Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 1 Gemeentefonds

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

31.075.999

33.357.621

33.234.875

32.418.850

31.864.135

31.672.380

31.465.839

Uitgaven

31.297.982

33.443.989

33.234.875

32.418.850

31.864.135

31.672.380

31.465.839

Waarvan juridisch verplicht

100%

Financiering gemeenten

Bijdrage aan medeoverheden

31.294.711

33.441.984

33.233.364

32.417.339

31.862.174

31.670.419

31.463.878

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

25.116.658

26.860.907

27.746.260

27.319.140

26.882.639

26.738.193

26.590.257

Decentralisatie-uitkeringen

1.678.685

1.776.959

1.322.481

936.344

859.001

859.742

848.710

Integratie-uitkering Voogdij 18+

680.360

704.592

723.378

723.378

723.378

723.378

723.378

Integratie-uitkering Beschermd wonen

1.809.397

1.932.674

1.501.271

1.513.600

1.513.645

1.513.645

1.513.645

Integratie-uitkering Participatie

1.999.848

2.122.683

1.903.278

1.855.256

1.807.897

1.759.847

1.712.274

Integratie-uitkeringen Overig

9.763

44.169

36.696

69.621

75.614

75.614

75.614

Kosten Financile verhoudingswet

Opdrachten

2.943

1.310

1.511

1.511

1.961

1.961

1.961

Onderzoeken verdeelsystematiek

2.943

1.310

1.511

1.511

1.961

1.961

1.961

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

328

695

0

0

0

0

0

Onderzoeken verdeelsystematiek

328

695

0

0

0

0

0

Ontvangsten

31.297.982

33.443.989

33.234.875

32.418.850

31.864.135

31.672.380

31.465.839

Toelichting

Het coronavirus en bijbehorende maatregelen raken ons allen. Het kabinet erkent dat de 5,3 miljoen kinderen, jongeren en jongvolwassenen wellicht minder getroffen worden door het virus zelf, maar wel hard door de coronamaatregelen. Daarom zijn er voor de jeugd aanvullende afspraken gemaakt, waaronder een Jeugdpakket.

Jeugdpakket corona

Het kabinet geeft een extra impuls van 58,5 mln. aan gemeenten om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Met het Jeugdpakket wil het kabinet bestaande initiatieven opschalen en nieuwe initiatieven laten opzetten. Er wordt 40 mln. toegevoegd aan de algemene uitkering in het Gemeentefonds. Daarvan wordt 21 mln. toegekend voor 2020 (via een nota van wijziging op de 2e suppletoire begroting 2020 gemeentefonds) en wordt 19 mln. toegekend voor 2021 (via deze 1e incidentele suppletoire begroting 2021 gemeentefonds).

Afdrachten aan het Gemeentefonds hebben gevolgen voor de belastingontvangsten. Deze worden op artikel 1 Belastingen van de begroting van het Ministerie van Financin (IXB) verantwoord. De budgettaire gevolgen voor de belastingontvangsten worden in de reguliere 1e suppletoire begroting van Financin in 2021 verwerkt.

Licence