Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Primair Onderwijs

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB

Mutaties 2e ISB 2021

Stand 2e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

12.275.002

20.500

12.295.502

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

12.275.002

20.500

12.295.502

Totale uitgaven

12.245.002

20.500

12.265.502

waarvan juridisch verplicht (%)

99,89%

Bekostiging

11.466.396

0

11.466.396

Bekostiging po-instellingen

11.157.670

11.157.670

Bekostiging Caribisch Nederland

19.991

19.991

Prestatiebox

178.716

178.716

Aanvullende bekostiging

80.019

80.019

Aanpak lerarentekort G5

30.000

30.000

Subsidies (regelingen)

200.369

20.500

220.869

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.200

23.200

Nederlands onderwijs buitenland

12.600

12.600

Basis voor Presteren (School aan Zet en Bta Techniek)

0

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

13.130

13.130

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

Extra hulp voor de klas

102.000

102.000

Overige subsidies

49.439

20.500

69.939

Opdrachten

11.010

0

11.010

Bijdragen aan agentschappen

30.895

0

30.895

Dienst Uitvoering Onderwijs

30.895

30.895

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

7.731

0

7.731

Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds

5.228

5.228

UWV

2.503

2.503

Bijdragen aan medeoverheden

528.601

0

528.601

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

508.909

508.909

Caribisch Nederland

19.692

19.692

Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

Brede scholen

0

0

BES(t)4kids

0

0

Ontvangsten

10.461

5.500

15.961

Toelichting

Het financieel instrument Subsidies wordt incidenteel verhoogd met 20,5miljoen. Dit betreft de incidentele middelen voor de extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs. Hiervan wordt 5,5miljoen terug betaald aan OCW. Dit is verwerkt middels een desaldering, daarom zijn ook de Ontvangsten incidenteel verhoogd met 5,5miljoen.

Licence