Base description which applies to whole site

b. Budgettaire consequenties beleidsartikel

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x 1.000)

Stand vastgestelde begroting (incl. NvW) 2020

Mutaties ISB 2020

Stand na ISB 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.351.993

300.000

2.653.015

Totale uitgaven

1.004.072

300.000

1.304.072

waarvan juridisch verplicht (%)

97,0%

Bekostiging

851.217

270.000

1.121.217

Culturele basisinfrastructuur

455.571

220.000

675.571

Vierjaarlijkse instellingen

249.748

150.000

399.748

Vierjaarlijkse fondsen

205.823

70.000

275.823

Erfgoedwet

128.614

128.614

Huisvesting

87.208

87.208

Beheer en onderhoud collecties

41.406

41.406

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

49.786

49.786

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

23.101

23.101

Digitale openbare bibliotheek

14.674

14.674

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

12.011

12.011

Monumentenzorg

174.241

50.000

224.241

Archieven incl. Regionale Historische Centra

25.938

25.938

Flankerend beleid huisvesting

6.573

6.573

Cultuureducatie met Kwaliteit

10.494

10.494

Subsidies

92.823

30.000

122.823

Verbreden inzet cultuur

15.694

15.694

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

9.005

9.005

Programma leesbevordering

3.350

3.350

Creatieve Industrie

1.975

1.975

Monumentenzorg

138

138

Erfgoed en fysieke leefomgeving

1.000

1.000

Specifiek cultuurbeleid

61.661

30.000

91.661

Opdrachten

14.843

14.843

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.026

2.026

Monumentenzorg

3.717

3.717

Archeologie

4.393

4.393

Erfgoed en fysieke leefomgeving

2.500

2.500

Overige opdrachten

2.207

2.207

Bijdragen aan agentschappen

42.340

42.340

Nationaal Archief

28.862

28.862

Nationaal Archief Programma

13.478

13.478

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

2.849

2.849

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

2.849

2.849

Ontvangsten

494

494

Licence