Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB1

Mutaties 5e ISB 2021

Stand 5e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

12.295.502

900

12.296.402

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

12.295.502

900

12.296.402

Totale uitgaven

12.265.502

900

12.266.402

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

11.466.396

0

11.466.396

Bekostiging po-instellingen

11.157.670

11.157.670

Bekostiging Caribisch Nederland

19.991

19.991

Prestatiebox

178.716

178.716

Aanvullende bekostiging

80.019

80.019

Aanpak lerarentekort G5

30.000

30.000

Subsidies (regelingen)

220.869

0

220.869

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.200

23.200

Nederlands onderwijs buitenland

12.600

12.600

Basis voor Presteren (School aan Zet en Bta Techniek)

0

0

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

13.130

13.130

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

Extra hulp voor de klas

102.000

102.000

Overige subsidies

69.939

69.939

Opdrachten

11.010

900

11.910

Opdrachten

11.010

11.010

Sneltesten

0

900

900

Bijdragen aan agentschappen

30.895

0

30.895

Dienst Uitvoering Onderwijs

30.895

30.895

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

7.731

0

7.731

Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds

5.228

5.228

UWV

2.503

2.503

Bijdragen aan medeoverheden

528.601

0

528.601

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

508.909

508.909

Caribisch Nederland

19.692

19.692

Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

Brede scholen

0

0

BES(t)4kids

0

0

Ontvangsten

15.961

0

15.961

1

Over de Incidentele suppletoire begrotingen moet nog gestemd worden. KamerstukkenII 2020/21, 35682; KamerstukkenII 2020/21, 35696; KamerstukkenII 2020/21, 35716.

Toelichting

Het financieel instrument Opdrachten wordt incidenteel verhoogd met 0,9miljoen. Dit betreft de incidentele middelen voor de pilots voor het sneltesten in het primair onderwijs.

Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 5e ISB 2021

Stand 5e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

9.092.401

47.300

9.139.701

waarvan garantieverplichtingen

waarvan overig

9.092.401

47.300

9.139.701

Totale uitgaven

9.156.219

47.300

9.203.519

waarvan juridisch verplicht (%)

Bekostiging

8.763.926

35.000

8.798.926

Bekostiging vo-instellingen

8.617.017

35.000

8.652.017

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

17.648

17.648

Bekostiging Caribisch Nederland

17.487

17.487

Prestatiebox

0

0

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

107.234

107.234

Aanvullende regelingen leerlingendaling

4.540

4.540

Subsidies (regelingen)

156.664

300

156.964

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

19.240

300

19.540

Regeling zomerscholen vo

9.000

9.000

Nieuwe leerweg

12.000

12.000

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

Extra hulp voor de klas

56.000

56.000

Overige subsidies

60.424

60.424

Opdrachten

136.895

0

136.895

Opdrachten

7.095

7.095

Sneltesten

129.800

129.800

Bijdragen aan agentschappen

54.096

10.500

64.596

Dienst Uitvoering Onderwijs

54.096

10.500

64.596

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

44.358

1.500

45.858

College voor Toetsen en Examens

4.380

300

4.680

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen

39.978

1.200

41.178

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

280

0

280

GRAZ (ECML) en PISA

280

280

Ontvangsten

7.391

0

7.391

1

Over de Incidentele suppletoire begrotingen moet nog gestemd worden. KamerstukkenII 2020/21, 35682; KamerstukkenII 2020/21, 35696; KamerstukkenII 2020/21, 35716.

Toelichting

Het financieel instrument Bekostiging wordt incidenteel verhoogd met 35,0miljoen. Deze middelen zijn ter compensatie van scholen en personeel voor de extra werkzaamheden die ontstaan door de uitbreiding van het examenrooster en de extra herkansing voor leerlingen.

Het financieel instrument Bijdrage aan agentschappen wordt incidenteel verhoogd met 10,5miljoen. Dit zijn middelen voor de extra uitvoeringskosten van de DUO.

Het financieel instrument Bijdragen aan ZBOs/RWTs wordt incidenteel verhoogd met 1,5miljoen. Dit zijn middelen voor de extra uitvoeringskosten van Cito en het CvTE.

Licence