Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 1JAARVERSLAG STATEN-GENERAAL (IIA)

Aangeboden 20 mei 2009

Ontvangsten (bedragen x € 1000)

kst-31924-IIA-1-1.gif

Uitgaven (bedragen x € 1000)

kst-31924-IIA-1-2.gif

Inhoudsopgave Jaarverslag 2008 Staten-Generaal (IIA)

A.Algemeen6
1.Aanbieding en dechargeverlening6
2.Leeswijzer9
   
B.Beleidsverslag10
3.Tabel budgettaire gevolgen van beleid voor IIA10
4.De artikelen11
 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer11
 2. Uitgaven ten behoeve van de leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede de leden van het Europees Parlement14
 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer17
 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer22
5.De niet-beleidsartikelen24
 10. Nominaal en onvoorzien24
   
C.Jaarrekening25
6.De Verantwoordingsstaat25
7.De Saldibalans26

A. ALGEMEEN

1. AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING

Aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Hierbij bied ik het Jaarverslag met betrekking tot de begroting van de Staten-Generaal (IIA) over het jaar 2008 aan. Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties decharge te verlenen over het in het jaar 2008 gevoerde financiële beheer.

Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer met betrekking tot:

a. het gevoerde financieel en materieelbeheer;

b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;

c. de financiële informatie in de jaarverslagen;

d. de departementale saldibalansen;

e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;

f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering.

Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:

a. het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2008;

b. het voorstel van de Slotwet over het jaar 2008 die met het onderhavige Jaarverslag samenhangt;

c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2008 met betrekking tot de onderzoeken van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van het Financieel Jaarverslag van het Rijk;

d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2008 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2008, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2008 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).

Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.

2. LEESWIJZER

Opbouw Jaarverslag

Het jaarverslag over 2008 bestaat conform de regelgeving uit de volgende delen:

A. het algemene deel met o.a. dechargeverlening;

B. de totaaltabel (IIA) budgettaire gevolgen van beleid;

C. de jaarrekening.

De paragraafindeling van de artikelen 1 en 3 is als volgt:

1. Algemeen

2. Speerpunten 2008

3. Budgettaire gevolgen van beleid

3a. Financiële toelichting

3b. Beleidsmatige toelichting (tabel beleidsprestaties)

4. Nader geoperationaliseerde doelstellingen

5. Bedrijfsvoeringparagraaf

Voor de afwijkende opbouw van de artikelen 2 en 4 is gekozen om de volgende redenen.

De artikelen 2, 3 en 4 hebben betrekking op de Tweede Kamer. Om dubbelingen te voorkomen is de bedrijfsvoeringparagraaf opgenomen bij het daartoe meest aangewezen artikel, te weten artikel 3. Aangezien in de begroting voor artikel 4 geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd is ervoor gekozen om de paragrafen 2, 3b en 4 weg te laten.

Er is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke vastgestelde begroting 2008 en de realisatie 2008.

Rechtmatigheid

In 2008 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid op hoofdstukniveau niet overschreden en is er sprake van een getrouw beeld. Een toelichting op de rechtmatigheid per College/Kabinet is te vinden in de bedrijfsvoeringparagraaf van ieder College/Kabinet.

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

Onderzoek heeft uitgewezen dat bij de Staten-Generaal in 2008 geen sprake is geweest van beloning van functionarissen die het gemiddelde belastbare loon per jaar van de ministers te boven gaan. Derhalve geldt voor het Jaarverslag 2008 van de Staten-Generaal geen verplichte melding van topinkomens in verband met de inwerkingtreding van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.

B. BELEIDSVERSLAG

3. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
Totaalbegroting IIARealisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie 2008Vastgestelde begrotingVerschil
Verplichtingen111 158124 036114 159131 278130 839127 3063 533
Uitgaven110 699115 576115 783131 597130 016127 3062 710
Ontvangsten3 5692 9753 5464 1734 1932 4521 741

4. DE ARTIKELEN

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

1. Algemene beleidsdoelstelling

De hoofdtaak van de Eerste Kamer is dat zij aan het eind van het wetgevende proces een totaaloordeel velt over een wetsvoorstel. De Kamer pleegt de ter afhandeling aan haar voorgelegde wetsvoorstellen te toetsen aan een aantal kwaliteitscriteria die grofweg aangeduid kunnen worden als: rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De Eerste Kamer heeft ook de taak de regering te controleren, een taak die veelal in samenhang met de beoordeling van wetsvoorstellen wordt uitgeoefend. Naast wetgeving beoordeelt de Kamer ook verdragen en andere regelgeving (voorgehangen algemene maatregelen van bestuur).

