Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Beleidsartikelen

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.032.395

0

1.032.395

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

149.627

0

149.627

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

882.768

0

882.768

0

0

0

0

Uitgaven

937.381

10.000

947.381

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

90%

Subsidies

306.034

0

306.034

0

0

0

0

Sociaal economische positie boeren

5.439

0

5.439

0

0

0

0

Duurzame veehouderij

171.280

0

171.280

0

0

0

0

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

36.711

0

36.711

0

0

0

0

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

81.835

0

81.835

0

0

0

0

Duurzame visserij

10.769

0

10.769

0

0

0

0

0

Garanties

30.432

10.000

40.432

0

0

0

0

Bijdrage borgstellingsreserve

28.627

0

28.627

0

0

0

0

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

1.805

10.000

11.805

0

0

0

0

Opdrachten

113.263

0

113.263

0

0

0

0

Sociaal economische positie boeren

2.852

0

2.852

0

0

0

0

Duurzame veehouderij

17.877

0

17.877

0

0

0

0

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

21.729

0

21.729

0

0

0

0

Mestbeleid

23.108

0

23.108

0

0

0

0

Duurzame visserij

705

0

705

0

0

0

0

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

34.790

0

34.790

0

0

0

0

Diergezondheid en dierenwelzijn

7.557

0

7.557

0

0

0

0

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

4.645

0

4.645

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

370.090

0

370.090

0

0

0

0

Rijksrederij

9.529

0

9.529

0

0

0

0

Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu

5.543

0

5.543

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

194.732

0

194.732

0

0

0

0

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

160.286

0

160.286

0

0

0

0

Bijdragen aan zbo's/rwt's

96.315

0

96.315

0

0

0

0

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.225

0

1.225

0

0

0

0

Centrale Commissie Dierproeven

767

0

767

0

0

0

0

Wageningen Research

92.581

0

92.581

0

0

0

0

ZonMw (dierproeven)

370

0

370

0

0

0

0

Medebewind/voormalige productschappen

1372

0

1.372

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

10.623

0

10.623

0

0

0

0

FAO en overige contributies

10.623

0

10.623

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

10.624

0

10.624

0

0

0

0

Diergezondheidsfonds

10.624

0

10.624

0

0

0

0

Ontvangsten

47.697

0

47.697

0

0

0

0

Sociaal economische positie boeren

245

0

245

0

0

0

0

Agroketens

0

0

0

0

0

0

0

Agrarische innovatie en overig

0

0

0

0

0

0

0

Mestbeleid

7.209

0

7.209

0

0

0

0

Duurzame visserij

9.993

0

9.993

0

0

0

0

Garanties

1.800

0

1.800

0

0

0

0

Weerbare planten en teeltsystemen

0

0

0

0

0

0

0

Diergezondheid en dierenwelzijn

6.100

0

6.100

0

0

0

0

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

12.324

0

12.324

0

0

0

0

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.926

0

5.926

0

0

0

0

Agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking begrotingsreserves

4.100

0

4.100

0

0

0

0

Garanties

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

De land- en tuinbouwsector wordt door het coronavirus zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar producten. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen onder druk staan of (veelal bederfelijke) producten niet afgezet kunnen worden. De aard van de sector maakt dat niet direct andere afzetmarkten gevonden kunnen worden of dat productie niet snel afgestemd kan worden op de vraag. Hierdoor kunnen bedrijven in liquiditeitsproblemen komen. Door een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL), kunnen de liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven verlicht worden zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Vooralsnog denkt LNV deze verruiming van de regeling binnen het bestaande garantieplafond (120 mln) in te kunnen passen. Desondanks worden als gevolg van het coronavirus meer verliesdeclaraties als gevolg van faillissementen verwacht. Hiertoe worden de uitgaven met 10 mln. verhoogd in 2020.

Licence