Base description which applies to whole site
+

3. Programma’s en projecten

3.1 Beheer en onderhoud

Algemeen

Goed beheer en onderhoud is een basisvoorwaarde voor het in stand houden van de hoogwaardige fysieke infrastructuur die we in Nederland hebben, zowel voor spoorwegen, hoofdwegen, hoofdvaarwegen als voor het hoofdwatersysteem. Derhalve worden de beheer- en onderhoudswerkzaamheden op deze vier netwerken preventief uitgevoerd, en worden de onderhoudsobjecten frequent geïnspecteerd, zodat efficiënt wordt beheerd en kosteneffectief wordt onderhouden om de levensduur te verlengen en achterstallig onderhoud zoveel mogelijk wordt voorkomen.

In lijn met de Plannen van Aanpak en de gemaakte afspraken met de Tweede Kamer en de sector heeft het onderhoud aan het spoor, wegen, het water en de waterwegen in 2010 veel aandacht gekregen. Hiermee is een regulier deel van het areaal weer optimaal hersteld en hierbij zijn verkeershinder en stremmingen op de vaarwegen zo veel mogelijk beperkt gebleven.

Spoorwegen

Het bestaande spoornet vertegenwoordigt een groot maatschappelijk geïnvesteerd kapitaal. Instandhouding daarvan is de eerste prioriteit. Met de beheerconcessie heeft ProRail tot 1 januari 2015 de zorg gekregen voor een doelmatig en doeltreffend beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur.

In 2010 heeft ProRail uitvoering gegeven aan het Beheerplan 2010. Onderdeel daarvan zijn het reguliere onderhoud, de geplande vervangingsinvesteringen, de maatregelen uit de tweede fase herstelplan en de uitvoering van een aantal belangrijke functiewijzigingsprogramma’s zoals toegankelijkheid en ruimte voor de fiets. In het Beheerplan 2010 zijn de in 2010 te realiseren prestaties afgesproken.

Naar aanleiding van het winterweer in december 2009, heeft ProRail aanvullend op het Beheerplan een aantal extra maatregelen getroffen voor het winterhard maken van het spoor. Dit betreft met name het vervangen en aanbrengen van verwarming bij 2 300 wissels. Alle afgesproken prestaties uit het Beheerplan 2010 zijn gerealiseerd met uitzondering van de reizigerstevredenheid ten aanzien van «reisinformatie bij ontregelingen». Deze is mede als gevolg van de grote verstoringen in november (brand verkeersleidingspost Utrecht) en december 2010 (winterweer) onder de norm gebleven.

Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen en Hoofdwatersystemen

In 2010 zijn door IenM onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd of in uitvoering genomen:

Hoofdwegenproject

Toelichting

Groot variabel onderhoud A1 tussen Hengelo en de Duitse grens

Het groot variabel onderhoud aan de betonbaan A1 tussen Hengelo en de Duitse grens is begin 2011 opgeleverd.

  

Levensduurproblematiek stalen bruggen aanpakken (achterstallig onderhoud bruggen en viaducten)

De in 2009 gestarte grootschalige renovatiemaatregelen aan de stalen bruggen zijn in 2010 gecontinueerd.

• Start uitvoering in 2010: Brug Beek 1e fase, Muiderbrug, Calandbrug

• Opgeleverd in 2010: Brug Scharsterrijn, Brug Beek 1e fase, Muiderbrug, Calandbrug

  

Verhardingsonderhoud

In 2010 is veel aandacht besteed aan de uitvoering van het reguliere verhardingsonderhoud aan wegen, om de basiskwaliteit van het wegennet op peil te houden waardoor de kans op files door ongeplande reparatiewerkzaamheden zo veel mogelijk beperkt is gebleven. Daarnaast zijn de vorstschades hersteld en zijn overige verhardingen van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) uitgevoerd.

  

Realiseren van een aantal kleinschalige verbeteringen voor het goederenvervoer (o.a. aanpak 20 meest onveilige verzorgingsplaatsen)

In het kader van het servicepakket Meer Vlot zijn in 2010 o.a. maatregelen met name op gebied van licht en zicht getroffen bij de top-20 van de meest onveilige verzorgingsplaatsen. Het programma is in afronding; een aantal maatregelen loopt nog door in 2011.