De Eerste Kamer opereert niet alleen in een nationale, maar ook in een internationale context. Zij besteedt in ruime mate aandacht aan internationale en in het bijzonder Europese ontwikkelingen en de doorwerking van Europese regelgeving in de nationale regelgeving. De opportuniteit van voorgenomen Europese wetgeving heeft de afgelopen jaren binnen de Europese Unie versterkte aandacht gekregen van nationale parlementen, ook van het Nederlandse en daarbinnen ook in het bijzonder van de Eerste Kamer. Daarnaast wordt jaarlijks de verenigde vergadering verzorgd.

2. Speerpunten

De strategische ambities van de Huishoudelijke Commissie, het College van Senioren en de Griffier over de werkwijze en organisatie van de Eerste Kamer voor de periode 2003–2008, zijn weergegeven in de notitie De Kanteling, die in november 2003 formeel is vastgesteld.

Hierin zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. versterking van de inhoudelijke ondersteuning aan leden en commissies ten behoeve van de pro-activiteit in de toetsing van wetgeving en de controle van het regeringsbeleid;

2. actief zichtbaar maken van de wijze waarop de Kamer haar taken vervult – mede in het licht van verantwoording – richting burgers, maatschappelijke organisaties en andere instellingen, bestuur en media;

3. samenwerking met de Tweede Kamer op het terrein van de ondersteunende activiteiten.

De speerpunten voor 2008 lagen in het verlengde van deze strategische doelstellingen.

Voor de versterking van de inhoudelijke ondersteuning is de ambtelijke organisatie uitgebreid met enkele beleidsmedewerkers en informatiespecialisten.

Voor de begroting 2008 heeft dit een stijging van de materieelkosten (uitvoerings- en onderzoekkosten) en aanschaf en vervanging van investeringsgoederen tot gevolg gehad.

Het maatschappelijk effect hiervan ligt in de borging van de kwaliteit in de toetsing van wetgeving en controle op het regeringsbeleid, bij een toename van de werkzaamheden.

In het kader van de actieve zichtbaarheid en verantwoording over de taken en de uitvoering daarvan, is verder geïnvesteerd in de informatievoorziening, de voorlichting en in publiciteitsactiviteiten. Dit waren met name investeringen in de website.

De samenwerking met de Tweede Kamer heeft gestalte gekregen in het bundelen van een aantal ondersteunende diensten, waarbij de dienstverlening in een dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd. Dit brengt overigens geen directe consequenties voor de begroting met zich mee.

Het maatschappelijk effect is een grotere efficiency en doelmatigheid van de ondersteuning aan de Eerste Kamer.

3. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
1: Wetgeving en controle Eerste KamerRealisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie 2008Vastgestelde begrotingVerschil
Verplichtingen8 0189 7808 8429 7369 3719 487– 116
Uitgaven7 8969 6559 0389 2859 4529 487– 35
1. apparaat4 5235 7215 2975 4615 5545 648– 94
2. vergoedingen voorzitter en leden EK3 3143 7633 7213 7903 8563 81640
3. Verenigde Vergadering591712034422319
Ontvangsten717077961237746

3a. Financiële toelichting

De realisatie 2008 wijkt beperkt af van de raming.

3b. Beleidsmatige toelichting

Beleidsprestaties 2008Realisatie
Apparaat 
• Het verzorgen van de openbare vergaderingenJa
• Het verzorgen van CommissievergaderingenJa
• Het informeren van KamerledenJa
• Het onderhouden van externe betrekkingenJa
• Het faciliteren van activiteiten betrekking hebbende op het wetgevingsprocesJa
• Versterken van de inhoudelijke ondersteuningJa
• Het actief zichtbaar maken van de wijze waarop de Kamer haar taken vervultJa
• Samenwerking met de Tweede Kamer op het terrein van de ondersteunende activiteitenJa
Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer 
• Het verzorgen van vergoedingen aan Voorzitter en ledenJa
Verenigde Vergadering 
• Het verzorgen van de Verenigde VergaderingJa

4. Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Een geoperationaliseerde doelstelling in 2008 was de verdere ontwikkeling van wetgevingsdossiers. Deze doelstelling draagt bij aan de borging van de kwaliteit in de toetsing van wetgeving en de controle op het regeringsbeleid. Om deze doelstelling te realiseren heeft er scholing van beleidsmedewerkers en informatiespecialisten plaatsgevonden.

Versterking van de informatievoorziening was een doelstelling voor 2008. Deze doelstelling draagt bij aan het kunnen leveren van snelle en volledige informatie aan de diverse doelgroepen. Om dit te bewerkstelligen is de Eerste Kamerwebsite verder verbeterd en is de educatieve website «Derde Kamer» doorontwikkeld.

