Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 4 februari 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 4 februari 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 4 februari 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (4e incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen en overheveling maatschappelijke diensttijd naar het ministerie van OCW) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's1

Mutaties 4e incidentele suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

27.022.383

31.134.129

209.862

2.363.375

1.067.184

0

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Volksgezondheid

1.310.767

5.243.212

40.403

2.388.203

1.124.016

0

2

Curatieve Zorg

3.392.112

3.456.031

123.295

2.574

2.574

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

14.146.569

13.982.147

5.691

0

0

0

4

Zorgbreed beleid

1.193.132

1.407.276

11.153

‒ 48.758

‒ 82.958

0

5

Jeugd

117.641

117.641

2.085

0

0

0

6

Sport en bewegen

528.244

544.823

15.740

0

0

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

214.056

216.942

2.901

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.686.935

5.686.935

0

0

0

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

9

Algemeen

25.054

28.022

0

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

407.873

451.100

8.594

21.356

23.552

0

11

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

1

NvW 1 Kamerstukken 2021/22, 35925-XVI-10, NvW 2 Kamerstukken 2021/22, 39925-XVI-106 op begroting 2022, ISB1 Kamerstukken II 2021/22, 35989, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2021/22, 35994, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2021/22, 36010, nr. 1

Licence