Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 28 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 28 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 28 april.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (zesde incidentele suppletoire begroting inzake vulmaatregelen gasopslag en waardevermeerderingsregeling) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. ISB's, NvW en amendementen1

Mutaties 6e incidentele suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

23.779.542

12.896.117

5.559.237

698.250

698.250

0

        
 

Beleidsartikelen

23.477.257

12.593.832

5.533.943

698.250

698.250

0

1

Goed functionerende economie en markten

267.372

249.968

31.934

0

0

0

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

9.641.689

6.791.506

672.151

  

0

3

Toekomstfonds

169.513

245.374

75.300

0

0

0

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

12.452.722

4.359.973

3.720.277

623.250

623.250

0

5

Een veilig Groningen met perspectief

945.961

947.011

1.034.281

75.000

75.000

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

302.285

302.285

25.294

0

0

0

40

Apparaat

302.285

302.285

25.294

0

0

0

41

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

1

Kamerstuk 35 995, nr. 1 en , Kamerstuk 36 000, nr. 1 en , Kamerstuk 36 011, nr. 1 en , Kamerstuk 36 035, nr. 1 en en Kamerstuk 36 061, nr. 1 en .

Licence