Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Beleidsartikelen

2.3 Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Openbaar bestuur en democratie (tweede incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl NvW, amendementen en 1e ISB

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Stand 2e incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

72.234

12.000

84.234

0

0

0

0

Uitgaven

71.053

12.000

83.053

0

0

0

0

1.1 Bestuur en regio

9.324

12.000

21.324

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.501

0

3.501

0

0

0

0

Bestuur en regio

857

0

857

0

0

0

0

Opdrachten

Bestuur en regio

4.465

0

4.465

0

0

0

0

Grenstesten Duitsland Covid-19

0

12.000

12.000

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo's/rwt's

Diverse bijdragen

465

0

465

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Bijdragen internationaal

36

0

36

0

0

0

0

1.2 Democratie

61.729

0

61.729

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

Politieke partijen

25.853

0

25.853

0

0

0

0

Comite 4/5mei

116

0

116

0

0

0

0

ProDemos

8.125

0

8.125

0

0

0

0

Verbinding inwoner en overheid

2.493

0

2.493

0

0

0

0

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

3.227

0

3.227

0

0

0

0

Weerbaar bestuur

899

0

899

0

0

0

0

Stichting Thorbeckeleerstoel

99

0

99

0

0

0

0

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

7.672

0

7.672

0

0

0

0

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

930

0

930

0

0

0

0

Weerbaar bestuur

1.785

0

1.785

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

6.982

0

6.982

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo's/rwt's

Diverse bijdragen

1.339

0

1.339

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Bijdragen internationaal

170

0

170

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

Dienst Publiek en Communicatie

821

0

821

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (H50)

1.166

0

1.166

0

0

0

0

Provinciefonds (H51)

52

0

52

0

0

0

0

Ontvangsten

24.765

0

24.765

0

0

0

0

Toelichting

1.1 Bestuur en Regio

Opdrachten

Grenstesten Duitsland Covid-19

Duitsland heeft Nederland op 4april 2021 op de lijst van Hochinzidenzgebiete gezet. Nederlanders die vanwege werk, zorg en onderwijs naar Duitsland reizen, moeten vanaf dinsdag 6april 2021 een negatief testbewijs hebben. Op dit moment blijft de Duitse testverplichting helaas een belemmering vormen voor veel inwoners van de grensregio met Duitsland. Dit geldt in het bijzonder voor grensgangers die vanwege werk, opleiding of zorg de grens met Duitsland moeten oversteken. Hiervoor is ook door de Tweede Kamer aandacht gevraagd door de leden Erkens en Aukje de Vries en de leden Bergkamp en Romke de Jong1. Het kabinet vindt de ontstane situatie onwenselijk en zal daarom voor die mensen die wonen in Nederland maar werken of fysiek onderwijs volgen in Duitsland, of de grens over moeten voor het verlenen van mantelzorg of bezoek aan een arts en die nu in Nederland alleen aangewezen zijn op commercile teststraten, in de Nederlandse grensregios die grenzen aan Duitsland een extra testvoorziening creren voor de komende 8 weken. Om de testvoorziening in de grensregio te realiseren zal het Ministerie van BZK een opdracht verstrekken aan een marktpartij. Dat gebeurt in dit geval middels een gemotiveerd beroep op de uitzonderingsgrond dwingende spoed in de aanbestedingswet, art. 2.32c. Hiermee vindt, op basis van de aanbestedingswet, een rechtmatige afwijking plaats van de gebruikelijke aanbestedingsregels. Op dit moment is de inschatting van de budgettaire gevolgen circa 12 mln. Meer testmogelijkheden in Duitsland en een versoepeling van de regels op termijn kunnen ertoe leiden dat deze tests uiteindelijk niet allemaal nodig zijn. De 12 mln. geldt als maximum, indien minder dan 12 mln. nodig blijkt dan vloeien resterende middelen weer terug naar het generale beeld.

1

Kamervragen 2021Z05962 en 2021Z05457

Licence