Base description which applies to whole site

nr. 1JAARVERSLAG VAN HET WADDENFONDS (H)

Aangeboden 21 mei 2008

Inhoudsopgave blz.

A. Algemeen4
Aanbieding en dechargeverlening4
Leeswijzer6
  
B. Beleidsverslag7
Beleidsartikel7
Artikel 1. Waddenfonds7
Bedrijfsvoeringsparagraaf10
  
C. Jaarrekening11
De verantwoordingsstaat 2007 van het Waddenfonds (H)11
De saldibalans 2007 van het Waddenfonds12

A. Algemeen

Aanbieding en dechargeverlening

Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer decharge te verlenen over het in het jaar 2007 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Waddenfonds.

Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:

• het gevoerde financieel en materieelbeheer;

• de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;

• de financiële informatie in het jaarverslag;

• de saldibalans;

• de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;

• de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering van het Waddenfonds Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden.

Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige Jaarverslag en het hierboven genoemde rapport van de Algemene Rekenkamer, de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:

a. het financieel jaarverslag van het Rijk over 2007; dit jaarverslag wordt separaat aangeboden;

b. de slotwet van het Waddenfonds; de slotwet is als afzonderlijk kamerstuk gepubliceerd. Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen;

c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2007 met betrekking tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001. Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk, wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden.

d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2007 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2007 alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2007 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).

Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.

Leeswijzer

Opbouw jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit een algemeen gedeelte, het beleidsverslag en de jaarrekening.

In het beleidsverslag staat centraal het door het ministerie van VROM gevoerde beleid en de budgettaire gevolgen daarvan. Het beleidsverslag is opgebouwd uit een beleidsartikel en de bedrijfsvoeringsparagraaf.

De jaarrekening is opgebouwd uit de verantwoordingsstaat en de saldibalans van het fonds.

B. Beleidsverslag

Beleidsartikel

Artikel 1. Waddenfonds

1.1. Algemene beleidsdoelstelling

De doelen van het Waddenfonds zijn als volgt verwoord:

– het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied;

– het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;

– een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden;

– het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.

Deze doelen gelden voor het waddengebied als geheel: middels investeringen uit het Waddenfonds zal aan deze doelen worden bijgedragen.

Doelbereiking en maatschappelijke effecten

Op 9 juli 2007 is bij Koninklijk Besluit van 26 juni 2007 de Wet op het Waddenfonds in werking getreden, waarin het Waddenfonds juridisch is verankerd. Tevens is in de Wet het totale investeringsbedrag (€ 677,6 miljoen met een looptijd van 20 jaar) vastgelegd. In de Wet zijn voorts opgenomen de voorwaarden waaronder subsidies uit het fonds mogen worden gefinancierd en de wijze waarop de aanvragen worden beoordeeld.

Op 5 juli 2007 is in de Staatscourant de subsidieregeling Wet op het Waddenfonds gepubliceerd. Deze regeling beschrijft het proces van de subsidieaanvraag tot en met de financiële afwikkeling van een gehonoreerd subsidieverzoek.

Gezien het feit dat de regeling in beginsel ook door commerciele partijen (visserij, landbouw, MKB, etc) gebruik mag worden gemaakt, is een eerdere conceptversie van de regeling aan de Europese Commissie voorgelegd. Omdat de regeling een zeer brede doelstelling heeft, heeft de Commissie besloten nog geen toestemming te verlenen voor het in werking treden van die delen van de regeling waarbij verboden staatssteun aan de orde zou kunnen zijn. In het voorjaar van 2008 wordt verwacht deze toestemming wel te verkrijgen, zodat bij de volgende tender ook economische projecten voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

In het najaar van 2007 konden voor het eerst projectvoorstellen worden ingediend. Deze projectvoorstellen mochten, gezien het feit dat nog geen overeenstemming is bereikt met de Europese Commissie, geen economische activiteiten bevatten. Er zijn 106 projectvoorstellen bij de Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds ingediend. Deze projectvoorstellen worden eerst getoetst op ontvankelijkheid en vervolgens door de onafhankelijke Adviescommissie Hermans op kwaliteit en wenselijkheid beoordeeld. Het voorgenomen besluit van de minister van VROM dat hieruit voortvloeit, zal worden voorgelegd aan een commissie bestaande uit regionale vertegenwoordigers en vervolgens aan de bewindspersonen die het mede aangaat. Definitieve besluitvorming over de te honoreren projecten wordt medio 2008 verwacht.

