Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (bedragen x 1mln.)

Maatregel1

Bedrag 20202

Bedrag 2021

Bedrag 2022

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.589

60

2) GGD'en en veiligheidsregio's

511

459

3) IC-capaciteit

118

167

20

4) Ondersteuning sportsector

146

5) Ondersteuning zorgpersoneel

33

3

6) Onderzoek inzake COVID-19

42

25

7) Testcapaciteit

551

405

8) Vaccin ontwikkeling en medicatie

455

300

9) Zorgbonus

1.327

834

10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

57

13

11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

17

111

12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

13) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

Totaal

5.051

2.302

20

1

Deze tabel betreft zowel plafond Rijksbegroting, als het plafond Zorg.

2

2019/20, 35450 XVI, nr.1, Kamerstukken II 2019/20, 34493, nr.1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr.5, nr.ISB 2 en 3 volgen.

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten, zoals verwerkt in de eerste suppletoire begroting, de eerste incidentele suppletoire begroting, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting, de tweede incidentele suppletoire begroting, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting en de nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021.

Onderstaand overzicht bevat de COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten zoals opgenomen in deze derde incidentele suppletoire begroting, waarvoor de autorisatie van de Kamer wordt gevraagd.

Tabel 2 Belangrijkste incidentele suppletoire COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (3e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1mln.)

Rijksbegroting

Artikelnummer

Uitgaven 2020

2021

1) Testcapaciteit

1

250,4

405,2

Totaal uitgaven Rijksbegroting

250,4

405,2

Toelichting

In beleidsartikel 1 is een toelichting opgenomen.

Tabel 3 Overzicht verstrekte garanties t.b.v. COVID-19 maatregelen (bedragen x 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2019

Geraamd te verlenen 2020

Uitstaande garanties 2020

Vervalt per datum1

Totaal plafond

Totaalstand risico voorziening

Artikel1. Volksgezondheid

Garantie U-Diagnostics

0

23.400

23.400

31januari 2021

23.400

Artikel1. Volksgezondheid

Garantie Eurofins

0

169.700

169.700

31januari 2021

169.700

Artikel1. Volksgezondheid

Garantie Synlab

0

123.600

123.600

30april 2021

123.600

Artikel1. Volksgezondheid

Garantie testmaterialen

0

230.500

230.500

1april 2021

230.500

Totaal

0

547.200

547.200

547.200

0

1

Kan indien nodig worden verlengd.

Toelichting

De Staat is recentelijk een aantal principeovereenkomsten aangegaan met verschillende leveranciers voor zogeheten polymerase chain reaction-tests (hierna PCR). Het betreft garantstellingen van VWS zodat GGDen de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar gecontracteerde laboratoria. De leveranciers garanderen beschikbaarheid van een afgesproken hoeveelheid tests per dag. Deze overeenkomsten zijn nodig om tijdig voldoende afname capaciteit voor laboratoria te garanderen om tests te kunnen verwerken. Dit als onderdeel van het beleid van het kabinet om te testen en daarmee het coronavirus te kunnen traceren, monitoren en beheersen en sluit aan bij de beschikbaar gestelde midddelen in deze derde incidentele suppletoire begroting. In de bijlage van deze derde incidentele suppletoire begroting zijn de toetsingskaders opgenomen.

Licence