Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 20 september 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 20 september 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 20 september 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (8e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's1

Mutaties 8e incidentele suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

31.999.580

35.113.833

312.886

473.500

0

0

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Volksgezondheid

4.837.371

7.617.833

101.068

473.500

0

0

2

Curatieve Zorg

3.463.996

3.515.346

114.629

0

0

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

15.211.105

15.126.032

5.691

0

0

0

4

Zorgbreed beleid

1.147.487

1.382.587

11.153

0

0

0

5

Jeugd

139.770

139.770

2.085

0

0

0

6

Sport en bewegen

490.491

583.961

60.740

0

0

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

212.241

216.763

2.901

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.791.549

5.791.549

0

0

0

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

9

Algemeen

25.078

28.046

0

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

559.692

591.146

14.619

0

0

0

11

Nog onverdeeld

120.800

120.800

0

0

0

0

1

NvW 1 Kamerstukken 2021/22, 35925-XVI-10, NvW 2 Kamerstukken 2021/22, 39925-XVI-106 op begroting 2022, ISB1 Kamerstukken II 2021/22, 35989, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2021/22, 35994, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2021/22, 36010, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2021/22, 36025, nr. 1, ISB5 Kamerstukken II 2021/22, 36069, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2021/22, 36086, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2021/22, 36156, nr. 1

Licence