Uit de bovenstaande tekst blijkt dat het Waddenfonds nog in de oprichtingsfase is. Niet eerder dan in de loop van 2008 wordt als gevolg van de investeringen bijgedragen aan de realisatie van de operationele doelstellingen. Om deze reden zijn er bij de operationele doelen geen tabellen genomen die informatie geven over de inzet van instrumenten en het bereiken van prestaties.

Succesfactoren

Het succes van een subsidieregeling wordt mede bepaald door de hoeveelheid en kwaliteit van de ingediende projectvoorstellen. De 106 aanvragen overstijgen het totale beschikbare budget van de 1e tender ruimschoots en gegeven het feit dat de subsidieregeling slechts gedeeltelijk van kracht is, zal deze succesfactor naar verwachting voor het Waddenfonds positief uitpakken.

Een andere succesfactor is het draagvlak in de regio. Hierin wordt voorzien doordat het draagvlak in de regio als één van de toetsingscriteria van de regeling geldt. Daarnaast zal een commissie bestaande uit regionale vertegenwoordigers zich mogen uitspreken over het voorgenomen besluit van de minister.

1.2. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

(x € 1000)
 Realisatie 2003Realisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Vastgestelde begroting 2007Verschil 2007
Verplichtingen:00002 27533 878– 31 603
Uitgaven:000014633 878– 33 732
Programma:0000033 000– 33 000
 Vergroten/versterken van natuur- en landschapswaarden van het Wad:0000014 850– 14 850
  Vergroten/versterken van natuur- en landschapswaarden van het Wad0000014 850– 14 850
        
 Verminderen externe bedreigingen van de rijkdom van de Waddenzee:000001 980– 1 980
  Verminderen externe bedreigingen van de rijkdom van de Waddenzee000001 980– 1 980
        
 Duurzame economische ontwikkeling en energiehuishouding:0000014 850– 14 850
  Duurzame economische ontwikkeling en energiehuishouding0000014 850– 14 850
        
 Ontwikkelen duurzame kennishuishouding waddengebied:000001 320– 1 320
  Ontwikkelen duurzame kennishuishouding waddengebied000001 320– 1 320
Apparaat:0000146878– 732
 Apparaat en beheerskosten:       
  Apparaat en beheerskosten0000146878– 732
Ontvangsten:000033 87833 8780

Toelichting:

De uitgaven voor het Waddenfonds vallen in 2007 ruim € 33 mln lager uit dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft te maken met de opstarttijd van het Waddenfonds (opstellen subsidieregeling, bezwaren hiertegen vanuit Brussel en het sluiten van een overeenkomst met Dienst Landelijk Gebied (DLG) voor de uitvoering van de regeling). De lagere uitgaven leiden tot een positief saldo in het Waddenfonds. Overeenkomstig de fondssystematiek wordt dit positieve saldo meegenomen naar het jaar 2008 en verder.

De uitgaven in 2007 betreffen hoofdzakelijk uitvoerings- en inrichtingskosten.

Bedrijfsvoeringsparagraaf

Inleiding

In de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt verantwoording afgelegd over de onderdelen rechtmatigheid en de totstandkoming van beleidsinformatie. Voor overige specifieke opmerkingen in de bedrijfsvoering wordt verwezen naar het departementale jaarverslag.

Rechtmatigheid

Op basis van de mij beschikbare informatie zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd die de tolerantiegrens overschrijden.

Totstandkoming van beleidsinformatie

Op basis van de mij beschikbare informatie zijn er geen relevante tekortkomingen geconstateerd in de totstandkoming van beleidsinformatie.

C. Jaarrekening

De verantwoordingsstaat 2007 van het Waddenfonds (H) (x € 1000)
 (1)(2)(3)=(2)-(1)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 2007Realisatie 2007Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting 2007
 verplichtingenuitgavenontvangstenverplichtingenuitgavenontvangstenverplichtingenuitgavenontvangsten
Beleidsartikel 01         
Waddenfonds33 87833 87833 8782 27514633 878– 31 603– 33 7320
          
Sub-totaal 33 87833 878 14633 878 – 33 7320
Na/Voordelig eindsaldo 2006 00 00 00
Sub-totaal 33 87833 878 14633 878 – 33 7320
Voordelig eindsaldo 2007    33 732  + 33 732 
Totaal 33 87833 878 33 87833 878 00