  

Impuls verkeersveiligheid voor de niet-autosnelwegen die in beheer zijn bij het Rijk (o.a. aanbrengen bermverhardingen, ombouwen van een kruispunt tot rotonde)

Gedurende 2010 is de in 2007 ingestelde impuls verkeersveiligheid voor de niet autosnelwegen die in het beheer van het Rijk zijn verder doorgevoerd. In 2010 zijn op verschillende N-wegen bermverhardingen aangebracht of zijn kruispunten omgebouwd tot een rotonde. Het programma loopt tot en met 2011.

In 2010 is gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe pakket verkeersveiligheids-maatregelen. Dit pakket zal starten in 2011.

Hoofdwatersysteemproject

Toelichting

Opstellen leggers [1] Waterwet (project loopt tot 2012)

De Waterwet is in 2009 ingegaan en deze vereist leggers voor alle watersystemen. Voorheen was een dergelijke, veel preciezere vaststelling van grenzen en verplichtingen niet noodzakelijk. In 2010 is een modellegger opgesteld waarmee een viertal pilots zijn uitgevoerd om het model te verbeteren en toetsen. Dit model wordt nu gebruikt voor alle te beschrijven leggers bij de waterwet. De verwachting is dat de einddatum 2012 wordt gehaald.

  

Suppleties basiskustlijn

Om de Basiskustlijn en het kustfundament te handhaven wordt jaarlijks een suppletieprogramma vastgesteld. De suppleties worden uitgevoerd in tweejaarlijkse programma's. In 2010 is 8,2 mln. m3 gesuppleerd (zie artikel 11 voor een nadere toelichting).

  

Herinvestering gemaal Zedemuden (t.b.v. extra afvoer water vanuit Overijssel naar IJsselmeer)

De herinvestering in het gemaal Zedemuden is in 2010 nagenoeg gerealiseerd. In 2011 zullen nog enkele resterende werkzaamheden plaatsvinden.

Hoofdvaarwegenproject

Toelichting

Amsterdam-Rijnkanaal baggeren en renoveren sluizen en oevers

Het baggeren van het Amsterdam Rijnkanaal is in 2010 afgerond. Ook de renovatie van de Bernardsluis is in 2010 afgerond. De eerste fase van de renovatie van de oevers is vrijwel volledig in 2010 afgerond. Een zeer gering deel (ca. 100 m) zal pas begin 2011 definitief worden opgeleverd als gevolg van het vroege winterweer.

  

Amsterdam–Lemmer/IJsselmeer

Het project is in uitvoering. Het groot onderhoud van de Houtribsluizen is gecombineerd met werkzaamheden die voor na 2010 gepland stonden. De verwachte realisatie is 2012.

  

Baggeren IJssel

De verwachte realisatie van het project «Baggeren IJssel» wordt 2011 (i.p.v. 2010) omdat er additioneel detectieonderzoek moet worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s).

  

Vervanging vaartuigen

Vervanging van vaartuigen maakt deel uit van het programma Impuls. Het laatste patrouillevaartuig is in 2010 opgeleverd.

  

Kanaal Gent–Terneuzen, baggeren en oevers

Het baggerwerk is in 2009 opgeleverd. De civiele onderdelen zijn in 2010 opgeleverd. Het deelproject «Bewegingswerken West- en Middensluis» zal naar verwachting pas in 2012 worden opgeleverd. Om dit project met zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart uit te voeren, bleek een langere uitvoeringsduur noodzakelijk.

  

Maas: baggeren en kunstwerken

In uitvoering, verwachte realisatie 2012

  

Rotterdam–België/Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren

De baggerwerkzaamheden zijn in 2009 opgeleverd. De gecombineerde renovatie van de Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen zal, naar verwachting, begin 2011 worden afgerond. Diverse werkzaamheden aan de sluizen in Zeeland (o.a. Hansweert) moeten in combinatie met de Modernisering ObjectBedieningZeeland (MOBZ) worden uitgevoerd. De oplevering van het totale pakket aan maatregelen staat hierdoor nu voor 2012 gepland.

  

Rotterdam–Duitsland: baggeren en oevers

Gerealiseerd

  

Wrakkenberging

In uitvoering, verwachte realisatie 2011; De verwachte realisatie van het project «Wrakkenberging» wordt 2011 (i.p.v. 2010) doordat de aannemer gedurende de berging meer onwerkbaar weer heeft ervaren dan vooraf door hem verwacht en zich meer olie en zand in het schip bevond dan vooraf aangenomen.

