Base description which applies to whole site

1.1 Artikel - 3 Financieringsactiviteiten publiek- private sector

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. NvW en ISB

Mutatie 2e ISB 2022

Stand na 2e ISB 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

4.868.425

160.000

5.028.425

4.000

4.000

4.000

4.000

        

Uitgaven

618.425

0

618.425

4.000

4.000

4.000

4.000

        

Garanties

20

0

20

0

0

0

0

Regeling BF

20

0

20

0

0

0

0

        

Opdrachten

6.309

0

6.309

0

0

0

0

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

3.678

0

3.678

0

0

0

0

Opstart Invest International

2.631

0

2631

0

0

0

0

        

Vermogensverschaffing/-onttrekking

607.000

0

607.000

0

0

0

0

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

0

0

0

0

Kapitaalinjectie Invest-NL

330.000

0

330.000

0

0

0

0

Kapitaalinjectie Invest International

177.000

0

177.000

0

0

0

0

        

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.096

0

5.096

0

0

0

0

NLFI

5.096

0

5.096

0

0

0

0

        

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

Dotatie begrotingsreserve Gasunie

0

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

        

Ontvangsten

1.499.963

0

1.499.963

4.000

4.000

4.000

4.000

        

Garanties

24.000

0

24.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Premieontvangsten garantie KLM

24.000

0

24.000

0

0

0

0

Premieontvangsten garantie Gasunie

0

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

        

Leningen

41.463

0

41.463

0

0

0

0

Renteontvangsten lening KLM

41.463

0

41.463

0

0

0

0

        

Vermogensverschaffing/-onttrekking

1.430.000

0

1.430.000

0

0

0

0

Aan-/verkoop vermogenstitels

0

0

0

0

0

0

0

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

0

0

0

0

Dividenden staatsdeelnemingen

1.315.000

0

1.315.000

0

0

0

0

Winstafdracht DNB

15.000

0

15.000

0

0

0

0

waarvan: Griekse inkomsten SMP

0

0

0

0

0

0

0

waarvan: rente-inkomsten ESM

15.000

0

15.000

0

0

0

0

        

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.500

0

4.500

0

0

0

0

NLFI

4.500

0

4.500

0

0

0

0

Tabel 2 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2022

Mutatie 2e ISB 2022

Stand na 2e ISB 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

4.868.425

160.000

5.028.425

4.000

4.000

4.000

4.000

waarvan garantieverplichtingen

0

160.000

160.000

0

0

0

0

Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen

0

160.000

160.000

0

0

0

0

        

waarvan overige verplichtingen

4.868.425

0

4.868.425

4.000

4.000

4.000

4.000

Kapitaalinjectie Invest-NL

330.000

0

330.000

0

0

0

0

Kapitaalinjectie Invest International

177.000

0

177.000

0

0

0

0

Afdrachten Staatsloterij

100.000

0

100.000

0

0

0

0

Kapitaalinjectie TenneT

4.250.000

0

4.250.000

0

0

0

0

Overige betalingsverplichtingen

11.425

0

11.425

4.000

4.000

4.000

4.000

Toelichting

Verplichtingen

Om de leveringszekerheid voor gas in de winter van 2022/2023 te kunnen garanderen en de afhankelijkheid van Rusland voor levering van gas af te bouwen, heeft Gasunie een LNG-terminal gehuurd. Aan Gasunie wordt een garantie verstrekt van € 160 mln. voor een periode van 5 jaar voor de huur van een drijvende LNG-terminal om de potentiële negatieve exploitatiekosten te kunnen dekken.

Uitgaven en ontvangsten

Gasunie zal gedurende de looptijd van de garantie een marktconforme premie van € 4 mln. per jaar betalen voor het verlenen van de garantie. De premieontvangsten worden gedoteerd in een begrotingsreserve. Indien er onder de garantie getrokken wordt, wordt allereerst deze voorziening aangesproken. De premies worden jaarlijks achteraf door Gasunie betaald. De eerste premie wordt in 2023 ontvangen.

Licence