Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

Artikel 33

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x 1.000)

Stand Ontwerpbegroting 2021 (incl. NvW, amendementen en ISB 1 en 2)

Mutaties ISB 3

Stand ontwerp begroting (incl ISB3)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.026.745

0

1.026.745

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

557.302

0

557.302

0

0

0

0

33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

Personele uitgaven

465.287

0

465.287

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

424.006

0

424.006

0

0

0

0

waarvan externe inhuur

39.813

0

39.813

0

0

0

0

waarvan overig personeel

1.468

0

1.468

0

0

0

0

Materiele uitgaven

92.015

0

92.015

0

0

0

0

waarvan ict

8.955

0

8.955

0

0

0

0

waarvan sso's

34.265

0

34.265

0

0

0

0

waarvan overig materieel

48.795

0

48.795

0

0

0

0

Programma-uitgaven

469.443

0

469.443

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

98%

33.2 Bestuur, informatie en technologie

Bijdrage medeoverheden

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.742

0

7.742

0

0

0

0

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

0

0

0

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

1069

0

1.069

0

0

0

0

Subsidies

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.733

0

3.733

0

0

0

0

Keurmerk Veilig Ondernemen

404

0

404

0

0

0

0

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

0

0

0

0

0

0

0

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

170

0

170

0

0

0

0

Overige Subsidies

1.150

0

1.150

0

0

0

0

Opdrachten

Overige Opdrachten

136

0

136

0

0

0

0

33.3 Opsporing en vervolging

Bijdrage Agentschappen

NFI

73.667

0

73.667

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

4.852

0

4.852

0

0

0

0

FIU.Nederland

6.627

0

6.627

0

0

0

0

Aanpak ondermijning

204.457

0

204.457

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

14.187

0

14.187

0

0

0

0

Subsidies

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

669

0

669

0

0

0

0

Overige Subsidies

3.133

0

3.133

0

0

0

0

Opdrachten

Schadeloosstellingen

19.951

0

19.951

0

0

0

0

Keten Informatie Management

1.448

0

1.448

0

0

0

0

Onrechtmatige Detentie

3.588

0

3.588

0

0

0

0

Gerechtskosten

33.431

0

33.431

0

0

0

0

Restituties ontvangsten voorgaande jaren

0

0

0

0

0

0

0

Verkeershandhaving OM

18.484

0

18.484

0

0

0

0

Afpakken

892

0

892

0

0

0

0

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

13.061

0

13.061

0

0

0

0

Overige Opdrachten

48.988

0

48.988

0

0

0

0

Garanties

Faillissementscuratoren

780

0

780

0

0

0

0

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

Opdrachten

Vervolging en berechting MH17-verdachten

6.824

0

6.824

0

0

0

0

Ontvangsten

1.261.393

5.600

1.255.793

700

700

0

0

waarvan Afpakken

384.360

0

384.360

0

0

0

0

waarvan Boeten en Transacties

864.033

5.600

858.433

700

700

0

0

waarvan Overig

13.000

0

13.000

0

0

0

0

Ontvangsten

Alle ouders die de tegemoetkoming op grond van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag van 30.000 euro ontvangen, komen in aanmerking voor kwijtschelding van publieke schulden. De Staatssecretaris Toeslagen en Douane van het Ministerie van FInancin heeft aangekondigd dat de schulden bij de overheid van ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire, alsmede van hun huidige partners, kwijtgescholden worden.

Het kwijtschelden van de schulden leidt tot een verlaging van de geraamde opbrengsten boeten en transacties.