De gerealiseerde bedragen van de uitgaven en de verplichtingen zijn steeds naar boven afgerond op (€ 1000)

De gerealiseerde bedragen van de ontvangsten zijn naar beneden of naar boven afgerond op (€ 500)

De saldibalans 2007 van het Waddenfonds

De saldibalans per 31 december 2007In EUR1000Waddenfonds
 31-12-2007  31-12-2007
1. Uitgaven ten laste van de begroting  2. Ontvangsten ten gunste van de begroting 
– Begroting 2007€ 146 – Begroting 2007€ 33 878
     
4. Rekening-courant RHB€ 33 732   
Subtotaal€ 33 878 Subtotaal€ 33 878
10. Voorschotten€ 146 10a. Tegenrekening voorschotten€ 146
12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen€ 2 129 12. Openstaande verplichtingen€ 2 129
Subtotaal€ 2 275 Subtotaal€ 2 275
Totaal-generaal€ 36 153 Totaal-generaal€ 36 153

De toelichting bij de saldibalans

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting (€ 145 811,66)

Deze post bevat de nog niet met het ministerie van VROM verrekende begrotingsuitgaven. Verrekening van de begrotingsuitgaven 2007 vindt plaats nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting (€ 33 878 000,00)

Deze post bevat de nog niet met het ministerie van VROM (via de zgn. FES-brug) verrekende begrotingsontvangsten. Verrekening van de begrotingsontvangsten 2007 vindt plaats nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

Ad 4. Rekening-courant Rijks Hoofdboekhouding (R.H.B.) (€33 732 188,34)

Onder deze balanspost is de rekening-courant van de R.H.B. opgenomen. Het saldo, volgens het saldobiljet van de R.H.B. dd. 1 februari 2008, bedraagt € 33 732 188,34.

Ad 9.  Voorschotten (€ 145 811,66)

Op deze rekening staat het saldo gebaseerd op de Regeling Departementale Begrotingsadministratie (voorschotten, vooruitbetalingen en voorlopige betalingen). De definitieve vaststelling danwel de afwikkeling vindt plaats na indiening van de einddeclaratie.

Verloop van de voorschotten binnen en buiten begrotingsverband in 2007 in EUR1000Dienst: Waddenfonds
Stand voorschotten per 01-01-20070
Bij: In 2007 verleende voorschotten146
 146
Af: Afgerekende voorschotten0
Stand voorschotten per 31-12-2007146
Voorschotten op artikelniveau en organisatieonderdeel gerubriceerd naar ouderdomper 31-12-2007 in EUR1000
ArtikelOmschrijvingvóór 200620062007Totaal
01Waddenfonds00146146
Totaal binnen begrotingsverband00146146
Derden0000
Totaal buiten begrotingsverband0000
Totaal-generaal00146146

Toelichting:

Het Waddenfonds is vanaf 2007 ingesteld, er is geen vergelijking met voorgaande jaren te maken. De stand van de voorschotten 2007 bedraagt € 146 000. Alle geboekte voorschotten op de rekening voorschotten betreffen uitgaven aan Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Ad 11.  Openstaande verplichtingen (€ 2,129)

Verloop van de verplichtingen binnen en buiten begrotingsverband in 2007 in EUR1000Waddenfonds
Stand verplichtingen per 01-01-20070
Bij: Aangegane verplichtingen/verhogingen2 275
 2 275
   
Af: Betalingen146
Verlagingen/intrekkingen voorgaande jaren0
 146
Stand verplichtingen binnen en buiten begrotingsverband per 31-12-20072 129
Verplichtingen binnen begrotingsverband op artikelniveau gerubriceerd naar ouderdom per 31-12-2007in EUR1000
ArtikelOmschrijving2007Totaal
21Waddenfonds2 1292 129
Totaal binnen begrotingsverband2 1292 129
Derden00
Totaal buiten begrotingsverband00
Totaal generaal2 1292 129

Toelichting:

Het Waddenfonds is vanaf 2007 ingesteld, er is geen vergelijking met voorgaande jaren te maken. De stand van de verplichtingen 2007 bedraagt € 2,1 mln. De openstaande verplichtingen van het Waddenfonds hebben betrekking op het voortraject van de uitvoering van de ministeriële regeling en uitvoeringswerkzaamheden door DLG.

Ad 11a. Tegenrekening openstaande verplichtingen (€ 2,129)

Betreft het saldo van de rekeningen verplichtingen binnen begrotingsverband en buiten begrotingsverband.

Licence