Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 maart.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (...) voor het jaar 2022 (incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (inclusief Nota's van Wijziging)

Mutaties incidentele suppletoire begroting i.v.m. incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

10.452.882

10.912.744

45.011

26.050

26.050

0

        
 

Beleidsartikelen

      

11

Integraal waterbeleid

55.320

55.580

143

   

13

Bodem en Ondergrond

113.560

137.280

0

   

14

Wegen en verkeersveiligheid

258.169

222.407

6.782

   

16

Openbaar vervoer en Spoor

145.532

613.184

0

   

17

Luchtvaart

87.413

27.366

4.257

   

18

Scheepvaart en Havens

27.497

38.880

0

   

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

46.119

46.411

0

   

20

Lucht en Geluid

25.492

28.188

0

   

21

Duurzaamheid

52.076

62.770

0

   

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

32.169

44.958

250

26.050

26.050

0

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

63.904

62.818

0

   

24

Handhaving en toezicht

182.359

182.359

24.700

   

25

Brede doeluitkering

954.173

954.172

0

   

26

Bijdrage investeringsfondsen

8.014.590

8.003.281

0

   
        
 

Niet-beleidsartikelen

      

97

Algemeen departement

32.121

75.697

1.101

   

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

357.749

352.754

7.778

   

99

Nog onverdeeld

4.639

4.639

0

   
Licence