Artikel 34

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x 1.000)

Stand Ontwerpbegroting 2021 (incl. NvW, amendementen en ISB 1 en 2)

Mutaties ISB 3

Stand ontwerp begroting (incl ISB3)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.976.573

8.750

2.985.323

1.500

1.500

0

0

Apparaatsuitgaven

180.318

0

180.318

0

0

0

0

34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

Personele uitgaven

142.144

0

142.144

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

136.232

0

136.232

0

0

0

0

waarvan externe inhuur

4.591

0

4.591

0

0

0

0

waarvan overig personeel

1.321

0

1.321

0

0

0

0

Materiele uitgaven

38.174

0

38.174

0

0

0

0

waarvan ict

14.271

0

14.271

0

0

0

0

waarvan sso's

15.289

0

15.289

0

0

0

0

waarvan overig materieel

8.614

0

8.614

0

0

0

0

Programma-uitgaven

2.796.255

8.750

2.805.005

1.500

1.500

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdrage Agentschappen

Dienst Justis

4.094

0

4.094

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

Integriteit en kansspelen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

Integriteit en Kansspelen

23

0

23

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

2.883

0

2.883

0

0

0

0

Subsidies

Integriteit en kansspelen

1.050

0

1.050

0

0

0

0

Overige Subsidies

4.353

0

4.353

0

0

0

0

Opdrachten

Integriteit en kansspelen

1.860

0

1.860

0

0

0

0

Overige Opdrachten

2.490

0

2.490

0

0

0

0

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdrage Agentschappen

DJI-gevangeniswezen

1.131.850

0

1.131.850

0

0

0

0

DJI-Forensische zorg

970.211

0

970.211

0

0

0

0

CJIB

121.928

7.750

129.678

1.000

1.000

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

Reclassering Nederland

152.425

0

152.425

0

0

0

0

Leger des Heils

23.262

0

23.262

0

0

0

0

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

76.193

0

76.193

0

0

0

0

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

556

0

556

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

Terugdringen recidive

0

0

0

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

2.484

0

2.484

0

0

0

0

Subsidies

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.394

0

4.394

0

0

0

0

Terugdringen recidive

0

0

0

0

0

0

0

Toezicht en behandeling

537

0

537

0

0

0

0

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.636

0

1.636

0

0

0

0

Overige Subsidies

2.065

0

2.065

0

0

0

0

Opdrachten

Forensische zorg

4.632

0

4.632

0

0

0

0

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

9.987

0

9.987

0

0

0

0

Terugdringen recidive

6.132

0

6.132

0

0

0

0

Overige Opdrachten

4.073

0

4.073

0

0

0

0

34.4 Slachtofferzorg

Bijdrage ZBO's/RWT's

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

8.207

0

8.207

0

0

0

0

Slachtofferhulp Nederland

34.091

0

34.091

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

Overige bijdragen medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies

Perspectief Herstelbemiddeling

1.744

0

1.744

0

0

0

0

Overige subsidies

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

Slachtofferzorg

9.884

0

9.884

0

0

0

0

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.167

0

21.167

0

0

0

0

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

3.883

0

3.883

0

0

0

0

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdrage Agentschappen

DJI jeugd

154.074

0

154.074

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

LBIO

1.864

1.000

2.864

500

500

0

0

Halt

12.317

0

12.317

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

BES Voogdijraad

1.122

0

1.122

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

2.116

0

2.116

0

0

0

0

Subsidies

Subsidies jeugdbescherming

1.310

0

1.310

0

0

0

0

Subsidies jeugdaangelegenheden

794

0

794

0

0

0

0

Overige Subsidies

3.436

0

3.436

0

0

0

0

Opdrachten

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.661

0

1.661

0

0

0

0

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.901

0

3.901

0

0

0

0

Toezicht en behandeling jeugd

1.822

0

1.822

0

0

0

0

Overige Opdrachten

3.744

0

3.744

0

0

0

0

Ontvangsten

83.749

0

83.749

0

0

0

0

Toelichting uitgaven

Bijdrage agentschap CJIB en Bijdrage ZBO/RWT LBIO

De kwijtschelding van de publieke schulden leidt tot bovenstaande uitvoeringskosten bij de organisaties CJIB en LBIO van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Licence