In publiciteit en representatie is geïntensiveerd. Deze doelstelling heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid van de Eerste Kamer en aan een actieve verantwoording over de taakuitoefening. Er is een jaarbericht over de periode 2006–2007 uitgebracht en andere publicaties met betrekking tot het werkterrein van de Eerste Kamer. Ook is er gericht geïnviteerd van relevante actoren en doelgroepen.

De toegankelijkheid van het Eerste Kamergebouw is verder vergroot. Dit draagt bij aan een betere bekendheid en zichtbaarheid van de Eerste Kamer als instituut en doet recht aan het openbare karakter daarvan. De openstelling voor publiek is verder uitgebreid.

De ICT-voorzieningen van de Eerste Kamer zijn versterkt. De ICT-infrastructuur is geüpgrade. Hierdoor is een bijdrage geleverd aan een betere hedendaagse informatie- en communicatie infrastructuur waarmee leden en ambtenaren effectiever hun werkzaamheden kunnen uitoefenen.

5. De bedrijfsvoeringparagraaf

a. Financiële rechtmatigheid:

Doordat niet voldaan is aan de eis rond de Europese aanbestedingen, betalingen op een niet formeel afgesloten contract, hebben er in 2008 voor € 0,2 mln. aan onrechtmatige betalingen plaatsgevonden. Daarnaast is in 2008 voor een bedrag van € 0,1 mln. aan verplichting aangegaan op grond van een ten onrechte niet conform de Europese aanbestedingsregels aanwezige overeenkomst. Voor wat betreft deze onrechtmatigheden, betreffende respectievelijk de catering en de post, zijn door de Eerste Kamer inmiddels de juiste Europese procedures ingezet c.q. afgerond.

b. Totstandkoming niet financiële beleidsinformatie:

In 2008 is het nieuwe contentmanagementsysteem, waarmee de website van de Eerste Kamer wordt beheerd, opgeleverd en ingebruik genomen. Daarnaast wordt deze informatie voor het publiek in bewerkte vorm op de website van de Eerste Kamer gepubliceerd. Ook wordt per week, d.m.v. de voorlopige agenda, bijgehouden wat de stand van zaken is voor het desbetreffende wetsvoorstel.

c. Financieel en materieel beheer:

Het materieel is in kaart gebracht. Met de Auditdienst wordt hierover nader overlegd.

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede de leden van het Europees Parlement

1. Algemene beleidsdoelstelling

Het zorgdragen voor het doen van uitgaven met betrekking tot:

– de schadeloosstelling en de reis- en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer,

– de wachtgelden van oud-leden van de Tweede Kamer en hun nabestaanden,

– de schadeloosstelling van de Nederlandse leden van het Europese Parlement.

2. Speerpunten

Niet van toepassing.

3. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer en schadeloosstellingen EuroparlementariërsRealisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie 2008Vastgestelde begrotingVerschil
Verplichtingen28 04729 76829 12835 01331 67731 987– 310
Uitgaven28 04729 76729 12335 02031 67831 987– 309
1. schadeloosstelling18 67719 38419 36620 66120 23220 259– 27
2. pensioenen en wachtgelden9 3708 0927 46111 9969 0169 527– 511
3. schadeloosstellingen Europarlementariërs 2 2912 2962 3632 4302 201229
Ontvangsten035336946935128665

3a. Financiële toelichting

In totaal is er sprake van een kleine onderuitputting. De verklaring hiervoor is dat de uitgaven aan wachtgelden wisselend (afnemend) zijn. In de loop van 2008 is het aantal wachtgelden sneller afgenomen dan voorzien.

3b. Beleidsmatige toelichting

Beleidsprestaties 2008Realisatie
Door een gerichte inzet van outplacementfaciliteiten wordt beoogd de gevolgen van het beroep op de wachtgeldregeling te beperkenN.v.t.

4. Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Outplacement

In beginsel kunnen alle niet herkozen leden een beroep doen op deze vrijwillige regeling. Hieraan is namelijk geen kwalitatieve dan wel kwantitatieve doelstelling gekoppeld. De ervaring leert dat direct na verkiezingen het aantal deelnemers toeneemt. Voor outplacementfaciliteiten is jaarlijks € 0,2 mln. beschikbaar. De uitgaven in 2008 beliepen € 0,059 mln. (voor 4 deelnemers).

