Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties (bedragen x 1 mln.)

Maatregel1

Bedrag 20202

Bedrag 2021

Bedrag 2022

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

146

11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

477

467

3) IC-capaciteit

118

174

154

4) Ondersteuning sportsector

84

60

5) Ondersteuning zorgpersoneel

15

22

6) Onderzoek inzake COVID-19

52

40

7) Testcapaciteit RIVM en GGD

929

1.375

8) Vaccin ontwikkeling en medicatie

123

635

9) Zorgbonus

2.001

970

10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

78

13

11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

62

141

12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

13) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

Totaal

5.955

3.796

143

1

Deze tabel betreft zowel plafond Rijksbegroting, als het plafond Zorg

2

Kamerstukken II 2019/20, 35450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35585 nr. 1, nr. ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35634, nr. 2, nr. ISB1 2021 volgt

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020, de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021 en de tweede suppletoire begroting 2020. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze eerste incidentele suppletoire begroting 2021.

Deze incidentele suppletoire begroting 2021 betreft de in de persconferentie van 8december aangekondigde financile ondersteuning van gemeenten ten behoeve van kleinschalige activiteiten voor jeugdigen in coronatijd. De middelen, in totaal 58,5 miljoen, zijn bedoeld om jongeren perspectief te bieden in de coronacrisis. De mutaties voor 2021 worden toegelicht bij beleidsartikel 5. Deze eerste incidentele suppletoire begroting 2021 hangt samen met de nota van wijziging op de tweede suppletoire begroting van VWS 2020.

Licence