Base description which applies to whole site

nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Aangeboden 19 mei 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De slotwetmutaties in de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt:

A. Departementale begrotingsstaat

Bedragen x € 1000
Art.no. Artikelomschrijving Slotwetmutaties Verplichtingen Slotwetmutaties Uitgaven Slotwetmutaties Ontvangsten
21 Duurzaam ondernemen 18 387 – 10 350 – 5 730
22 Agrarische ruimte 53 012 4 254 6 485
23 Natuur 21 167 – 15 585 – 1 762
24 Landschap en recreatie 43 442 – 1 347 – 3 369
25 Voedselkwaliteit en diergezondheid 10 989 6 233 5 787
26 Kennis en innovatie 32 874 – 1 954 – 2 821
27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden – 23 103 3 312 – 282
         
  Niet-beleidsartikelen      
28 Nominaal en onvoorzien 0 0 0
29 Algemeen – 347 – 1 553 12 537

B. Baten-lastendiensten.

Bedragen x € 1000
Baten-lastendiensten Slotwetmutaties Slotwetmutaties
  Baten Kapitaalontvangsten
Algemene Inspectiedienst 5 003 – 1 947
Dienst ICT Uitvoering 4 228 7 722
Dienst Landelijke Gebied 21 140 – 12 459
Dienst Regelingen 42 789 10 537
Plantenziektekundige Dienst 7 076 – 500
Voedsel en Warenautoriteit 17 393 – 9 230
  Lasten Kapitaaluitgaven
Algemene Inspectiedienst 3 510 – 2 380
Dienst ICT Uitvoering 3 996 12 681
Dienst Landelijke Gebied 21 069 – 13 375
Dienst Regelingen 39 498 – 2 756
Plantenziektekundige Dienst 6 928 – 338
Voedsel en Warenautoriteit 18 795 – 1 686

Artikel 2

1. In afwijking van artikel 54, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor het jaarverslag van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2009, dat het in dat artikellid bedoelde inzicht per beleidsartikel in de toelichting bij de verantwoordingsstaat beperkt kan blijven tot de onderdelen c tot en met f van dat artikellid.

2. In afwijking van artikel 54, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt in het jaarverslag van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2009 de informatie, bedoeld in dat artikellid, niet per beleidsartikel opgenomen. Deze informatie wordt in het jaarverslag gekoppeld aan door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen beleidsprioriteiten.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Licence