Kengetallen m.b.t. artikelonderdeel 2.2 pensioenen en wachtgelden

Overzicht aantallen pensioenen en wachtgelden oud-leden

Specificatie in aantallen per ultimo200320042005200620072008
Pensioenen oud-leden218222242249253262
Wachtgelden oud-leden12191621209182
Weduwen- en weduwnaarspensioenen121118124132122120
Wezenpensioenen444443
Totaal464435432505470467
Specificatie inzake de werkzaamheden van de Kamer (in aantallen)
 2005200620072008
Vergaderingen    
Plenaire vergaderingen106100106111
Commissievergaderingen    
– openbaar8737148291 310
– besloten711609592431
Overige vergaderingen6 6785 3217 5698 568
Werkbezoeken commissies    
Binnenland663236
Buitenland232335
Wetsvoorstellen, moties en vragen    
Ingediende wetsvoorstellen291269214285
– initiatief wetsvoorstellen923914
– rijksbegrotingen18182020
– fondsen7878
– suppletore begrotingen54454676
In stemming gebrachte wetsvoorstellen183290262236
Ingediende moties1 4341 1701 9682 543
– aangenomen513488601686
– verworpen5134329931 334
– ingetrokken858489105
– aangehouden8538137104
– gewijzigd10974111212
– in behandeling830
– vervallen1215434102
Schriftelijke vragen2 0451 7722 6713 002
– waarvan beantwoord2 2252 0142 6772 972
Mondelinge vragen9692113134
Interpellaties5548
Ingediende moties per fractieAantalSchriftelijke vragen per fractieAantal
SP540SP770
VVD380PVV466
PVV392CDA464
CDA263VVD389
PvdA223PvdA367
Groenlinks242PVDD257
PVDD185GroenLinks195
D66133D66184
ChristenUnie138SGP89
SGP40ChristenUnie74
Verdonk7Verdonk13

5. De bedrijfsvoeringsparagraaf

Geen specifieke opmerkingen behorend bij artikel 2. Voor het overige wordt verwezen naar artikel 3.

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

1. Algemene beleidsdoelstelling

Naast de apparaatskosten van de Tweede Kamer in strikte zin, zijn onder dit artikel ook de budgetten voor onderzoek, drukwerk kamerstukken, fractieondersteuning, uitzending van leden en, indien van toepassing, enquêtes opgenomen.

2. Speerpunten

De in de begroting genoemde speerpunten (zie ook onderstaande paragraaf 3b en de daarbij behorende nadere toelichting) zijn grotendeels succesvol gerealiseerd.

3. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
3: Wetgeving en controle Tweede KamerRealisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie 2008Vastgestelde begrotingVerschil
Verplichtingen72 87482 86374 59884 76087 96384 0843 879
Uitgaven72 34974 52876 03185 52387 05884 0842 974
1. apparaat49 29753 97258 66257 41761 55360 3591 194
2. onderzoeksbudget8432225301 0204691 039– 570
3. drukwerk3 5182 8472 7933 0302 8212 80318
4. fractiekosten18 52117 34718 93323 05721 74719 4602 287
5. uitzending leden17014031524446842345
Ontvangsten3 4972 5403 0703 5773 6732 0661 607

3a. Financiële toelichting

Bij gelegenheid van de eerste suppletore begroting 2008 was sprake van de volgende mutaties:

OmschrijvingBedrag (€ x 1 000)
– Communicatie en voorlichting150
– Materieel Tweede Kamer103
– Formatie Tweede Kamer657
– Overige posten450
– Eindejaarsmarge, inzet diversen1 137
– Aanpassing fractiekostenbudget600
– Overheveling naar 4.3– 14
Totaal3 083

Bij gelegenheid van de tweede suppletore begroting 2008 was sprake van de volgende mutaties:

OmschrijvingBedrag (€ x 1 000)
– reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 20091 688
– ICT-projecten– 1 500
– Huis voor de Democratie en Rechtstaat– 500
– Middelen Bouwkundige verandering toegangsfaciliteiten– 1 000
– Desaldering ontvangsten voor gedetacheerd personeel1 000
– Bijdrage programma’s en projecten informatie Rijk– 45
Totaal– 357

De overschrijding op de uitgaven wordt veroorzaakt doordat de fractiekosten hoger zijn uitgevallen dan geraamd en door meer uitgaven aan personele inzet op projecten.

De hogere ontvangsten ten opzichte van de raming worden veroorzaakt door meer ontvangsten personeel (detachering etc.) en verhoogde omzet van het restaurant van de Tweede Kamer.

