Base description which applies to whole site

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

Artikel 36

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x 1.000)

Stand Ontwerpbegroting 2021 (incl. NvW en amendementen)

Mutaties ISB

Stand ontwerp begroting (incl ISB)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

287.748

67.200

354.948

0

0

0

0

Programma-uitgaven

287.748

67.200

354.948

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

96%

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Bijdrage Agentschappen

Overige bijdragen agentschappen

330

0

330

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

Instituut Fysieke Veiligheid

30.372

0

30.372

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

172.799

0

172.799

0

0

0

0

COVID-19

0

60.000

60.000

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

29.692

0

29.692

0

0

0

0

Subsidies

Nederlands Rode Kruis

1.291

0

1.291

0

0

0

0

Nationaal Veiligheids Instituut

1.285

0

1.285

0

0

0

0

Overige Subsidies

2.730

0

2.730

0

0

0

0

Opdrachten

Project NL-Alert

4.597

0

4.597

0

0

0

0

NCSC

8.735

0

8.735

0

0

0

0

COVID-19

14.150

7.200

21.350

0

0

0

0

Overige Opdrachten

8.578

0

8.578

0

0

0

0

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

Bijdrage ZBO's/RWT's

Onderzoeksraad voor Veiligheid

13.189

0

13.189

0

0

0

0

Ontvangsten

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Toelichting

Bijdrage medeoverheden COVID-19

Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen wordt 60 mln. beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor tijdelijke coronabanen. Hiermee kunnen ongeveer 3.800 voltijds fte tijdelijke coronabanen in het toezicht en de handhaving gecreerd worden. Te denken valt aan onder andere straatcoaches in de openbare ruimte. Ook kan worden gedacht aan de inzet van mensen voor bestuursrechtelijk handhaven van taken zoals het verwijderen van fietsen of huisvuilzakkencontrole; taken waarbij geen contact nodig is met overtreders.

De toezichthouders nemen daarmee een deel van de taken van boa's en politiemensen uit handen, waardoor die laatsten zich kunnen richten op hun taken rondom de bestuursrechtelijke handhaving en in het bijzonder handhaving van de coronamaatregelen.

Gelet op de drukte in de maand december zal na het informeren van de Tweede Kamer begonnen worden met het werven van de extra medewerkers. De regeling zal lopen tot 30juni 2021.

Opdrachten COVID-19

In 2020 is voor de activiteiten voor DG Samenleving en Covid-19 in totaal 30 mln. beschikbaar gesteld. Dit bestaat uit 14 mln. voor 2020 en 16 mln. voor 2021.

Een aantal activiteiten die voor 2021 zijn voorzien, met name het onderzoek naar gedrag en gedragsbenvloeding voor de middellange en lange termijn, kunnen niet worden gefinancierd uit het budget voor 2021. Deze activiteiten kunnen wel worden gefinancierd uit het resterende budget van 2020 ter grootte van 7,2 mln. Met deze mutatie worden deze middelen toegevoegd aan het budget 2021 voor DG Samenleving en Covid-19 voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde onderzoeken.

Licence