Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x 1 mln.)

Maatregel

Bedrag 20201

Bedrag 20212

Bedrag 2022

A. Begrotingsgefinancierd

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

136

11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

477

467

3) IC-capaciteit

118

174

154

4) Ondersteuning sportsector

84

160

5) Ondersteuning zorgpersoneel

15

22

6) Onderzoek inzake COVID-19

52

40

7) Testcapaciteit

929

1.920

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

123

1.433

9) Zorgbonus

2.001

970

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

0

80

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

78

13

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

62

141

Totaal A

5.749

5.283

143

B. Premiegefinancierd

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

0

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

Totaal B

206

45

0

Totaal A+B=C

5.955

5.328

143

1

Kamerstukken II 2019/20, 35450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35585, nr. 1, nr. ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35634, nr. 2, 2e suppletoire begroting 2020 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35650, nr. 1, ISB1 2021 kenmerk 1799642216009-FEZ.

2

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr. 1

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de begrotingsstukken 2020 en die in de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021 zijn opgenomen. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze derde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

Licence