3b. Beleidsmatige toelichting

Beleidsprestaties 2008Realisatie
Ondersteuning bij de indiening van initiatief wetsvoorstellen en -nota’s. 
1. Inzet en begeleiding door bureau wetgeving aan de hand van een hiertoe in 2007 opgesteld draaiboek.Ja
  
Versterken van de samenwerking Eerste Kamer op facilitair gebied, maar ook op het terrein van informatie-uitwisseling (onder andere in het kader van de EU). 
2. Het verder uitwerken van de website van de Derde Kamer.Ja
  
Uitbreiding en verbetering ondersteuning op EU-gebied. 
3. Uitvoering geven aan de besluitvorming in de Kamer naar aanleiding van het rapport «Parlement aan zet».Ja
  
Verbetering informatievoorziening voor zowel leden als derden 
4. Uitwerken en starten van het e-parlementprogramma 2008–2010, waardonder de uitbreiding van de beschikbaarstelling van informatie aan derden.Nee
5. De opvolger van de huidige «Kamer Thuis Dienst» is permanent verbonden via het internet en biedt alle informatiediensten die de Kamer elektronisch beschikbaar stelt. Daarnaast zullen ook andere communicatievormen worden ondersteund.Deels
6. Ten einde in technologische zin aansluiting te houden bij de actualiteit, moet in 2008 een nieuwe basiswerkplek worden ingericht. Nee
7. Beheer, onderhoud en vernieuwing van e-parlementsystemen en e-infrastructuur.Ja
8. Het implementeren van ICT-voorzieningen en (waar relevant) cameravoorzieningen in de plenaire zaal en de grote commissiezalen. Ja
9. Implementatie informatiebeveiligingsbeleid. Nee
10. Het voornaamste doel van het project Staten-Generaal digitaal is de Handelingen, Kamerstukken, Kamervragen/aanhangsels en (meerjaren) registers uit de periode 1814–1995 via microverfilming te behouden voor het nageslacht en via digitalisering en ontsluiting rechtstreeks toegankelijk te maken op internet.Na het afsluiten van de eerste fase (1990–1995) en de beschikbaarstelling hiervan op een website in april van dit jaar, wordt nu gewerkt aan de tweede fase (1978–1990). Ja
11. Met de website voor jongeren (15–18 jaar) en game Tweede Kamer wordt beoogd het (virtueel) bezoek door jongeren aan de Kamer te stimuleren. Via een aantrekkelijke, interactieve, game wordt de werkwijze van de Kamer uitgelegd. De game kan ook op internet worden gespeeld. Ja
12. Digitale beschikbaarstelling van kranten- en tijdschriftartikelen alsmede knipselkranten. Ja
13. Themasites commissies/vernieuwing intranetsites. Nee
14. Het bepalen van de functionaliteit van de nieuwe dienstverlening, applicatie- en systeemontwikkeling, tests, aanschaf hard- en software alsmede implementatie. Ja
15. De activiteiten betreffen de voorstudie en het samenstellen van de basiswerkplek. De uitrol start in 2009. Bij de nieuwe Kamerperiode in 2011 moet alles zijn gerealiseerd. Nee
16. De activiteiten in 2008 betreffen de inhuur van de projectleiding, de aanschaf van de apparatuur en de implementatie. Ja
17. Het inhuren van projectleiders, het opstellen van een projectinforma- tiedocument en het inhuren van begeleiders voor de functioneel en applicatiebeheerders. Het vaststellen per bedrijfsapplicatie (circa 15) van de beveiligingseisen, het opstellen van een technisch ontwerp voor de aanpassingen alsmede het zodanig aanpassen van de applicaties dat deze voldoen aan de vastgestelde veiligheidseisen.Ja
18. De website biedt een interactief platform voor informatie-uitwisse- ling en discussie. Dit in combinatie met activiteiten in de Kamer zoals rondleidingen en tentoonstellingen.Ja

Ad 4. Uitwerken en starten van het e-parlementprogramma 2008–2010, waaronder de uitbreiding van de beschikbaarstelling van informatie aan derden.

Er is geen nieuw meerjarenprogramma ontwikkeld. Prioriteit is gegeven aan de infrastructuur en Parlis.

Ad 5. De opvolger van de huidige «Kamer Thuis Dienst» is permanent verbonden via het internet en biedt alle informatiediensten die de Kamer elektronisch beschikbaar stelt. Daarnaast zullen ook andere communicatievormen worden ondersteund.

Er zijn in 2008 functionele verbeteringen van het KTD3 concept doorgevoerd (waaronder het gelijktijdig e-mailen en internetten). Het bieden van alternatieve verbindingsmogelijkheden (UMTS, hotspots) met het openbare netwerk zullen in de eerste helft van 2009 worden gerealiseerd.

Ad 6. Ten einde in technologische zin aansluiting te houden bij de actualiteit, moet in 2008 een nieuwe basiswerkplek worden ingericht.

In 2008 heeft conform het Jaarplan 2008 van de dienst Automatisering de focus gelegen op het inlopen van infrastructurele achterstanden (waaronder desk- en laptops en hardware in de back office) en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening (inclusief reorganisatie van de DA).

