Base description which applies to whole site

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

Artikel 1 Gemeentefonds

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW en amendementen

Stand na 1e en 2e ISB

Mutaties 3e ISB

Stand 3e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

33.215.875

33.332.975

117.000

33.449.975

0

0

0

0

Uitgaven

33.215.875

33.332.975

117.000

33.449.975

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

Financiering gemeenten

Bijdrage aan medeoverheden

33.214.364

33.331.464

117.000

33.448.464

0

0

0

0

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

27.727.260

27.839.260

107.000

27.946.260

0

0

0

0

Decentralisatie-uitkeringen

1.322.481

1.327.581

10.000

1.337.581

0

0

0

0

Integratie-uitkering Voogdij 18+

723.378

723.378

0

723.378

0

0

0

0

Integratie-uitkering Beschermd wonen

1.501.271

1.501.271

0

1.501.271

0

0

0

0

Integratie-uitkering Participatie

1.903.278

1.903.278

0

1.903.278

0

0

0

0

Integratie-uitkeringen Overig

36.696

36.696

0

36.696

0

0

0

0

Kosten Financile verhoudingswet

Opdrachten

1.511

1.511

0

1.511

0

0

0

0

Onderzoeken verdeelsystematiek

1.511

1.511

0

1.511

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderzoeken verdeelsystematiek

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

33.215.875

33.332.975

117.000

33.449.975

0

0

0

0

Licence