  

Vaarwegbruggen (natte bruggen)

De meeste bruggen zijn inmiddels opgeleverd. De Sint-Servaasbrug zal als gevolg van de vertraging door de tegenvallende aanbesteding naar verwachting pas in 2011 worden opgeleverd. De gecombineerde aanbesteding voor de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal is in het najaar 2009 gestart. In overleg met gemeenten is een plan opgesteld om het gehele pakket aan bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal gefaseerd aan te pakken. Volledige oplevering zal uiterlijk in 2016 plaatsvinden.

3.2 Aanleg en benutting

Hieronder wordt ingegaan op de resultaten die in 2010 zijn geboekt op de diverse projecten binnen de in het Infrastructuurfonds onderscheiden sectoren.

Hoofdwatersystemen

In 2010 heeft IenM de volgende mijlpalen gerealiseerd:

Mijlpaal

Project

Toelichting

Oplevering

Diverse ICES Natte natuurprojecten waaronder de Inrichting van de IJsselmonding

Het project Natuurontwikkeling Roggebotveld is opgeleverd en het project Vooroever Medemblik is gestart.

   

Diverse projecten uit het programma Herstel en Inrichting (incl. sanering waterbodems), waaronder een aantal natuurvriendeijke oevers

De projecten Sanering Koornwaard, Sanering Noord-Hollands kanaal, Variabel stuwen en Roeterwaard zijn in 2011 opgeleverd.

  

Deltaplan grote rivieren (DGR)

Met de officiële ingebruikname van de keermuur van Harlingen op 24 augustus 2010 zijn alle DGR-projecten voltooid. In 2011 zal het programma ook financieel helemaal afgerond zijn.

  

Start realisatie

Diverse Saneringen uit het Saneringsprogramma rijkswateren tot en met 2013

De projecten Hollandsche IJssel, Slochtereiland zijn gestart.

   

Het programma Kaderrichtlijn Rijkswateren dat onderdeel uitmaakt van het verbeterprogramma waterkwaliteit rijkswateren

Het project Inrichting Sophiapolder is gestart.

Het programma Herstel&Inrichting, het Saneringsprogramma en het programma Kaderrichtlijn Rijkswateren zijn programmaonderdelen van het MIRT-project Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren.

 

Het programma Herstel en Inrichting, het Saneringsprogramma en het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn programmaonderdelen van het MIRT-project Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren.

Hoofdwegennet

In onderstaande tabel zijn zowel de in 2010 opgeleverde projecten als de in 2010 gestarte realisaties vermeld.

Voor nadere informatie over in 2010 vastgestelde (ontwerp)besluiten van Spoedaanpakprojecten en reguliere MIRT-projecten wordt verwezen naar artikel 34.01 van de verantwoording Hoofdstuk XII van IenM.

Opgeleverde projecten

Gestarte en opgeleverde projecten

Gestarte projecten

A2 Holendrecht–Maarssen 2x5 *1

A2 Leenderheide–Valkenswaard*2

A1 Watergraafsmeer–Diemen*

A12 Gouda–Woerden*

A2 Holendrecht–Oudenrijn1

A12 Woerden-–Gouda*

A1/A6 Diemen–Muiderberg–Almere Stad West Oostbaan*

A12 Utrecht–Bunnik*

A2 Everdingen–Deil

A12 Woerden–Oudenrijn*3

A2 Maasbracht–Geleen*

A12 Maarsbergen–Veenendaal*

A2 Zaltbommel–Empel

A58 Eindhoven–Oirschot*2

A2 Passage Maastricht

A12 Bunnik–Driebergen*

A2 Rondweg Den Bosch

 

A4 Dinteloord–Bergen op Zoom 4 

A12 Drieberen–Maarsbergen*

A2 Tangenten Eindhoven

 

A4 Badhoevedorp–Nieuwe Meer*

A27 Everdingen–Lunetten*

A4 Burgerveen–Leiden (noordelijk deel)

 

A9 Velsen–Raasdorp *

A28 Hattemerbroek–Lankhorst*

A7 Rondweg Sneek

 

A9 Raasdorp–Badhoevedorp*

A50 Valburg–Grijsoord

A9 Holendrecht–Diemen*

 

A9 Alkmaar–Uitgeest*

A50 Ewijk–Valburg

A12 Utrecht West aansluitingen

 

A10 Nieuwe Meer–Amstel*

A74 Venlo 

N34 Omleiding Ommen 5

  

N50 Ramspol–Ens*

N57 Rondweg Middelburg, excl. Veere

   
*

Spoedaanpak projecten.

1

Door problemen met de tunneltechnische installaties zal het project gefaseerd worden opengesteld.