Ad 9. Implementatie informatiebeveiligingsbeleid.

Door de reorganisatie van de Dienst Automatisering hebben andere prioriteiten de voorkeur gekregen. Dit onderwerp zal in 2009 worden uitgewerkt.

Ad 13. Themasites commissies/vernieuwing intranetsites.

De ontwikkeling van themasites is in 2008 niet gerealiseerd. Wel zijn voorgesprekken met commissies gevoerd. In 2009 zal dit resulteren in vernieuwing van 1 tot 2 commissiesites, waarin wordt gestreefd naar een applicatie waarmee online raadpleging van burgers/betrokkenen mogelijk wordt op thema’s.

Het intranet is onder meer van nieuwe tools voorzien, zoals de dynamische dossiers, RSS feeds. De Homepage is, na gebruikersonderzoek, vernieuwd.

Er zijn webforms elektronische (aanvraag)formulieren ontwikkeld en geïmplementeerd, er is gebruikersonderzoek geweest en naar aanleiding daarvan zijn de homepage en onderliggende pagina’s opnieuw ingedeeld en gebouwd. Er is een functionaliteit «Mijn links» gebouwd waarbij mensen direct informatie krijgen over nieuwe items op de site waarin zij geïnteresseerd zijn. Er is een koppeling met Parlis gemaakt met nieuwe presentatieschermen.

Ad 15. De activiteiten betreffen de voorstudie en het samenstellen van de basiswerkplek. De uitrol start in 2009. Bij de nieuwe Kamerperiode in 2011 moet alles zijn gerealiseerd.

Nee, zie punt 6.

4. Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Geen.

5. De bedrijfsvoeringsparagraaf

a. Financiële rechtmatigheid

De begrotingsuitvoering is in het algemeen rechtmatig verlopen. Dat neemt niet weg, dat in een aantal gevallen de Europese aanbestedingsregels niet of niet geheel zijn gevolgd. Per saldo gaat het om € 1,56 mln. aan onrechtmatigheden, waarvan het merendeel betrekking heeft op contracten die vóór 2008 zijn afgesloten. De in 2007 geïntroduceerde ontheffingsprocedure maakt transparant welke afwegingen bij het besluit om niet de voorgeschreven procedure te volgen zijn betrokken. Deze ontheffingsprocedure heeft ook in 2008 goed gewerkt.

De begrotingsuitvoering is met uitzondering van bovenstaande opmerkingen rechtmatig verlopen. Dat neemt niet weg dat de Tweede Kamer blijft streven naar verbeteringen van de financiële functie binnen de organisatie. In dit verband zijn er vier relevante ontwikkelingen.

In 2008 is de reorganisatie van de stafdienst FEZ afgerond inclusief de plaatsing van alle medewerkers. De stafdienst zal zich ontwikkelen tot management controller. Deze ontwikkeling heeft zich deels ingezet in 2008 en zal de komende jaren verder vorm en inhoud krijgen.

Het inkoopbeleidsplan 2009–2013 is opgesteld en goedgekeurd door het Managementteam. Het inkoopbeleidsplan geeft inkoop de mogelijkheid verder te groeien in zijn ondersteuning door meer aandacht te schenken aan complexe en unieke inkooptrajecten en de focus minder te richten op het bestellen van artikelen. Daarnaast zal het contractbeheer worden versterkt. De wens is om van reactief pro-actief te worden.

In 2008 heeft het Managementteam het besluit genomen tot het instellen van een Audit Comité dat formeel in 2009 van start gaat. Het Audit Comité, dat bestaat uit het Managementteam, het hoofd FEZ en drie externe leden heeft tot taak gezamenlijk onderzoek te initiëren op het vlak van de bedrijfsvoering van de Tweede Kamer. Het Managementteam verwacht dat hiermee het doelmatig en rechtmatig financieel beheer in de gehele organisatie wordt verbeterd.

Een andere relevante ontwikkeling betreft de verdere uitrol van het project Van Aanvraag Tot Betalen. In dit project is de factureringsstroom en de goedkeuring volledig gedigitaliseerd. In 2009 zal ook de VOTA worden gedigitaliseerd. Het aantal fouten door menselijk handelen moet hierdoor worden verminderd. Daarenboven zal er capaciteit vrijvallen die ingezet wordt om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

b. Materieel beheer.

