Base description which applies to whole site

nr. 1JAARVERSLAG VAN HET HUIS DER KONINGIN (I)

Aangeboden 21 mei 2008

INHOUDSOPGAVE blz.

A.Algemeen4
   
1.Aanbieding en dechargeverlening4
   
BJaarrekening7
   
2.Verantwoordingsstaat van het Huis der Koningin7
3.Financiële toelichting bij de verantwoordingsstaat8
4.Saldibalans met toelichting9
   
Bijlage: 
   
Overige uitgaven in andere jaarverslagen10

A. ALGEMEEN

1. AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING

Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening van de Minister van Algemene Zaken aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal

Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide kamers van de Staten-Generaal de Minister van Algemene Zaken decharge te verlenen over het in het jaar 2007 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Huis der Koningin.

DE MINISTER-PRESIDENT,Minister van Algemene Zaken,

Mr. dr. J.P. Balkenende

Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.

B. JAARREKENING

2. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET HUIS DER KONINGIN

Verantwoordingsstaat 2007 van het Huis der Koningin (I) (bedragen x € 1000)

  (1)(2)(3) = (2) – (1) 
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
  Verplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgavenVerplich-tingenUitgaven
 Totaal 5 908 5 974 + 66
        
01Uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis5 9085 9085 9745 974+ 66+ 66

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond op € 1 000.

3. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE VERANTWOORDINGSSTAAT

De A-component en de C-component volgen op grond van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis de ontwikkeling van het ambtelijk inkomen van een ambtenaar in de schalen 3 en 11 respectievelijk de ontwikkeling van het inkomen van de vice-president van de Raad van State. Vanwege de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Rijk 2007–2010 die in 2007 tot stand is gekomen, zijn de feitelijke uitkeringen aan de leden van het Koninklijk Huis in 2007 hoger geweest dan waarmee in de begroting 2006 – die medio 2005 is opgesteld – rekening kon worden gehouden. Daarnaast is voor wat betreft de B-component sprake van een hogere prijsontwikkeling dan in de begroting 2007 voorzien.

De realisatie zoals opgenomen in de verantwoordingsstaat, is als volgt samengesteld:

Uitkering aan:

Bedragen x € 1000
 ABCTotaal
De Koningin1 5401 8097654 114
Prins Willem-Alexander300461227988
Prinses Máxima300345227872
    5 974

4. SALDIBALANS MET TOELICHTING

Saldibalans van het Huis der Koningin (I) per 31 december 2007Bedragen x € 1000
1)Uitgaven ten laste van de begroting5 9742)Ontvangsten ten gunste van de begroting0
      
3)Liquide middelen0   
      
4)Rekening-courant RHB KH Begr. I04a)Rekening-courant Min v AZ RHB– 5 974
      
5)Uitgaven buiten begrotingsverband06)Ontvangsten buiten begrotingsverband0
 (= intra-comptabele vorderingen)  (= intra comptabele schulden) 
      
7)Openstaande rechten07a)Tegenrekening openstaande rechten0
      
8)Extra-comptabele vorderingen08a)Tegenrekening extra-comptabele Vordering0
      
9a)Tegenrekening extra-comptabele09)Extra comptabele schulden schulden0
      
10)Voorschotten010a)Tegenrekening voorschotten0
      
11a)Tegenrekening garantieverplichtingen011)Garantieverplichtingen0
      
12a)Tegenrekening openstaande verplichtingen012)Openstaande verplichtingen0
      
13)Deelnemingen013a)Tegenrekening deelnemingen0
      
 Totaal5 974 Totaal– 5 974

Toelichting

1) Begrotingsuitgaven

Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van deze financiële verantwoording.

BIJLAGE: OVERIGE UITGAVEN IN ANDERE JAARVERSLAGEN

Tijdens de behandeling van de begroting 2005 (Huis der Koningin) in november 2004 is een motie aangenomen (kamerstuk II 2004/05, 29 800 III, nr. 10) met als strekking om in het jaarverslag een overzicht op te nemen van de uitgaven die samenhangen met het Koninklijk Huis. Conform de geldende afspraken ingevolge de Wet Financieel Statuut komen deze uitgaven op declaratiebasis of rechtstreeks ten laste van de in het overzicht genoemde begrotingen. Voor zowel de beleidsinhoudelijke als de beheersmatige aspecten van deze begrotingen zijn de betreffende bewindspersonen verantwoordelijk. Daarom vormen deze uitgaven een onderdeel van deze begrotingen respectievelijk verantwoordingen. Zij vallen onder de reguliere controle op rechtmatigheid door de auditdienst bij het betreffende ministerie. Het overzicht is gebaseerd op de opgaven van de in het overzicht genoemde ministeries.

A) Declarabele functionele uitgaven 2007 in andere jaarverslagenBedragen x € 1000
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties10 007
  
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer6 975
  
Verkeer en Waterstaat5 750

Toelichting:

Het betreft enerzijds de uitgaven van het hofpersoneel (uitgezonderd die, zijn opgenomen in de A-component van de uitkering) en anderzijds uitgaven samenhangend met onder meer het gebruik van de paleizen, auto’s, paarden en rijtuigen. Deze uitgaven worden – voorzien van een accountantsverklaring – op grond van de Wet Financieel Statuut door de Thesaurier van H.M. de Koningin gedeclareerd bij de genoemde ministeries.

B) Overige uitgaven 2007 in andere jaarverslagenBedragen x € 1000
Algemene ZakenKabinet der Koningin2 223
   
Algemene ZakenRijksvoorlichtingsdienst990
   
Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeveiliging13 162
   
Buitenlandse ZakenStaatsbezoeken1 863
   
DefensieMarechaussee, inzet personeel, onderhoud groene draeyk en vlieguren29 011
   
Verkeer en WaterstaatInzet regeringsvliegtuig en inhuur civiele luchtvaartuigen676
   
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerInstandhouding en onderhoud Paleizen29 973
   
Totaal 77 898

Toelichting:

In de jaarverslagen van bovengenoemde ministeries zijn uitgavenposten opgenomen voor voorzieningen en diensten, waarvan de uitgaven ten laste van de Staat komen. In bovenstaand overzicht wordt dat deel van de uitgaven weergegeven, dat te relateren is aan het Koninklijk Huis. Het overzicht is gebaseerd op de opgave van het desbetreffende ministerie. De rechtmatigheid van de totale uitgavenposten valt binnen de reguliere accountantscontrole van de genoemde ministeries.

Licence