Base description which applies to whole site

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Normaliter wordt beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Omdat het hier lopend beleid betreft, zal op basis van artikel 2.27 eerste lid Comptabiliteitswet 2016 alleen waar nodig, vooruitlopend op de parlementaire instemming, over worden gegaan tot verlenging van een of meer van de genoemde contracten.

Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Lange termijn aanpak COVID-19 (Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1834) en de brief Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (Kamerstukken II, 2021/22, 25295 nr. 1883).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,E.J. Kuipers

Licence