De Auditdienst vraag aandacht voor de beschrijving van de processen van het materieel beheer (inclusief de maatregelen van interne controle). In 2008 is een risicoanalyse in het kader van het materieel beheer afgerond. Op grond van deze analyse wordt voor een beperkt aantal bedrijfsmiddelen aanvullende maatregelen getroffen. Het betreft dan maatregelen zoals het optimaliseren van de administratieve vastlegging, het beschrijven van de administratieve organisatie en het verbeteren van de verantwoordingsinformatie. Dit zal in 2009 zijn beslag krijgen.

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1. Algemene beleidsdoelstelling

Het onder dit artikel opgenomen budget betreft, naast de apparaatskosten van de Griffie interparlementaire betrekkingen, tevens de kosten van de interparlementaire activiteiten.

2. Speerpunten

N.v.t.

3. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede KamerRealisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie 2008Vastgestelde begrotingVerschil
Verplichtingen2 2191 6251 5911 7691 8281 933– 105
Uitgaven2 4071 6261 5911 7691 8281 933– 105
2. apparaat griffie interparlementaire betrekkingen444452414487436472– 36
3. interdepartementale betrekkingen1 9631 1741 1771 2821 3921 461– 69
Ontvangsten1123031462323

3a. Financiële toelichting

Nadere uitsplitsing realisatie artikelonderdeel 4.3 Interparlementaire betrekkingen (in € 1 000)
 Realisatie 2007Realisatie 2008Begroting 2008
01. uitzending leden naar internationale organen384489563
02. aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen508525507
03. contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk166110100
04. ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen5480117
05. subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire170188188
Totaal1 2821 3921 475
Aantal vergaderuren met verslag200620072008
– aantal (plenaire en commissie) vergaderuren Eerste en Tweede Kamer waarvan geredigeerd woordelijk verslag is gemaakt1 3151 5331 730
– aantal uren algemeen overleg met verslag8001 0351 415
– overige werkzaamheden ten behoeve van de Eerste en Tweede Kamer*3754 5303 902

* De «overige werkzaamheden in uren ten behoeve van de Eerste en Tweede Kamer» in 2008 zien toe op het volgende:– redactionele verslagen– verslagen Commissie voor de Werkwijze der Kamer– verslagen Georganiseerd Overleg– verslagen Presidium– deelname ondernemingsraad– redactiewerk– vertalingen– project VLOS– bedrijfshulpverlening– diverse andere verslagen en werkzaamheden

3b. Beleidsmatige toelichting

N.v.t.

4. Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Geen.

5. De bedrijfsvoeringsparagraaf

Geen specifieke opmerkingen behorend bij artikel 4. Voor het overige wordt verwezen naar artikel 3.

5. NIET-BELEIDSARTIKEL

Artikel 10. Nominaal en Onvoorzien

3. Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzienRealisatie 2004Realisatie 2005Realisatie 2006Realisatie 2007Realisatie 2008Vastgestelde begrotingVerschil
Verplichtingen00000– 185185
Uitgaven00000– 185185
1. loonbijstelling0000000
2. prijsbijstelling0000000
3. onvoorzien0000000
4. waarde-overdracht en waarde-overname0000000
5. taakstellingen00000– 185185
Ontvangsten0000000

C. JAARREKENING

6. VERANTWOORDINGSSTAAT

Verantwoordingsstaat 2008 van de Staten-Generaal (II A)Bedragen x € 1 000
  (1)(2)(3)=(2)-(1)
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgesteldebegrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
  verplichtingenuitgavenontvangstenverplichtingenuitgavenontvangstenverplichtingenuitgavenontvangsten
 TOTAAL127 306127 3062 452130 839130 0164 1933 5332 7101 741
           
1Wetgeving en controle Eerste Kamer9 4879 487779 3719 452123– 116– 3546
2Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer en schadeloosstellingen Europarlementariërs31 98731 98728631 67731 678351– 310– 30965
3Wetgeving en controle Tweede Kamer84 08484 0842 06687 96387 0583 6733 8792 9741 607
4Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer1 9331 933231 8281 82846– 105– 10523
10Nominaal en onvoorzien– 185– 18500001851850

7. SALDIBALANS

SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2008 VAN DE STATEN-GENERAAL (II A)
1)Uitgaven 2008130 015 012,16 2)Ontvangsten 20084 190 635,30
       
3)Liquide middelen30 230,28    
       
4)Rekening-courant RHB  4a)Rekening-courant RHB123 790 381,61
       
5)Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)252 666,68 6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)2 316 892,21
       
7)Openstaande rechten  7a)Tegenrekening openstaande rechten 
       
8)Extra-comptabele vorderin- gen514 899,01 8a) Tegenrekening extra-comptabele vorderingen514 899,01
       
