Base description which applies to whole site

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Op 26 april 2022 is de tweede incidentele suppletoire begroting 2022 van Financiën inzake LNG invoercapaciteit in de Eemshaven naar de Tweede Kamer verzonden. Op 25 mei 2022 is de eerste suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Staten-Generaal heeft voor beide suppletoire begrotingen nog niet plaatsgevonden. Om deze reden zijn de in de begrotingsstaat opgenomen standen in de kolommen «Vastgestelde begroting» en de in de tabellen in de artikelsgewijze toelichting opgenomen kolommen «stand na suppletoire begrotingen» nog niet definitief.

De Minister van Financiën,S.A.M. Kaag

Licence