Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 31 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 31 oktober, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31 oktober.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. ISB's, NvW en amendementen1

Mutaties 1e suppletoire begroting incl. ISB2

Mutaties 9e incidentele suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

24.483.392

13.599.967

5.559.237

15.824.096

11.538.301

9.385.476

2.600.000

2.600.000

0

           
 

Beleidsartikelen

24.181.007

13.297.582

5.533.943

15.532.538

11.246.743

9.231.298

2.600.000

2.600.000

0

1

Goed functionerende economie en markten

267.372

249.968

31.934

‒ 7.245

‒ 95

17.516

   

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

9.641.689

6.791.506

672.151

1.496.861

289.580

473.205

   

3

Toekomstfonds

169.513

245.374

75.300

291.082

147.824

30.700

   

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

13.075.972

4.983.223

3.720.277

5.290.993

2.346.387

2.191.142

2.600.000

2.600.000

 

5

Een veilig Groningen met perspectief

1.026.461

1.027.511

1.034.281

8.460.847

8.463.047

6.518.735

   
           
 

Niet-beleidsartikelen

302.385

302.385

25.294

291.558

291.558

154.178

0

0

0

40

Apparaat

302.385

302.385

25.294

209.098

209.098

154.178

   

41

Nog onverdeeld

0

0

0

82.460

82.460

0

   
1

Kamerstuk 35 995, nr. 1 en , Kamerstuk 36 000, nr. 1 en , Kamerstuk 36 011, nr. 1 en , Kamerstuk 36 035, nr. 1 en , Kamerstuk 36 061, nr. 1 en en Kamerstuk 36 089, nr. 1, en

2

Kamerstuk 36 170, nr. 1 en , Kamerstuk 36 184, nr. 1 en

Licence