9a)Tegenrekening extra-comptabele schulden  9)Extra-comptabele schulden 
       
10)Voorschotten70 829 930,03 10a)Tegenrekening voorschotten70 829 930,03
       
11a)Tegenrekening garantieverplichtingen6 828 923,00 11)Garantieverplichtingen6 828 923,00
       
12a)Tegenrekening openstaande verplichtingen8 068 665,14 12)Openstaande verplichtingen8 068 665,14
       
13)Deelnemingen  13a)Tegenrekening deelnemingen 
 TOTAAL216 540 326,30  TOTAAL216 540 326,30

Toelichting op de saldibalans van de Staten-Generaal (II A) over het jaar 2008

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2008

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag van € 30 230 is als volgt opgebouwd:

Eerste Kamer1 997
Tweede Kamer28 233
Totaal30 230

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag in overeenstemming met het saldobiljet van genoemd departement.

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag van € 252 666 aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a Vorderingen kasbeheerders Staten-Generaal:  
  Eerste Kamer23 814
  Tweede Kamer228 852
b Overige intra-comptable vorderingen 
Totaal252 666

Ad a. Vorderingen kasbeheerders Staten-Generaal

De vorderingen van de Eerste Kamer bestaan uit voorschotten Loyalis (€ 2 601), Kantinerekeningen van diverse fracties (€ 3 590) en aankoop van vliegtickets (€ 6 111). Verrekening vindt plaats in januari 2009.

Het grootste deel van de vorderingen van de Tweede Kamer bestaat uit voorschotten reizen (€ 204 782) en voorschotten loon (€ 12 428).

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag van € 2 316 892 aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a Schulden kasbeheerders Staten-Generaal:  
  Eerste Kamer224 378
  Tweede Kamer2 092 514
b Overige intra-comptable schulden0
Totaal2 316 892

Ad a. Schulden kasbeheerders Staten-Generaal

De intra-comptabele schulden van de Eerste Kamer bestaan voor het grootste gedeelte uit loonbelasting december (€ 147 553), sociale lasten (€ 23 751) en pensioenpremies (€ 36 487). Deze zullen worden afgewikkeld in januari 2009.

De intra-comptabele schulden van de Tweede Kamer bestaan voor het grootste gedeelte uit afdracht loonheffing, sociale premies en pensioenen (€ 2 066 435).

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen

Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het totaalbedrag van € 514 899 is als volgt opgebouwd:

Eerste Kamer0
Tweede Kamer514 899
Totaal514 899

De posten van de Tweede Kamer betreffen een vordering van de Stichting Bedrijfsrestaurant van de Tweede Kamer (€ 44 464) en vorderingen op diverse debiteuren (€ 470 435).

Ad 10. Extra-comptabele voorschotten

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele voorschotten

De saldi van de per 31 december 2008 openstaande voorschotten en van de in 2008 afgerekende voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2008:

Eerste Kamer174 385
Tweede Kamer70 655 545
Totaal70 829 930

Overzicht afgerekende voorschotten in 2008:

Eerste Kamer122 534
Tweede Kamer20 038 231
Totaal20 160 765

Toelichting stand openstaande voorschotten:

De posten van de Eerste Kamer bestaan voornamelijk uit verstrekte voorschotten aan Loyalis (€ 66 477) en Fractieondersteuning 2008 (€ 80 406). Afwikkeling van de Loyalis voorschotten kan plaatsvinden nadat een goedkeurende accountantsverklaring is ontvangen.

De posten van de Tweede Kamer bestaan uit voorschotten Fracties 2007 (€ 21 994 291) en 2008 (€ 21 042 531) die zijn verstrekt. Daarnaast zijn in 2006, 2007 en 2008 voorschotten verstrekt aan Loyalis (€ 26 759 611). Afwikkeling van deze voorschotten kan plaatsvinden nadat een goedkeurende accountantsverklaring is ontvangen.

Ad 11. Openstaande garantieverplichtingen

Ad 11a. Tegenrekening openstaande garantieverplichtingen

Het bedrag van € 6 828 923 aan openstaande garanties is als volgt opgebouwd:

Garanties 1 januari 20086 828 923 
Verleende garanties in 20080+
 6 828 923 
    
Vervallen garanties0-/-
Totaal openstaande garanties per 31 december 20086 828 923 

De garanties vloeien voort uit het gestelde in de regeling «Tegemoetkoming in de kosten van de fracties».

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Ad 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag van € 8 068 665 aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Verplichtingen 1 januari 2008  7 315 368 
Aangegane verplichtingen in 2008  130 838 472+
   138 153 840 
      
Tot betaling gekomen in 2008130 015 012   
Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren70 163   
   130 085 175-/-
Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2008  8 068 665 

Gegevens zijn ontleent aan de administratie van de kasbeheerders.

Licence