2

Door een bijstelling van de planning van de aannemer kon het project eerder worden opengesteld.

3

Het project is gestart onder Groot Onderhoud waardoor het nog in 2010 kon worden opengesteld.

4

Het deel waarvoor het tracébesluit onherroepelijk is, is gestart; het overige deel zal medio 2011 starten.

5

Dit project is in 2010 opengesteld en in 2011 is de herinrichting van de bestaande N34 gereed.

Spoorwegen

In 2010 zijn de volgende projecten opgeleverd:

Project

Toelichting

Station Maarheeze

De bouw van het nieuwe station is begin 2010 gestart en in juni is het station geopend. Het station ligt aan de spoorlijn Eindhoven–Weert, vlak bij de snelweg A2.

 

 

Station Heerlen Woonboulevard

Het nieuwe station is in juni geopend. Het ligt aan de Heuvellandlijn Maastricht–Heerlen–Kerkrade.

 

 

Station Utrecht Terwijde definitief

Dit station is na een periode met een tijdelijke oplossing in juni in definitieve vorm in gebruik genomen.

4 sporen Houten–Houten Castellum + station

Als onderdeel van Randstadspoor – een regionaal treinennetwerk in Utrecht – is eind 2010 de 4 sporigheid in Houten opgeleverd. Met ingang van de nieuwe dienstregeling in december 2010 is het nieuwe station Houten Castellum in gebruik genomen.

Meerdere spoorse doorsnijdingenprojecten

In de afgelopen jaren is in twee ronden subsidie verleend aan bijna 100 spoorse doorsnijdingen projecten van gemeenten. Met deze projecten wordt de barrièrewerking van het spoor in stedelijke gebieden verminderd door bijvoorbeeld bruggen over en tunnels onder het spoor. In 2010 zijn projecten opgeleverd in o.a. Alphen a/d Rijn, Bergen op Zoom, Hengelo, Nijmegen en Maassluis.

Regionale/lokale infrastructuur (> € 112,5/€ 225 miljoen)

Voor de grote regionale/lokale infrastructuurprojecten (> € 112,5/€ 225 miljoen) ligt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie bij de betreffende regionale/lokale overheid. VenW levert een bijdrage in de aanlegkosten van het project. In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt:

Project

Toelichting

Doortrekking van de Erasmuslijn van RandstadRail naar Rotterdam Centraal

Het doortrekken is in augustus 2010 gerealiseerd. Daarmee is de aansluiting op het spoor- en metronet en het overige OV in Rotterdam tot stand gekomen.

Hoofdvaarwegennet

In 2010 zijn de volgende mijlpalen gerealiseerd:

Mijlpaal

Project

Toelichting

Oplevering

Zeeverkeerscentrale Waddenzee

In 2011 komt er duidelijkheid over de planning van de realisatie van de zeeverkeerscentrale Waddenzee.

  

Zuid-Willemsvaart sluizen (renovatie middendeel klasse II)

In het najaar 2010 opgeleverd

  

Verruiming Twentekanalen, fase 1

Medio 2010 opgeleverd

  

Start realisatie

Verbeteren vaargeul IJsselmeer–Amsterdam–Lemmer

Project bestaat uit diverse deelprojecten. Start realisatie was in 1997. Oplevering is voorzien na 2011.

   

 

Maasroute, modernisering fase 2 (verbreding Julianakanaal (aanvulling III)l)

De derde aanpassing van het Tracébesluit Julianakanaal is pas in oktober 2010 onherroepelijk geworden. Hierdoor start de realisatie pas in 2011. Dit heeft geen gevolgen voor de oplevering.

   
 

Zuid-Willemsvaart, Maas–Den Dungen

Tracébesluit is onherroepelijk geworden en het werk is gegund.

   

Projectbesluit

Vaarweg Lemmer–Delfzijl (spoorbrug Zuidhorn)

Eind 2010 is in overleg met de provincie Groningen overeenstemming bereikt over dit deelproject.

