Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 25 januari 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 25 januari 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 25 januari 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Derde Incidentele Suppletoire Begroting inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. ISB’s, NvW en amendementen

Mutaties 3e Incidentele Suppletoire Begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

46.082.455

48.990.626

1.651.953

138.949

138.949

0

               
 

Beleidsartikelen

           

01

Primair onderwijs

13.093.371

13.932.868

9.308

     

03

Voortgezet onderwijs

9.092.460

9.665.822

7.391

51.449

51.449

0

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.936.743

5.065.998

4.000

     

06

Hoger beroepsonderwijs

4.068.668

4.479.775

1.213

     

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.993.862

6.271.242

16

     

08

Internationaal beleid

14.368

14.368

99

     

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

207.219

205.219

6.500

     

11

Studiefinanciering

4.836.822

4.836.822

1.211.951

     

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

67.116

67.116

2.174

     

13

Lesgelden

14.249

14.249

215.480

     

14

Cultuur

599.166

1.265.837

47.043

87.500

87.500

0

15

Media

1.053.522

1.053.522

146.110

     

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.236.172

1.241.629

101

     

25

Emancipatie

7.099

14.541

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Nog onverdeeld

585.126

585.126

0

     

95

Apparaat Kerndepartement

276.492

276.492

567

     
Licence