 
        

09

Algemeen

212.174

212.174

    

10

Apparaat kerndepartement

1.511.283

1.511.283

8.996

   

11

Geheim

15.265

15.265

    

12

Nog onverdeeld

259.393

259.393

    

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.499.698

5.261.512

 

458.100

8.800

 
Licence