   
 

Julianasluis Gouda

Medio 2010 is besloten over een rijksbijdrage aan deze provinciale sluis

   

Planstudie- besluit

Zeetoegang IJmond

planstudie is begin 2010 gestart

 

Overnachtingshavens Merwedes

planstudie is begin 2010 gestart

 

Verbreding Maasgeul

planstudie is najaar 2010 gestart

   

Startbeslissing

Volkeraksluizen

verkenning is medio 2010 gestart

3.3 Randvoorwaarden

Nazorg Innovatieprogramma Geluid

De nazorg van het in 2007 afgeronde Innovatieprogramma Geluid (IPG) is gericht op overdracht van de innovatieactiviteiten naar de bestaande organisaties. De overdracht is voltooid en innovatieactiviteiten gericht op reductie van geluid zijn ondergebracht in de reguliere werkzaamheden van de betrokken organisaties. VenW, VROM en ProRail hebben in 2010 onder andere de volgende resultaten bereikt

  • Afronding van het experiment met een proefvak van het super stille wegdek met rubber op een verzorgingsplaats langs de A50. Het wegdek is inderdaad superstil gebleken (2 dB stiller dan het meest stille thans toepasbare wegdek tweelaagsZOAB). Maar de levensduur is onvoldoende.

  • Bij Rijkswaterstaat is de vrijgave van nieuwe type stillere wegdekken in voorbereiding. Het gaat om tweelaagsZOAB met fijne toplaag en de zogenaamde dunne geluidreducerende wegdekken.

  • Het robuuste en stille wegdek «modieslab» is door Rijkswaterstaat vrijgegeven voor toepassing op autosnelwegen.

  • Het vergroten van de kennis over de prestaties van stille wegdekken op rijkswegen door het uitvoering van een monitoringsprogramma.

  • ProRail heeft een experiment gedaan met railimpregnatie en railprofilering gericht op het reduceren van het piepen van treinen in krappe bogen. Er is een aanzienlijke reductie gehaald maar de levensduur van de oplossing vergt nog verdere verbetering.

  • De internationale samenwerking gericht op versnelling van de ombouw van de Europese vloot van lawaaiige goederenwagons is voorgezet.

  • Er zijn geluidmetingen aan banden verricht en er is een bandenlijst voor bestelauto’s gepubliceerd ter stimulering van het toepassen van stille banden.

  • Het programma De Nieuwe Band (DNB ) is (evenals het programma Het Nieuwe Rijden) overgedragen aan het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). DNV en HNR zijn door het Instituut opgenomen in het programma Duurzaam Op Weg. Het ministerie neemt deel in de stuurgroep van Duurzaam op Weg.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De voorbereiding van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Geluidsanering is in volle gang. De eerste concrete saneringsprojecten zijn vooruitlopend op het meerjarenprogramma geluidsanering reeds uitgevoerd of in uitvoering. Het betreffen zogenaamde «Pre-NoMo projecten», zoals de aanleg van dunne geluidreducerende deklagen op de N65 bij Helvoirt, geluidschermen langs de A59 bij Heusden en de aanleg van raildempers op diverse locaties.

Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

De Rijkshoofdinfrastructuur doorsnijdt de Ecologische Hoofdstructuur. Om deze versnippering weg te nemen worden ruim 200 knelpunten via het programma ontsnippering weggenomen.

Belangrijk onderdeel van het programma vormt het pakket waarin provincies, RWS en ProRail nauw samenwerken aan de bouw van 9 ecoducten. Voor vijf ervan is de schop in de grond gegaan.

In het Bestuurlijk overleg MIRT zijn afspraken gemaakt over de prioritering en programmering van het programma tot en met 2018.

In 2010 zijn 12 knelpunten opgelost. Deze zijn in onderstaande tabel benoemd.

nr

Provincie

locatie

voorziening

Onderdeel

FL9

Flevoland

A6 Kuindervaart

Kleine faunatunnel

Wegen

Fr 9

Friesland

N31 Langdeel

Aquaduct met doorlopende oever

Wegen

GE19

Gelderland

A2 Beesd

Ecoduct

Wegen

Gr 9

Groningen

N33 Holwierde

Brug met doorlopende oever

Wegen

Li 16

Limburg

A2 Wessem

Kleine faunatunnel

Wegen

NH 7

Noord-Holland

A7 Middenmeer

Kleine faunatunnel

Wegen

NH 9

Noord-Holland

A7 Purmerend Noord

Kleine faunatunnel

Wegen

Ut 12

Utrecht

A2 Abcoude

watergang

Wegen

Ut 13

Utrecht

A2 Loenersloot

Grote faunatunnel

Robuuste verbinding

Ut 19

Utrecht

A2 Vianen

Ecoduct natuurbrug

Wegen

ZE 13

Zeeland

N61 Otheensche kreek

Brug met doorlopende oever

Wegen

ZH 11

Zuid-Holland

A4 Hoogmade

Duiker met doorlopende oever

Wegen

Licence