Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), alle voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 17 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 17 maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 17 maart.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (tweede incidentele suppletoire begroting inzake LNG invoercapaciteit in de Eemshaven) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting 2022 incl. NvW en ISB1

Mutaties tweede incidentele suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

24.853.738

11.183.192

187.834.085

160.000

0

0

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Belastingen

3.288.160

3.098.706

182.309.112

0

0

0

2

Financiële markten

‒ 540.904

27.997

9.705

0

0

0

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

4.868.425

618.425

1.499.963

160.000

0

0

4

Internationale financiële betrekkingen

1.043.419

402.972

165.107

0

0

0

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.089.941

221.941

131.076

0

0

0

6

Btw-Compensatiefonds

3.664.380

3.664.380

3.664.380

0

0

0

9

Douane

670.411

670.411

605

0

0

0

13

Toeslagen

1.289.239

2.006.544

0

0

0

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

8

Apparaat kerndepartement

332.766

332.766

54.137

0

0

0

10

Nog onverdeeld

147.901

139.050

0

0

0

0

1

Kamerstukken II 2021-2022, 36 048, nr. 1

Licence