Base description which applies to whole site

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

Artikel 36

Beleidsartikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW en amendementen)

Mutaties ISB

Stand (incl ISB)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

525.752

35.000

560.752

0

0

0

0

        

Programma-uitgaven

525.752

35.000

560.752

0

0

0

0

        

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

       

Waarvan juridisch verplicht

63%

      

Bijdrage Agentschappen

       

Overige bijdragen agentschappen

338

0

338

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Instituut Fysieke Veiligheid

32.266

0

32.266

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

       

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

176.453

0

176.453

0

0

0

0

COVID-19

34.000

35.000

69.000

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

40.865

0

40.865

0

0

0

0

Subsidies

       

Nederlands Rode Kruis

1.361

0

1.361

0

0

0

0

Nationaal Veiligheids Instituut

1.307

0

1.307

0

0

0

0

Overige Subsidies

2.610

0

2.610

0

0

0

0

Opdrachten

       

Project NL-Alert

5.017

0

5.017

0

0

0

0

NCSC

8.922

0

8.922

0

0

0

0

COVID-19

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Regeling tegemoetkoming schade 2021

200.000

0

200.000

0

0

0

0

Overige Opdrachten

8.131

0

8.131

0

0

0

0

        

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Onderzoeksraad voor Veiligheid

13.482

0

13.482

0

0

0

0

        

Ontvangsten

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Toelichting

Bijdrage medeoverheden: COVID-19

De naleving en controle van het Coronatoegangsbewijs (CTB) zijn essentieel in de beheersing van de coronapandemie. Het kabinet en het Veiligheidsberaad hebben bij de invoering van het CTB over de naleving, controle en handhaving met elkaar afspraken gemaakt:

  • Ondernemers worden geacht te toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben, dat correspondeert met hun legitimatie.

  • Gemeenten houden risicogericht en steekproefsgewijs toezicht.

Om de controle van het CTB verder te bevorderen heeft het kabinet in overleg met de VNG, VNO NCW en MKB Nederland besloten de facilitering van ondernemers te intensiveren langs twee lijnen:

  • VNO-NCW en MKB-NL gaan centrale coördinatie en ondersteuning organiseren richting de ondernemers/instellingen/verenigingen in de CTB-plichtige sectoren. De ondersteuning bestaat onder meer uit ondersteuning van gemeenten en ondernemers met het opleiden en werven van CTB-hosts.

  • Het kabinet maakt extra middelen vrij om bij te dragen in de kosten die ondernemers, instellingen en verenigingen maken voor het controleren van het CTB of hen daarbij anderszins te faciliteren.

Deze middelen zijn bedoeld voor ondernemers in de CTB-plichtige sectoren zoals de horeca en sportclubs, voor wie toegangscontrole een extra taak is. De regeling geldt in eerste instantie voor twee maanden.

Met de vierde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 is € 34 mln. aan de JenV begroting toegevoegd. Met de onderhavige Incidentele Suppletoire Begroting wordt de overige € 35 mln. euro aan de begroting toegevoegd om invulling te kunnen geven aan de voorstellen zoals deze in de kamerbrief van 14 december 2021 zijn opgenomen.

Licence